IBPP4/4512-127/15/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
IBPP4/4512-127/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 27 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie ... działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7.03.2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich, rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1698/2005 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także na podstawie własnego statutu. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora: gospodarczego, publicznego i społecznego. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 16.04.2013 r. podpisało umowę partnerską z Lokalną Grupą Działania „X” oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Y”, która dotyczyła wspólnej realizacji projektu współpracy pn. .... W dniu 31.12.2013 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Y” jako koordynującej LGD projekt współpracy został złożony wniosek o przyznanie pomocy do urzędu marszałkowskiego województwa w ramach działania 4.21 wdrażanie projektów współpracy w ramach osi 4 działania leader programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Niniejszy projekt zakłada wspólną realizację projektu przez trzy wspomniane lokalne grupy działania. Celem ogólnym projektu jest udokumentowanie i udostępnienie wiedzy oraz prezentacja różnorodnych, wzajemnie przenikających się w obszarze trzech sąsiadujących LGD, walorów .... Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnych i podniesienie wiedzy o atrakcyjności ... wpisującej się w obszar trzech sąsiadujących LGD poprzez wydanie albumu i organizację tragów „...”. Każdy partner projektu (trzy LGD) ponosić będzie różne koszty związane z realizacją poszczególnych zadań projektowych i tak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ... odpowiedzialna będzie za pokrycie kosztów: wykonanie fotografii, zadania redaktorskie, zadania korektorskie, druk książki, organizacja targów ... Zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie zarówno po stronie LGD Wnioskodawcy jak też partnerów projektu nie będzie wiązało się dla Wnioskodawcy z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Książki zostaną bezpłatnie rozdane chętnym osobom z terenu Wnioskodawcy.

Interpretacja stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność rozliczającego koszty poniesione w ramach realizacji projektu współpracy.

Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadań w ramach działania 4.21 wdrażanie projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą ......

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą ......

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą „..”. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora: gospodarczego, publicznego i społecznego. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 16.04.2013 r. podpisało umowę partnerską z Lokalną Grupą Działania „X” oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Y”, która dotyczyła wspólnej realizacji projektu współpracy pn.... W dniu 31.12.2013 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Y” jako koordynującej LGD projekt współpracy został złożony wniosek o przyznanie pomocy do urzędu marszałkowskiego województwa ...w ramach działania 4.21 wdrażanie projektów współpracy w ramach osi 4 działania leader programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Niniejszy projekt zakłada wspólną realizację projektu przez trzy wspomniane lokalne grupy działania. Celem ogólnym projektu jest udokumentowanie i udostępnienie wiedzy oraz prezentacja różnorodnych, wzajemnie przenikających się w obszarze trzech sąsiadujących LGD, walorów .... Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnych i podniesienie wiedzy o atrakcyjności ... wpisującej się w obszar trzech sąsiadujących LGD poprzez wydanie albumu i organizację tragów „...”. Każdy partner projektu (trzy LGD) ponosić będzie różne koszty związane z realizacją poszczególnych zadań projektowych i tak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania .. odpowiedzialna będzie za pokrycie kosztów: wykonanie fotografii, zadania redaktorskie, zadania korektorskie, druk książki, organizacja targów. Zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie zarówno po stronie Wnioskodawcy jak też partnerów projektu nie będzie wiązało się dla Wnioskodawcy z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Książki zostaną bezpłatnie rozdane chętnym osobom z terenu Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadań w ramach działania 4.21 wdrażanie projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.