IBPP4/443-550/14/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Ochotnicza Straż Pożarna w „Z” ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „Obchody jubileuszu 410-lecia wsi „Z” oraz wydanie monografi wsi „Z” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 października 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna w „Z” złożyła do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku czego Ochotnicza Straż Pożarna w „Z” zrealizowała projekt pod nazwą „...”.

W ramach operacji w dniu 08.06.2014 zostały zorganizowane nieodpłatne i ogólnodostępne wydarzenia: obchody ...-lecia wsi „Z”, których celem było zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru poprzez organizację imprezy kulturalnej i wydanie monografi wsi „Z”. Była to impreza ogólnodostępna, o charakterze otwartym (każda zainteresowana osoba mogła przyjść i w niej uczestniczyć), bezpłatna i nie przyniosła dochodu. Impreza miała charakter kulturalny o godz. 13.00 odbyła się Msza Święta, o godz. 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy oraz przemówienia gości, wystąpiły takie zespoły jak: „„X”, kapela „„Y”, kapela regionalna „„E”, kapela regionalna „„W” oraz zespół muzyczny „„P”. „Z” przygotowało program artystyczny pt.; „...”. Od godz 20.00-24.00 odbyła się zabawa taneczna. Impreza nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy.

W ramach realizacji operacji zostanie również wydana publikacja „Monografia ” w nakładzie 500 szt. - publikacja będzie rozpowszechniana nieodpłatnie wśród społeczności lokalnej, jej dystrybucja nie przyniesie dochodu Wnioskodawcy.

W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT oraz rachunki w ramach zawartych umów z Wykonawcami. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzone działania projektowe były ogólnodostępne i nieodpłatne.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa .... Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Ochotnicza Straż Pożarna w „Z” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Zakończenie realizacji projektu przypada na 10.2014 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w „Z” ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna w „Z” nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w „Z” złożyła do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku czego Ochotnicza Straż Pożarna w „Z” zrealizowała projekt pod nazwą „...”.

W ramach operacji w dniu 08.06.2014 zostały zorganizowane nieodpłatne i ogólnodostępne wydarzenia: obchody ...-lecia wsi „Z”, których celem było zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru poprzez organizację imprezy kulturalnej i wydanie monografi wsi „Z”. Była to impreza ogólnodostępna, o charakterze otwartym (każda zainteresowana osoba mogła przyjść i w niej uczestniczyć), bezpłatna i nie przyniosła dochodu. Impreza miała charakter kulturalny o godz. 13.00 odbyła się Msza Święta, o godz. 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy oraz przemówienia gości, wystąpiły takie zespoły jak: „X”, kapela „Y”, kapela regionalna „E”, kapela regionalna „W” oraz zespół muzyczny „P”, KGW „Z” przygotowało program artystyczny pt.; „...”. Od godz 20.00-24.00 odbyła się zabawa taneczna. Impreza nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy. W ramach realizacji operacji zostanie również wydana publikacja „Monografia wsi „Z” w nakładzie 500 szt. -publikacja będzie rozpowszechniana nieodpłatnie wśród społeczności lokalnej, jej dystrybucja nie przyniesie dochodu Wnioskodawcy. W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT oraz rachunki w ramach zawartych umów z Wykonawcami. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzone działania projektowe były ogólnodostępne i nieodpłatne.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pt. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.