IBPP4/443-578/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji w ramach działania małe projekty tytuł operacji „ ...” w ramach działania 4.31 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach osi 4 leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ?
IBPP4/443-578/14/BPinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odzyskanie
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C., jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS przez Sąd Rejonowy dla K. - ... w K., XII Wydział Gospodarczy. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych, działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104) oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie złożyło wniosek do lokalnej grupy działania z siedzibą w Z. która po jego ocenie i wybraniu do finansowania przekazała go do dalszego rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego województwa ... w K..

Wniosek został złożony o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach osi 4 leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego działania (małe projekty) będzie realizowany projekt związany z poprawą warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich z gmin C., P., W., Z. Wszystkie faktury oraz rachunki związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą przedłożone do refundacji w ramach wniosku o płatność do urzędu marszałkowskiego z siedzibą w K.. Wniosek którego dotyczy interpretacja nosi tytuł: „ ...”.

Na realizacje tego wniosku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa .... Okres realizacji operacji w ramach niniejszego wniosku wynosi od maja 2014 do grudnia 2014. Kwota dotacji 14 400,00 zł wniosek dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia 3 szkoleń w łącznym wymiarze 60 godzin w temacie ekologii a to w zakresie ochrony środowiska, ekologii i segregacji śmieci dla osób z obszaru objętego wdrażaniem LSR Lokalnej Grupy Działania w skład której wchodzą 4 gminy: C., P., W., Z. Grupą docelową do której skierowany jest projekt to mieszkańcy obszaru LGD. Warsztaty/szkolenia zostaną zorganizowane całkowicie bezpłatnie tzn. od uczestników nie będą pobierane żadne opłaty. Warsztaty i szkolenia będą prowadzone przez osoby fizyczne posiadające wiedze w zakresie objętym tematyką szkolenia. Uczestnikom szkoleń zostanie przekazana wiedza w zakresie ekologii a to ochrony środowiska, ekologii i energii odnawialnej.

Wszystkie grupy/odbiorcy projektu będą z niego korzystać bezpłatnie. Z realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów. Jak wyjaśniono wyżej uczestnicy szkoleń/warsztatów nie będą ponosić na rzecz stowarzyszenia OSP C. żadnych opłat i nikt nie będzie płacił żadnego wynagrodzenia stowarzyszeniu OSP C.. W trakcie realizacji operacji nie powstanie mienie jakie mogło by być związane z wykonywaniem czynności podatkowych.

W trakcie realizacji operacji odbędą się zakupy usług niezbędnych do realizacji operacji takie jak: zostaną poniesione koszty wynagrodzenia dla osób szkolących tzn. prowadzących warsztaty/szkolenia czyli instruktorów, wynajmu sali na potrzeby szkolenia/warsztatów, zakupu kawy, herbaty, cukru, ciasteczek, wody, soków, mleczka do kawy na potrzeby przerw kawowych w trakcie szkoleń. W ramach projektu nie będą kupowane środki trwałe.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanej przez niego operacji dokonuje zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i rachunkami wystawionymi na wnioskodawcę oraz na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych tzn. umów o dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi szkolenia/warsztaty.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji w ramach działania małe projekty tytuł operacji „ ...” w ramach działania 4.31 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach osi 4 leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ...

Zdaniem Wnioskodawcy, stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również zwrotu różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 4.31 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach osi 4 leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach projektu „ ...” ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarowi usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C., jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie złożyło wniosek do lokalnej grupy działania z siedzibą w Z. która po jego ocenie i wybraniu do finansowania przekazała go do dalszego rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego województwa ... w K.. Wniosek został złożony o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach osi 4 leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach tego działania (małe projekty) będzie realizowany projekt związany z poprawą warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich z gmin C., P., W., Z. Wszystkie faktury oraz rachunki związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą przedłożone do refundacji w ramach wniosku o płatność do urzędu marszałkowskiego z siedzibą w K.. Wniosek którego dotyczy interpretacja nosi tytuł: „ ...”. Na realizacje tego wniosku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa .... Okres realizacji operacji w ramach niniejszego wniosku wynosi od maja 2014 do grudnia 2014. Kwota dotacji 14 400,00 zł wniosek dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia 3 szkoleń w łącznym wymiarze 60 godzin w temacie ekologii a to w zakresie ochrony środowiska, ekologii i segregacji śmieci dla osób z obszaru objętego wdrażaniem LSR Lokalnej Grupy Działania w skład której wchodzą 4 gminy: C., P., W., Z. Grupą docelową do której skierowany jest projekt to mieszkańcy obszaru LGD.

Warsztaty/szkolenia zostaną zorganizowane całkowicie bezpłatnie tzn. od uczestników nie będą pobierane żadne opłaty. Warsztaty i szkolenia będą prowadzone przez osoby fizyczne posiadające wiedze w zakresie objętym tematyką szkolenia. Uczestnikom szkoleń zostanie przekazana wiedza w zakresie ekologii a to ochrony środowiska, ekologii i energii odnawialnej. Wszystkie grupy/odbiorcy projektu będą z niego korzystać bezpłatnie. Z realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów. Jak wyjaśniono wyżej uczestnicy szkoleń/warsztatów nie będą ponosić na rzecz stowarzyszenia OSP C. żadnych opłat i nikt nie będzie płacił żadnego wynagrodzenia stowarzyszeniu OSP C.. W trakcie realizacji operacji nie powstanie mienie jakie mogło by być związane z wykonywaniem czynności podatkowych. W trakcie realizacji operacji odbędą się zakupy usług niezbędnych do realizacji operacji takie jak: zostaną poniesione koszty wynagrodzenia dla osób szkolących tzn. prowadzących warsztaty/szkolenia czyli instruktorów, wynajmu sali na potrzeby szkolenia/warsztatów, zakupu kawy, herbaty, cukru, ciasteczek, wody, soków, mleczka do kawy na potrzeby przerw kawowych w trakcie szkoleń. W ramach projektu nie będą kupowane środki trwałe. W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanej przez niego operacji dokonuje zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i rachunkami wystawionymi na wnioskodawcę oraz na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych tzn. umów o dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi szkolenia/warsztaty.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę nie są i nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna C. do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

Ponadto w związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K., ul. Rakowicka 10, 31-511 K., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.