IBPP4/443-512/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarcza X. nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości?
IBPP4/443-512/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 grudnia 2014r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 grudnia 2014r. znak: IBPP4/443-512/14/BP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 24 maja 2011r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą X.. Działalność gospodarcza zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 24-05-2011r obejmuje transport wodny śródlądowy pasażerski. Ww. rozlicza się z tytułu podatku dochodowego na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W związku z planowanym rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej i dostosowaniem do potrzeb obecnego rynku i zamówieniami na usługi transportem wodnym Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dofinasowanie. Na ww. okoliczność złożył wniosek o pomoc finansową na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wsi na lata 2007-2013”. Wniosek ten otrzyma dofinansowanie w wysokości 48.116,80 zł brutto. Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • złożony projekt o dofinansowanie w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wsi na lata 2007-2013”, nosi nazwę – „...”.
 • przedmiotem nabycia jest łódź żaglowo-wiosłowa typu Bat wraz z środkami bezpieczeństwa i przyczepą podłodziową.
 • nabyte w ramach projektu środki trwałe i wyposażenie nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT .
 • nie składa deklaracji VAT -7.
 • jest podmiotem zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarcza X. nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność gospodarcza X. mimo prowadzonej działalności nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy kosztach projektu, ponieważ dochód uzyskany ze sprzedaży usług transportem wodnym ma charakter sezonowy a wpływy za te usługi są niewielkie. Zakup łodzi żaglowo-wiosłowej wraz z środkami bezpieczeństwa przyczyni się do rozszerzenia usługi turystycznej na rzece San wpłynie na rozszerzenie i uatrakcyjnienie spędzenia wolnego czasu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z treści wniosku wynika, że od dnia 24 maja 2011r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą X. Działalność gospodarcza zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 24-05-2011r obejmuje transport wodny śródlądowy pasażerski. Ww. rozlicza się z tytułu podatku dochodowego na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W związku z planowanym rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej i dostosowaniem do potrzeb obecnego rynku i zamówieniami na usługi transportem wodnym Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dofinasowanie. Na ww. okoliczność złożył wniosek o pomoc finansową na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wsi na lata 2007-2013”. Wniosek ten otrzyma dofinansowanie w wysokości 48.116,80 zł brutto. Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Złożony projekt o dofinansowanie, nosi nazwę – „...”. Przedmiotem nabycia jest łódź żaglowo-wiosłowa typu Bat wraz z środkami bezpieczeństwa i przyczepą podłodziową. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nabyte w ramach projektu środki trwałe i wyposażenie nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie składa deklaracji VAT -7 oraz jest podmiotem zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. l ustawy.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione środki trwałe i wyposażenie w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji skoro – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż jest podmiotem zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, a zakupy towarów dokonywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym (związane są wyłącznie z czynnościami objętymi zwolnieniem podmiotowym), to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu tych wydatków.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-512/14/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.