IBPP4/443-478/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony związany z realizacją projektu współpracy o akronimie ... tzn. „...”?
IBPP4/443-478/14/BPinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odzyskanie
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie „X” jako Lokalna Grupa Działania ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Projekty współpracy realizowane są w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną Lokalną Strategię Rozwoju. Realizowany projekt o akronimie ... pod nazwą „...” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności regionów poprzez stworzenie warunków umożliwiających kultywowanie działalności orkiestr dętych oraz formacji taneczno- marszowych z terenu partnerskich LGD oraz wspólną prezentację dorobku lokalnym społecznością oraz turystom. Orkiestry działające na terenie LGD „X”oraz LGD WKP w swoim repertuarze nawiązują do ludowego stylu krakowskiego. Ponadto każdej z orkiestr towarzyszy formacja taneczna w jednym przypadku są to mażoretki, a w drugim cherlederki. Projekt jest skierowany do mieszkańców w dwóch płaszczyznach pierwszej bezpośredniej - każdy będący członkiem orkiestry lub formacji tanecznej będzie mógł wziąć udział w próbach. Drugiej pośredniej każdy z mieszkańców terenu obu LGD będzie mógł zapoznać się z naszym wspólnym dorobkiem kulturowym co z pewnością wpłynie na zaciśnięcie więzi pomiędzy mieszkańcami terenu obu LGD.

Ramowy program projektu to wspólne próby orkiestr, prezentacja oraz opracowanie wspólnego utworu i układów choreograficznych i występ finalny w czasie zorganizowanego festynu w WS i N.

Z realizacji koncertów wykonana zostanie dokumentacja filmowa na podstawie której opracowany zostanie krótki film dokumentalny ok. 10 - 20 min. Film zostanie udostępniony na stronach partnerskich LGD oraz serwisie internetowym. Wykonanie filmu będzie bezkosztowe. W ramach projektu Stowarzyszenie poniosło koszty związane z wynagrodzeniem koordynatorów projektu, kapelmistrzów, choreografów, obsługą techniczną imprezy, wynajmem busa, delegacji oraz zakupu produktów do przygotowania poczęstunku dla uczestników w czasie imprezy finalnej. Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca oświadcza że towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki wystawione będą na wnioskodawcę. W ramach projektu nie będzie generowany dochód, realizowany projekt współpracy finansowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128 poz. 822 z póżn.zm.) tj. w formie refundacji poniesionych kosztów. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest interpretacja indywidualna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony związany z realizacją projektu współpracy o akronimie ... tzn. „ „...””...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie „X” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacja ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie „X” jako Lokalna Grupa Działania ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Projekty współpracy realizowane są w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną Lokalną Strategię Rozwoju. Realizowany projekt o akronimie ... pod nazwą „ „...”” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności regionów poprzez stworzenie warunków umożliwiających kultywowanie działalności orkiestr dętych oraz formacji taneczno- marszowych z terenu partnerskich LGD oraz wspólną prezentację dorobku lokalnym społecznością oraz turystom. Orkiestry działające na terenie LGD „X” oraz LGD WKP w swoim repertuarze nawiązują do ludowego stylu krakowskiego. Ponadto każdej z orkiestr towarzyszy formacja taneczna w jednym przypadku są to mażoretki, a w drugim cherlederki. Projekt jest skierowany do mieszkańców w dwóch płaszczyznach pierwszej bezpośredniej - każdy będący członkiem orkiestry lub formacji tanecznej będzie mógł wziąć udział w próbach. Drugiej pośredniej każdy z mieszkańców terenu obu LGD będzie mógł zapoznać się z naszym wspólnym dorobkiem kulturowym co z pewnością wpłynie na zaciśnięcie więzi pomiędzy mieszkańcami terenu obu LGD. Ramowy program projektu to wspólne próby orkiestr, prezentacja oraz opracowanie wspólnego utworu i układów choreograficznych i występ finalny w czasie zorganizowanego festynu w WS i N.

Z realizacji koncertów wykonana zostanie dokumentacja filmowa na podstawie której opracowany zostanie krótki film dokumentalny ok. 10 - 20 min. Film zostanie udostępniony na stronach partnerskich LGD oraz serwisie internetowym. Wykonanie filmu będzie bezkosztowe. W ramach projektu Stowarzyszenie poniosło koszty związane z wynagrodzeniem koordynatorów projektu, kapelmistrzów, choreografów, obsługą techniczną imprezy, wynajmem busa, delegacji oraz zakupu produktów do przygotowania poczęstunku dla uczestników w czasie imprezy finalnej. Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca oświadcza że towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki wystawione będą na wnioskodawcę. W ramach projektu nie będzie generowany dochód, realizowany projekt współpracy finansowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 tj. w formie refundacji poniesionych kosztów.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ „...””.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.