IBPP4/4512-114/15/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna w ... uzyskała dofinansowanie na projekt pn. „...”. Świetlica znajduje się w budynku OSP.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

Wysokość przyznanej pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie nr ... z dnia ... r., wynosi ... zł.

Przyznana pomoc obejmuje podatek VAT, który stanowi koszt kwalifikowalny operacji. OSP ... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W związku z czym nie może Wnioskodawca odzyskiwać VAT. W ramach ww. zadania zostaną poniesione koszty związane z remontem i doposażeniem pomieszczeń sanitarnych, wszystkie roboty i zamówienia zostaną udokumentowane za pomocą faktur wystawionych na OSP w ... Efekty projektu powstałe w wyniku zrealizowania ww. zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystanie z wyremontowanych pomieszczeń w świetlicy wiejskiej jest ogólnodostępne i bezpłatne dla całej społeczności lokalnej ....

Nie będzie prowadzona działalność gospodarcza w wyremontowanych pomieszczeniach świetlicy wiejskiej, na które zostało przyznane dofinansowanie. Operacja zostanie zrealizowana w okresie do 31.01.2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ochotniczej Straży Pożarnej w ... przysługuje prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją ww. operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie ma prawa do otrzymywania zwrotu podatku VAT, gdyż nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ponadto wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie na projekt pn. „...”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W ramach ww. zadania zostaną poniesione koszty związane z remontem i doposażeniem pomieszczeń sanitarnych, wszystkie roboty i zamówienia zostaną udokumentowane za pomocą faktur wystawionych na OSP. Efekty projektu powstałe w wyniku zrealizowania ww. zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystanie z wyremontowanych pomieszczeń w świetlicy wiejskiej jest ogólnodostępne i bezpłatne dla całej społeczności lokalnej ...

Nie będzie prowadzona działalność gospodarcza w wyremontowanych pomieszczeniach świetlicy wiejskiej, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

W świetle przedstawionego opisu, Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.