IBPP4/443-460/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2010 roku Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy ... w ..., zwana dalej Beneficjentem, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „...” z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została zawarta w marcu 2014 roku. W 2014 roku Beneficjent podjął ponadto starania o pozyskanie dofinansowania z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na część prac objętych projektem. Na moment złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego umowa o dofinansowanie z ministerstwem nie została zawarta. Umowa zostanie jednak zawarta w październiku 2014. W maju 2014 zostały rozpoczęte roboty budowlane będące przedmiotem projektu. Wcześniej, bo w 2010 roku poniesiono koszty na opracowanie Studium Wykonalności, tj. dokumentu wymaganego w procesie aplikowania u fundusze unijne, natomiast w 2013 roku Beneficjent poniósł koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Podczas realizacji projektu Beneficjent będzie ponosił koszty związane z prowadzonymi robotami budowlanymi, zakupem sprzętu informatycznego, nadzorami nad realizacją projektu oraz promocją projektu. Wszystkie koszty związane z projektem zostaną udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy ... w .... Planowane zakończenie projektu to marzec 2015.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola o bibliotekę, usytuowanej na obszarach powojskowych w miejscowości Ożarowice na cele edukacyjne, rekreacyjne i kulturalne. W ramach projektu powstanie plac utwardzony kostką brukową, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza, tor do skateparku, siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci oraz platforma widokowa. Przewiduje się również budowę dwóch parkingów oraz dróg wewnętrznych.

Korzystanie z powstałej infrastruktury nie będzie podlegało opłatom. Infrastruktura będzie ogólnodostępna. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy ... w ... nie będzie czerpać jakichkolwiek przychodów z tytułu zrealizowanych prac i powstałych efektów.

W związku z realizacją projektu Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy ... w ... nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy ... w ...jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT osiągającym przychody wyłącznie z tytułu wynajmu pomieszczeń w swojej siedzibie czy usług ksero. Jakikolwiek wygenerowany zysk jest przeznaczany na działalność statutową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy ... w ... będąc podatnikiem posiadającym osobowość prawną, osiągającym przychody z tytułu bieżącej działalności w zakresie niezwiązanym z projektem, posiada możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest również niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wyżej wymieniona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zakupione towary i usługi nie będą służyły do osiągania przychodów, bowiem infrastruktura powstała w ramach projektu nie będzie generowała przychodów, a co za tym idzie powstawania podatku należnego.

W zaistniałej sytuacji Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy ...w ... stoi na stanowisku, że nie posiada możliwości do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - zamierza zrealizować zadanie pn.: „...”. Wnioskodawca planuje na zadanie pozyskać środki z budżetu UE w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Projekt nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy. Efekty realizacji zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z treści wniosku – efekty realizacji zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym Wnioskodawcy. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.