IBPP4/443-462/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pt. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pt. „...”, realizowanego z działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizacje projektu pt. „ ...”, realizowanego z działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja Lokalna Grupa Działania „...” jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Fundacja działa jako LGD w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja jako podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów współpracy realizowanych w ramach OSI IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Fundacja LGD „...” poza działalnością statutową realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr ... zawartej pomiędzy Samorządem Województwa ... z siedzibą w ... z Fundacją. Powołując się na ww. umowę Fundacja zobowiązuje się do osiągnięcia wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju celów ogólnych:

 1. Podniesienie jakości życia na obszarze ....
 2. Integracja obszaru ... i zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój swoich miejscowości.
 3. Rozwinięcie funkcji turystycznych ... i wypromowanie go na terenie regionu i kraju. Środki finansowe pozyskiwane w ramach PROW wydatkowane są na:
 1. Działanie 413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez:
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i Rozwój Wsi
  • Małe projekty
 2. Działanie 421: Wdrażanie projektów współpracy
 3. Działanie 431: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Działalność Fundacji w tym zakresie jest nieodpłatna.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektów współpracy w ramach OSI IV PROW nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Czy wobec powyższego podatek VAT może być uznawany za koszt kwalifikowalny...

W ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV Leader Lokalna Grupa Działania składa wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do projektu „...”, na który została podpisana umowa nr .... z dnia 30.07.2014 r. Projekt jest realizowany od lutego do listopada 2014 r. przez 5 LGD z woj. ...oraz ....: Fundacja LGD „...”, Lokalna Grupa działania „....”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „...”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” w tym czasie dokonane były zakupy na realizację projektu. Projekt „...” polega na stworzeniu 12 punktów informacji turystycznej w istniejących restauracjach, Domach Kultury, hotelach, GOSiR- ach. W punktach turysta, uzyska profesjonalną informację o atrakcjach regionu, spotka ludzi z pasją oraz otrzyma materiały promocyjne. Nie są to standardowe informacje turystyczne, ale miejsca gdzie turysta: nocuje, przychodzi zjeść, zwiedza itp. W ramach tego zadania będą dokonane zakupy 12 gablot na ulotki, 12 szt. tabliczek IT przewodnik za ladą, paszporty dla turysty 3000 szt., mapy turystyczne 18 000 szt., pocztówki 10 000 szt., bloczki widokówek 1000 szt., ulotki - pakiety pobytowe 20 000 szt., qesty 72 000 szt., pen drive 600 szt., długopisy papierowe 6000 szt., opaska odblaskowa 3000 szt., torby ekologiczne 300 szt., breloczki 2000 szt., komplet eco 1000 szt., podkładka pod mysz 380 szt,, 12 pieczątek. Wszystkie materiały będą przekazana do pkt informacji turystycznej, a te przekażą nieodpłatnie odwiedzającym ich turystom. Projekt również obejmuje bezpłatne szkolenia dla przewodników oraz promocję projektu na wydarzeniach kulturalnych po jednym w każdej LGD.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja LGD „...” ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt.; „...” realizowanemu z działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja LGD „...” nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt.: „Przewodnik za Ladą” realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Fundacja działa jako LGD w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja jako podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów współpracy realizowanych w ramach OSI IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Fundacja LGD „...” poza działalnością statutową realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr ... zawartej pomiędzy Samorządem Województwa ... z siedzibą w ... z Fundacją.

Działalność Fundacji w tym zakresie jest nieodpłatna.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektów współpracy w ramach OSI IV PROW nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Projekt jest realizowany od lutego do listopada 2014 r. przez 5 LGD z woj. ...oraz ...: Fundacja LGD „...”, Lokalna Grupa działania „...”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „...”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” w tym czasie dokonane były zakupy na realizację projektu. Projekt „...” polega na stworzeniu 12 punktów informacji turystycznej w istniejących restauracjach, Domach Kultury, hotelach, GOSiR- ach. W punktach turysta, uzyska profesjonalną informację o atrakcjach regionu, spotka ludzi z pasją oraz otrzyma materiały promocyjne. Nie są to standardowe informacje turystyczne, ale miejsca gdzie turysta: nocuje, przychodzi zjeść, zwiedza itp. W ramach tego zadania będą dokonane zakupy 12 gablot na ulotki, 12 szt. tabliczek IT przewodnik za ladą, paszporty dla turysty 3000 szt., mapy turystyczne 18 000 szt., pocztówki 10 000 szt., bloczki widokówek 1000 szt., ulotki - pakiety pobytowe 20 000 szt., qesty 72 000 szt., pen drive 600 szt., długopisy papierowe 6000 szt., opaska odblaskowa 3000 szt., torby ekologiczne 300 szt., breloczki 2000 szt., komplet eco 1000 szt., podkładka pod mysz 380 szt,, 12 pieczątek. Wszystkie materiały będą przekazana do pkt informacji turystycznej, a te przekażą nieodpłatnie odwiedzającym ich turystom. Projekt również obejmuje bezpłatne szkolenia dla przewodników oraz promocję projektu na wydarzeniach kulturalnych po jednym w każdej LGD.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Jak już wskazano, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu i tym samym nie ma możliwości otrzymania zwrotu tego podatku.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.