IBPP4/4512-126/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...”
IBPP4/4512-126/15/LGinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  2. odliczenia
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 26 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest koordynatorem projektu „...”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacyjność, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład inicjatywy klastrowej poprzez implementację wiedzy, transfer technologii oraz wymianę doświadczeń i konsolidację oferty produktowej i procesowej w aspekcie wdrażania na rynek innowacyjnej oferty produktowej klastra.

Celem bezpośrednim projektu „...” jest intensyfikacja wzajemnych powiązań i rozwój inicjatywy klastrowej pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w obszarze inżynierii transportu miejskiego na ... oraz nawiązanie głębszej współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu dla wzrostu atrakcyjności regionu, poprawy mobilności społeczeństwa oraz wsparcia sektora publicznego w procesie kształtowania efektywnego transportu miejskiego.

Celem ogólnym niniejszej inicjatywy powołania klastra jest wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w sektorze transportu miejskiego w regionie.

Efektem zrealizowanego projektu ma być rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży transportu miejskiego, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa ... bez angażowania własnych środków finansowych.

Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego VAT, ponieważ są to działania polegające na rozwoju dobrowolnej współpracy różnych firm i instytucji, z których nie ma możliwości osiągnąć żadnych korzyści finansowych dla Wnioskodawcy. Ponadto realizacja projektu oraz efekty projektu nie mogą generować żadnego dochodu dla wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Zakupione przez Stowarzyszenie towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ realizacja projektu nie może przynosić efektów ekonomicznych dla Stowarzyszenia i generować jakichkolwiek dochodów.

Towary i usługi w ramach realizacji projektu to: wynajem pomieszczeń za biuro projektu i zakup wyposażenia do tego biura, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakup mat. biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra i projektu, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja dyskusji moderowanych, seminariów oraz warsztatów, wynagrodzenia prelegentów/moderatorów; wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ dotyczą stricte działań związanych z realizacją projektu i nie można ich wykorzystywać do innych działań i zadań stowarzyszenia.

Czas rzeczowej realizacji projektu zaplanowano od ... do ..., czas finansowej realizacji projektu od ... do ...

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości...

Zdaniem Wnioskodawcy, towary i usługi zakupione w celu prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie nie mogą być wykorzystane w części lub całości do wykonywania przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu są wykorzystywane do realizacji celów, które muszą być osiągnięte w ramach przyjętych wskaźników w projekcie. Dodatkowo realizacja projektu nie może generować żadnych dochodów, w związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług, oraz wiązać w jakikolwiek sposób zakupionych towarów i usług z prowadzoną działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach realizacji projektu w części lub w całości ponieważ nie będą one wykorzystywane przez wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... Celem projektu jest intensyfikacja wzajemnych powiązań i rozwój inicjatywy klastrowej pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w obszarze inżynierii transportu miejskiego na Śląsku oraz nawiązanie głębszej współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu dla wzrostu atrakcyjności regionu, poprawy mobilności społeczeństwa oraz wsparcia sektora publicznego w procesie kształtowania efektywnego transportu miejskiego. Efektem zrealizowanego projektu ma być rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży transportu miejskiego, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa ... bez angażowania własnych środków finansowych. Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego VAT. Ponadto realizacja projektu oraz efekty projektu nie mogą generować żadnego dochodu dla Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis zawarty we wniosku należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w .., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.