IBPP4/443-574/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, który nie jest płatnikiem podatku VAT ma prawo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą „Y.” w związku z realizacją działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi?
IBPP4/443-574/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości zwrotu podatku VAT od zakupionych usług i towarów w związku z realizacją projektu pn. „Y.” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości zwrotu podatku VAT od zakupionych usług i towarów w związku z realizacją projektu pn. „Y.”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą pozostającą w gospodarstwie rolnym - żona rolnika, jako domownik podlegająca pod KRUS. Jednocześnie w marcu 2014 r. otworzył jednoosobową działalność gospodarczą, firma, którą prowadzi X. nie jest płatnikiem podatku VAT.

W ramach tej działalności Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowania projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację z zakresu małych projektów pt. „Y.”. W ramach operacji Wnioskodawca pragnie przekazać posiadaną wiedzę, zaktywizować społeczność lokalną, a ponieważ Wnioskodawca posiada kwalifikacje i lubi działać i działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej stworzył pomysł warsztatów kulinarnych. Projekt ma na celu kultywowanie tradycji kulinarnych regionu gmin np., z uwzględnieniem lokalnych produktów np. owcy olkuskiej oraz promocją lokalnych przepisów na potrawy, napoje i wypieki poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów kulinarnych oraz przygotowanie lokalnych potraw i napojów, rozdawanych bezpłatnie na odbywających się na naszym terenie imprezach masowych. Degustacja potraw podczas imprez masowych - dla 300 osób. Warsztaty będą miały charakter ogólnodostępny, nieodpłatny. W trzech cyklach pięciodniowych przeszkolonych będzie 30 osób.

Koszty operacji:

 • wynajęcie pomieszczeń (kuchnia, zaplecze, sala) do przeprowadzenia warsztatów 15 120 zł, w tym VAT 2 827,32 zł
 • zakup naczyń jednorazowych 2491,07, w tym VAT 465,81 zł
 • zakup art. spożywczych na warsztaty i degustacje na imprezach masowych 4 320 zł, w tym ok. 320 zł VAT
 • ulotki z przepisami i zdjęciami potraw lokalnych 369 zł, w tym 69 zł VAT
 • plakaty informujące o bezpłatnych warsztatach kulinarnych 215,25, w tym 40,25 zł VAT
 • razem kwota brutto 22 515,32 zł, w tym ok. 3 722,38 zł VAT

Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie to kwota 3 311,68 zł. Suma kosztów operacji brutto 25 827 zł, w tym VAT 3 722,38 zł. Kwota przyznanej dotacji - 18 261,60 zł. Termin realizacji projektu to listopad i grudzień 2014. Kwota dotacji obliczana od wartości netto poniesionych kosztów + kwota usług świadczonych nieodpłatnie. W wyniku zrealizowania projektu Wnioskodawca nie uzyska dochodu.

Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, który nie jest płatnikiem podatku VAT ma prawo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą „Y.” w związku z realizacją działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, który w wyniku tej operacji jest dla Wnioskodawcy dodatkowym kosztem, który musiał ponieść, i że w wyniku tej operacji nie uzyska dochodu, zwrot podatku VAT się należy. Projekt miał za zadanie aktywizowanie lokalnej społeczności (wyjście z domu, spotkania z ludźmi, komunikacja itp.). Projekty tego typu nadzorowane przez Lokalną Grupę Działania „ZZ.” otrzymywały pozytywne stanowisko w sprawie interpretacji dotyczącej zwrotu podatku VAT.

Dlatego zwrot podatku VAT, od zaplanowanych i udokumentowanych poniesionych kosztów w wyniku tej operacji, jako przedsiębiorcy, który nie jest płatnikiem tego podatku należy się.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2–6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą pozostającą w gospodarstwie rolnym - żona rolnika, jako domownik podlegająca pod KRUS. Jednocześnie w marcu 2014 r. otworzył jednoosobową działalność gospodarczą, firma, którą prowadzi X. nie jest płatnikiem podatku VAT. W ramach tej działalności Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowania projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację z zakresu małych projektów pt. „Y.”. W ramach operacji Wnioskodawca pragnie przekazać posiadaną wiedzę, zaktywizować społeczność lokalną, a ponieważ Wnioskodawca posiada kwalifikacje i lubi działać i działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej stworzył pomysł warsztatów kulinarnych. Projekt ma na celu kultywowanie tradycji kulinarnych regionu gmin np., z uwzględnieniem lokalnych produktów np. owcy olkuskiej oraz promocją lokalnych przepisów na potrawy, napoje i wypieki poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów kulinarnych oraz przygotowanie lokalnych potraw i napojów, rozdawanych bezpłatnie na odbywających się na naszym terenie imprezach masowych. Degustacja potraw podczas imprez masowych - dla 300 osób. Warsztaty będą miały charakter ogólnodostępny, nieodpłatny. W trzech cyklach pięciodniowych przeszkolonych będzie 30 osób.

Koszty operacji:

 • wynajęcie pomieszczeń (kuchnia, zaplecze, sala) do przeprowadzenia warsztatów 15 120 zł, w tym VAT 2 827,32 zł
 • zakup naczyń jednorazowych 2491,07, w tym VAT 465,81 zł
 • zakup art. spożywczych na warsztaty i degustacje na imprezach masowych 4 320 zł, w tym ok. 320 zł VAT
 • ulotki z przepisami i zdjęciami potraw lokalnych 369 zł, w tym 69 zł VAT
 • plakaty informujące o bezpłatnych warsztatach kulinarnych 215,25, w tym 40,25 zł VAT
 • razem kwota brutto 22 515,32 zł, w tym ok. 3 722,38 zł VAT

Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie to kwota 3 311,68 zł. Suma kosztów operacji brutto 25 827 zł, w tym VAT 3 722,38 zł. Kwota przyznanej dotacji - 18 261,60 zł. Termin realizacji projektu to listopad i grudzień 2014. W wyniku zrealizowania projektu Wnioskodawca nie uzyska dochodu. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionych usług i towarów w związku z realizacją projektu pn. „Y.”. Tym samym na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie ma zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy, zatem Wnioskodawca nie ma możliwości ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, że powyższa ocena ma odniesienie do sytuacji gdy celem projektu nie jest promocja działalności gospodarczej, której efektem w długookresowym czasie ma być doprowadzenie do czynności opodatkowanych. Organ wydając przedmiotową interpretację oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, że zakupione towary i usługi nie będą w żaden sposób związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego (np. przeznaczenia zakupionych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.