IBPP4/443-4512-5/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do prawa do zwrotu podatku od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...”
IBPP4/443-4512-5/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. odliczanie podatku naliczonego
 3. odliczenia
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), uzupełnionego pismem z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do prawa do zwrotu podatku od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do prawa do zwrotu podatku od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 stycznia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 15 stycznia 2015 r. znak: IBPP4/4512-5/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie „X” założone zostało w kwietniu 1997 r. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury dla poprawy życia mieszkańców, wspieranie rozwoju bazy kulturalnej oraz poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców, organizacji ognisk artystycznych, kółek zainteresowań, kultywowanie miejscowych tradycji i rękodzieła ludowego. Głównym celem muzycznej świetlicy organizowanej przez Stowarzyszenie „X” jest racjonalne zagospodarowanie wolnego czasu każdej korzystającej ze świetlicy osoby. Wychowanie muzyczne odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju człowieka. Dlatego od ponad roku, we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w ..., Stowarzyszenie w swojej pracy z powodzeniem stosuję integrację takich form pracy jak: ruch, śpiew, taniec oraz połączenie muzyki i plastyki.

X złożyło projekt pt. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na działanie Oś 4 LEADER. Celem realizacji projektu jest stworzenie miejsca do rozwijania swoich pasji i talentów muzycznych, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, podniesienie walorów artystycznych zespołów muzycznych znajdujących się na obszarze LSR i jakości wykonywanych przez nie utworów muzycznych poprzez modernizację i kompleksowe wyposażenie sali prób oraz utworzenie mini studia nagrań.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano remont połączony z modernizacją pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy muzycznej wraz z jej wyposażeniem. Termin realizacji operacji wyznaczono na okres styczeń-czerwiec 2014 r. W ramach przeprowadzonej modernizacji zostały przeprowadzone:

1.prace przygotowawcze - demontaż drzwi 2 szt., częściowy demontaż ścianki działowej suchej konstrukcji

2.roboty budowlane polegające na:

 • postawieniu ścianki działowej suchej konstrukcji.
 • montażu płyt perforowanych NIDA Sonic o łącznej powierzchni 130 m2 ,
 • szpachlowaniu płyt perforowanych NIDA Sonic o łącznej powierzchni 130 m2 ,
 • zagruntowaniu i pomalowaniu płyt perforowanych NIDA Sonic o łącznej powierzchni 130 m2, montażu okna pojedynczego PCV o wymiarach 1.165 mm x 535 mm - 1 szt.,
 • montażu drzwi jednoskrzydłowych o wymiarach 90 mm x 205 mm 4 szt.

Do sprawowania nadzoru technicznego nad całością zadań w zakresie robót remontowych zatrudniona została osoba jako nadzór inwestorski. Zadba ona o prawidłowość, rzetelność wykonanych robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i prawem budowlanym.

W ramach kompleksowego wyposażenia sali prób i mini studia nagrań niezbędnego do osiągnięcia zakładanego celu zaplanowano zakup:

 1. P. 16.4.2 StudioL mikser cyfrowy -1 szt.
 2. Odsłuch studyjny Y MSP5 -1 szt.
 3. Program studyjny S.-1 szt.
 4. Zestaw komputerowy, w skład którego wchodzi: Jednostka centralna, monitor, mysz, klawiatura, Microsoft Windows 7
 5. H. P. ..., Kontroler F.
 6. Program Masteringowy S.10 pro-1 szt.
 7. Mikrofon studyjny B.-1 szt.
 8. Statyw Mikrofonowy D.- 6 szt.
 9. Mikrofon S.- 6 szt.
 10. Zestaw mikrofonów do perkusji A. -1 szt.
 11. Pianino Y. YDP 142-1 szt.
 12. Perkusja S.-1 szt.
 13. M. 1604 25m. -1 szt.
 14. M. 8.04 10 m -1 szt.
 15. PRZEWÓD MIKROFONOWY S.100 mb. rolka -1 szt.
 16. WTYK MIKROFONOWY N. (20 męskich i 20 żeńskich) - 40 szt.

Faktury VAT dokumentujące nabywanie na potrzeby realizacji projektu towary i usługi były wystawiane na Wnioskodawcę tj. X.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Ponadto w piśmie z 27 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Zakupy w ramach przedmiotowego projektu nie były, nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Udostępnienie przedmiotowej zali prób i studia nagrań odbywa się i odbywać się będzie w nieodpłatnie i służyć ma ogółowi społeczeństwa.
 2. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawcy przysługuje prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (stowarzyszenie) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na działanie Oś 4 LEADER. Celem projektu jest stworzenie miejsca do rozwijania pasji i talentów muzycznych, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, podniesienie walorów artystycznych zespołów muzycznych i jakości wykonywanych przez nie utworów muzycznych poprzez modernizację i kompleksowe wyposażenie sali prób oraz utworzenie mini studia nagrań. Faktury VAT dokumentujące nabywanie towarów i usług na potrzeby realizacji projektu były wystawiane na Wnioskodawcę. Zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego projektu nie były, nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Udostępnienie przedmiotowej zali prób i studia nagrań odbywa się i odbywać się będzie w nieodpłatnie i służyć ma ogółowi społeczeństwa. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi). Jednocześnie Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.