IBPP4/443-582/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy - Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. ... w S.. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, w ramach realizowanego projektu?
IBPP4/443-582/14/BPinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odzyskanie
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 listopada 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn.: „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. ... w S.. uzyskała wsparcie środkami Unii Europejskiej dla podjętego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „...” - w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje chemiczne oczyszczenie ścian kościoła z zanieczyszczeń biologicznych, odgrzybienie elementów drewnianych obiektu przy użyciu szczotek stalowych, czyszczenie strumieniowe (piaskowanie elementów drewnianych obiektu, dobicie gwoździ powierzchni dachowych, dwukrotną impregnację dachu, szalowania i belek metodą smarowania preparatem chemicznym oraz jednokrotną impregnację grzybobójczą dachów i ścian metodą smarowania preparatem chemicznym. Łączne koszty realizacji opisanej inwestycji wynoszą: 190.238,06 PLN, w tym podatek VAT: 35.572,97 PLN. Przyznane Parafii dofinansowanie środkami UE w ramach PROW to: 130.500,00 PLN. Umowa o udzielenie dofinansowania została przez Parafię podpisana z Samorządem Województwa ... 25.04.2014 r. (umowa nr ...), a jej zakres rzeczowy został zrealizowany w III i IV kw. 2014 r.

Wnioskodawca - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. ... w S.. nie posiada statusu czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku VAT i nie składa deklaracji VAT - 7.

Wnioskodawca - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. ... w S.. nie prowadzi działalności gospodarczej.

Infrastruktura, która objęta została pracami - kościół parafialny w S.. - przeprowadzonymi w ramach opisywanego przedsięwzięcia nie była, nie jest oraz nie będzie wykorzystywana do świadczenia jakichkolwiek usług, osiągania przychodów, generowania dochodów, etc. Podjęte i zrealizowane przez Parafię przedsięwzięcie zostało wdrożone z myślą o zachowaniu dla przyszłych pokoleń szczególnego elementu dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności, jakim jest kościół parafialny w S..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy - Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. ... w S.. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, w ramach realizowanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. ... w S.. nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, w ramach realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. ... w S.. uzyskała wsparcie środkami Unii Europejskiej dla podjętego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „...” - w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje chemiczne oczyszczenie ścian kościoła z zanieczyszczeń biologicznych, odgrzybienie elementów drewnianych obiektu przy użyciu szczotek stalowych, czyszczenie strumieniowe (piaskowanie elementów drewnianych obiektu, dobicie gwoździ powierzchni dachowych, dwukrotną impregnację dachu, szalowania i belek metodą smarowania preparatem chemicznym oraz jednokrotną impregnację grzybobójczą dachów i ścian metodą smarowania preparatem chemicznym. Łączne koszty realizacji opisanej inwestycji wynoszą: 190.238,06 PLN, w tym podatek VAT: 35.572,97 PLN. Przyznane Parafii dofinansowanie środkami UE w ramach PROW to: 130.500,00 PLN. Umowa o udzielenie dofinansowania została przez Parafię podpisana z Samorządem Województwa ... 25.04.2014 r. (umowa nr ...), a jej zakres rzeczowy został zrealizowany w III i IV kw. 2014r. Wnioskodawca - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. ... w S.. nie posiada statusu czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku VAT i nie składa deklaracji VAT - 7. Wnioskodawca - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. ... w S.. nie prowadzi działalności gospodarczej.

Infrastruktura, która objęta została pracami - kościół parafialny w S.. - przeprowadzonymi w ramach opisywanego przedsięwzięcia nie była, nie jest oraz nie będzie wykorzystywana do świadczenia jakichkolwiek usług, osiągania przychodów, generowania dochodów, etc. Podjęte i zrealizowane przez Parafię przedsięwzięcie zostało wdrożone z myślą o zachowaniu dla przyszłych pokoleń szczególnego elementu dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności, jakim jest kościół parafialny w S..

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.