IBPP4/443-445/14/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Klub Sportowy „B” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub Sportowy B. realizuje projekt pod nazwą „...”. Celem projektu jest rozwijanie rekreacji i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi T., poprzez zakup trybun sportowych i kompletu szachownic. Projekt zostanie zrealizowany w jednym etapie.

Zakupione trybuny zostaną wprowadzone do Ewidencji środków trwałych a komplety szachownic do Ewidencji ilościowej sprzętu sportowego. Poświadczeniem nabycia towarów będą faktury wystawione na Klub Sportowy „B.”.

Projekt realizowany jest w ramach Małych projektów Osi Leader PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zakupione trybuny sportowe i komplety szachowe nie będą wykorzystywane przez Klub Sportowy „B.” do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Projekt realizowany jest od 17 kwietnia 2014 do 30 września 2014 roku. Klub Sportowy „B.” jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym w SB. jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji ww. projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych dochodów a działalność związana z jego realizacją nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VA T.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność końcową na etapie refundacji części kosztów w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Klub Sportowy „B.” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Klub Sportowy „B.” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...

Ponadto Klub Sportowy „B.” nie może odliczyć podatku VAT ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie Figuruje w ewidencji Urzędu Skarbowego w SB. jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W związku z tym podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym dla Klubu Sportowego „B.” w projektach realizowanych ze środków PROW 2007-2013 Osi Leader Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Klub Sportowy B. realizuje projekt pod nazwą „...”. Celem projektu jest rozwijanie rekreacji i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi T., poprzez zakup trybun sportowych i kompletu szachownic. Projekt zostanie zrealizowany w jednym etapie. Zakupione trybuny zostaną wprowadzone do Ewidencji środków trwałych a komplety szachownic do Ewidencji ilościowej sprzętu sportowego. Poświadczeniem nabycia towarów będą faktury wystawione na Klub Sportowy „B.”.

Projekt realizowany jest w ramach Małych projektów Osi Leader PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zakupione trybuny sportowe i komplety szachowe nie będą wykorzystywane przez Klub Sportowy „B.” do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt realizowany jest od 17 kwietnia 2014 do 30 września 2014 roku. Klub Sportowy „B.” jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym w SB. jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7 W wyniku realizacji ww. projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych dochodów a działalność związana z jego realizacją nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.