IBPP4/443-641/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy M. w P. ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacja projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”?
IBPP4/443-641/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

M. w P. działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.)., oraz statutu.

Cele i środki działania M. w P. to:

 1. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej mieszkańców województwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez współdziałanie z placówkami prowadzącymi wychowanie fizyczne, rozwijanie sportu poprzez zawodników posiadających statut amatorski i profesjonalny, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym oraz prowadzenie rekreacji ruchowej.
 2. Podejmowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej i sportu, organizowanie procesu szkoleniowego zawodników o statusie amatorski i profesjonalny, zawodników o imprez sportowo - rekreacyjnych oraz działalności wychowawczej i popularyzowanej w dziedzinie kultury fizycznej, w tym wspieranie działalności uczestników klubów sportowych.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie sekcji dyscyplinarnych ustalonych przez Zarząd Klubu
 2. Zapewnienie właściwego szkolenia zabezpieczającego stały dopływ młodzieży do drużyn biorących udział w rozgrywkach.
 3. Zabezpieczenie szkolenia przez nabór wysokiej klasy szkoleniowców, trenerów, instruktorów, konsultantów itp.
 4. Branie udziałów w zawodach i imprezach organizowanych przez siebie oraz inne kluby i powołane w tym celu związki, zrzeszenia i organizacje.
 5. Uczestniczenie w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski oraz innych imprezach organizowanych w skali krajowej i za granicą.
 6. Propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu masowego.
 7. Zapewnienie prowadzenia właściwej pracy wychowawczej wśród członków, zawodników i kadry trenersko -instruktorskiej.

Na mocy par. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na fata 2007-2013 chcemy jako osoba prawna starać się o pomoc na operacje o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwane „małymi projektami”.

Wnioskodawca realizuje w związku z tym operację, która polegać będzie na: „...”.

Działalność M. w P. nie będzie w związku z realizacją projektu skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Operacja nie będzie generować przychodów związanych z podatkiem VAT a wszystkie zakupy z faktur wystawianych na organizację nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy M. w P. ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacja projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”...

Zdaniem Wnioskodawcy, M. w P. nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacja projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej os”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że M. w P. działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu.

Cele i środki działania M. w P. to:

 1. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej mieszkańców województwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez współdziałanie z placówkami prowadzącymi wychowanie fizyczne, rozwijanie sportu poprzez zawodników posiadających statut amatorski i profesjonalny, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym oraz prowadzenie rekreacji ruchowej.
 2. Podejmowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej i sportu, organizowanie procesu szkoleniowego zawodników o statusie amatorski i profesjonalny, zawodników o imprez sportowo - rekreacyjnych oraz działalności wychowawczej i popularyzowanej w dziedzinie kultury fizycznej, w tym wspieranie działalności uczestników klubów sportowych.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie sekcji dyscyplinarnych ustalonych przez Zarząd Klubu
 2. Zapewnienie właściwego szkolenia zabezpieczającego stały dopływ młodzieży do drużyn biorących udział w rozgrywkach.
 3. Zabezpieczenie szkolenia przez nabór wysokiej klasy szkoleniowców, trenerów, instruktorów, konsultantów itp.
 4. Branie udziałów w zawodach i imprezach organizowanych przez siebie oraz inne kluby i powołane w tym celu związki, zrzeszenia i organizacje.
 5. Uczestniczenie w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski oraz innych imprezach organizowanych w skali krajowej i za granicą.
 6. Propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu masowego.
 7. Zapewnienie prowadzenia właściwej pracy wychowawczej wśród członków, zawodników i kadry trenersko -instruktorskiej.

Wnioskodawca realizuje w związku z tym operację, która polegać będzie na: „...”. Działalność M. w P. nie będzie w związku z realizacją projektu skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Operacja nie będzie generować przychodów związanych z podatkiem VAT a wszystkie zakupy z faktur wystawianych na organizację nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.