IBPP4/443-478/14/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony związany z realizacją projektu współpracy o akronimie ... tzn. „...”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie „X” jako Lokalna Grupa Działania ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Projekty współpracy realizowane są w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną Lokalną Strategię Rozwoju. Realizowany projekt o akronimie ... pod nazwą „...” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności regionów poprzez stworzenie warunków umożliwiających kultywowanie działalności orkiestr dętych oraz formacji taneczno- marszowych z terenu partnerskich LGD oraz wspólną prezentację dorobku lokalnym społecznością oraz turystom. Orkiestry działające na terenie LGD „X”oraz LGD WKP w swoim repertuarze nawiązują do ludowego stylu krakowskiego. Ponadto każdej z orkiestr towarzyszy formacja taneczna w jednym przypadku są to mażoretki, a w drugim cherlederki. Projekt jest skierowany do mieszkańców w dwóch płaszczyznach pierwszej bezpośredniej - każdy będący członkiem orkiestry lub formacji tanecznej będzie mógł wziąć udział w próbach. Drugiej pośredniej każdy z mieszkańców terenu obu LGD będzie mógł zapoznać się z naszym wspólnym dorobkiem kulturowym co z pewnością wpłynie na zaciśnięcie więzi pomiędzy mieszkańcami terenu obu LGD.

Ramowy program projektu to wspólne próby orkiestr, prezentacja oraz opracowanie wspólnego utworu i układów choreograficznych i występ finalny w czasie zorganizowanego festynu w WS i N.

Z realizacji koncertów wykonana zostanie dokumentacja filmowa na podstawie której opracowany zostanie krótki film dokumentalny ok. 10 - 20 min. Film zostanie udostępniony na stronach partnerskich LGD oraz serwisie internetowym. Wykonanie filmu będzie bezkosztowe. W ramach projektu Stowarzyszenie poniosło koszty związane z wynagrodzeniem koordynatorów projektu, kapelmistrzów, choreografów, obsługą techniczną imprezy, wynajmem busa, delegacji oraz zakupu produktów do przygotowania poczęstunku dla uczestników w czasie imprezy finalnej. Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca oświadcza że towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki wystawione będą na wnioskodawcę. W ramach projektu nie będzie generowany dochód, realizowany projekt współpracy finansowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128 poz. 822 z póżn.zm.) tj. w formie refundacji poniesionych kosztów. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest interpretacja indywidualna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony związany z realizacją projektu współpracy o akronimie ... tzn. „ „...””...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie „X” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacja ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie „X” jako Lokalna Grupa Działania ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Projekty współpracy realizowane są w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną Lokalną Strategię Rozwoju. Realizowany projekt o akronimie ... pod nazwą „ „...”” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności regionów poprzez stworzenie warunków umożliwiających kultywowanie działalności orkiestr dętych oraz formacji taneczno- marszowych z terenu partnerskich LGD oraz wspólną prezentację dorobku lokalnym społecznością oraz turystom. Orkiestry działające na terenie LGD „X” oraz LGD WKP w swoim repertuarze nawiązują do ludowego stylu krakowskiego. Ponadto każdej z orkiestr towarzyszy formacja taneczna w jednym przypadku są to mażoretki, a w drugim cherlederki. Projekt jest skierowany do mieszkańców w dwóch płaszczyznach pierwszej bezpośredniej - każdy będący członkiem orkiestry lub formacji tanecznej będzie mógł wziąć udział w próbach. Drugiej pośredniej każdy z mieszkańców terenu obu LGD będzie mógł zapoznać się z naszym wspólnym dorobkiem kulturowym co z pewnością wpłynie na zaciśnięcie więzi pomiędzy mieszkańcami terenu obu LGD. Ramowy program projektu to wspólne próby orkiestr, prezentacja oraz opracowanie wspólnego utworu i układów choreograficznych i występ finalny w czasie zorganizowanego festynu w WS i N.

Z realizacji koncertów wykonana zostanie dokumentacja filmowa na podstawie której opracowany zostanie krótki film dokumentalny ok. 10 - 20 min. Film zostanie udostępniony na stronach partnerskich LGD oraz serwisie internetowym. Wykonanie filmu będzie bezkosztowe. W ramach projektu Stowarzyszenie poniosło koszty związane z wynagrodzeniem koordynatorów projektu, kapelmistrzów, choreografów, obsługą techniczną imprezy, wynajmem busa, delegacji oraz zakupu produktów do przygotowania poczęstunku dla uczestników w czasie imprezy finalnej. Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca oświadcza że towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki wystawione będą na wnioskodawcę. W ramach projektu nie będzie generowany dochód, realizowany projekt współpracy finansowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 tj. w formie refundacji poniesionych kosztów.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ „...””.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.