IBPP4/4512-123/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP4/4512-123/15/LGinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. fundacje
  3. odliczanie podatku naliczonego
  4. odliczenia
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), uzupełnionego pismem z 5 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 maja 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP4/4512-123/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

X w okresie od października 2014 r. do marca 2015 r. realizuje projektu pt.: „...” w ramach działania Małe projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest wydanie nowej mapy atrakcji turystycznych, historycznych, przyrodniczych i kulturalnych powiatu ... w nakładzie 2 tys. szt. Wnioskodawca przedstawia w niej szczególnie interesujące zagadnienia i wybrane obiekty, takie jak: zabytki, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, ośrodki turystyczne, obiekty sportowo-rekreacyjne i inne. Na mapie są zawarte także informacje o gminach z obszaru powiatu. Zamieszczony na 2. stronie mapy informator zawiera m.in. dane teleadresowe o działających na terenie powiatu ważnych instytucjach/obiektach i ośrodkach kultury, bazie noclegowej/gastronomicznej, obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz teksty promocyjne i zdjęcia.

Mapa jest wynikiem pracy grupy wolontariuszy, którzy opracowali i stworzyli zupełnie nowe szlaki turystyczne ukazujące atrakcyjne miejsca i unikatowe potencjały kulturalne i przyrodnicze - wyróżniające walory środowiskowe i zasoby naturalne znajdujące w miejscach, przez które obecnie nie biegną - oficjalne szlaki, (zostały zawarte z nimi umowy wolontariacie). Wydana mapa stanowi bogate źródło informacji o powiecie ...zarówno dla mieszkańców powiatu, jak i turystów odwiedzających ziemię ... Publikacja w całości będzie rozpowszechniana nieodpłatnie.

W ramach projektu została zawarta jedna umowa z Wydawnictwem ..., na wykonanie ww. mapy. Na podstawie umowy została wystawiona faktura VAT. Jednak ze względu, iż X, jako Organizacja Pożytku Publicznego realizuje wszystkie swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie towary i usługi nabyte w ramach projektu nie są i nie będą wykorzystane przez Fundację do czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych, tym bardziej do możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT.

X nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższy projekt nie może uzyskać uiszczonego podatku VAT, gdyż nie spełnia wymogów art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej, a tym samym nie może odzyskać podatku VAT.

Ponadto w piśmie z 5 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Nie składa deklaracji od towarów i usług.
  2. Wszystkie zakupy w ramach przedmiotowego projektu nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.
  3. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego – cały nakład mapy tras turystycznych wydany w ramach projektu będzie udostępniany nieodpłatnie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „...” w ramach działania Małe projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W związku z realizacją projektu pt.: „...” w ramach działania Małe projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, X (Wnioskodawcy) nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, nie składa deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...” w ramach działania Małe projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu jest wydanie nowej mapy atrakcji turystycznych, historycznych, przyrodniczych i kulturalnych powiatu ... w nakładzie 2 tys. szt. Wnioskodawca realizuje wszystkie swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie towary i usługi nabyte w ramach projektu nie są i nie będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych. Wszystkie zakupy w ramach przedmiotowego projektu nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego – cały nakład mapy tras turystycznych wydany w ramach projektu będzie udostępniany nieodpłatnie.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi). Jednocześnie Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-123/15/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.