IBPP4/443-431/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla małych projektów przysługuje nam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT oraz do ubiegania się o zwrot podatku VAT?
IBPP4/443-431/14/BPinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odzyskanie
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 października 2014 r. znak: IBPP4/443-431/14/BP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy KK. zostało zarejestrowane pod numerem X/XX w dniu 21.03.2006 r. w Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonym przez ST. W ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów tj. dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie refundacji kosztów określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. nr 138 poz. 868 z późniejszymi zmianami) na organizację w miejscowości K.imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod nazwą „...”.

Zadanie realizowane w ramach operacji pod tytułem „...” miało na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. Część pierwsza imprezy (sportowa) odbyła się na terenie stadionu sportowego LZS K. i polegała na rozegraniu corocznego między-sezonowego turnieju piłki nożnej przez 8 drużyn sportowych. W trakcie trwania części sportowej zapewniona była pełna bezpłatna dostępność do sprzętu sportowego dla zawodników, nagrody dla zwycięzców, obsługa: spikerska, sędziowska, medyczna oraz ubezpieczenie uczestników.

Część druga (rekreacyjna - będąca naturalną kontynuacją zmagań sportowych) zrealizowana została w sąsiedztwie Domu Ludowego i Remizy OSP w K. W ramach tego etapu imprezy zapewniono bezpłatne: pokaz taneczno-artystyczny, występ zespołu muzycznego dla sportowców-uczestników, gości, turystów i mieszkańców, catering dla zawodników i działaczy, bezpłatną kuchnię polową dla pozostałych uczestników, akcję promocyjną polegającą na wydruku oraz umieszczeniu banerów reklamowych, plakatów, ulotek informacyjnych, informacji w mediach lokalnych, rozdysponowaniu 100 szt. koszulek promujących to wydarzenie, udostępnieniu bezpłatnych dmuchanych urządzeń placu zabaw dla dzieci. Zgodnie z przepisem § 4 ust. 3 Rozporządzenia MRiRW do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT), uiszczony w związku z poniesieniem kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 1. LZS K.

nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Klub nie składa deklaracji VAT-7.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-20013 obowiązkowym załącznikiem do wniosku było złożenie podpisanego „Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT”. Ponadto, jeżeli Stowarzyszenie zalicza do kosztów kwalifikowanych podatek VAT, to obowiązane jest wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (Dyrektora właściwej Izby Skarbowej) o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. Otrzymana interpretacja stanowić będzie obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność przedkładanego na etapie ubiegania się o refundację poniesionych wydatków.

LZS K. w złożonym przez siebie wniosku o przyznanie pomocy uiszczony podatek VAT zaliczył do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...” nie były i nie są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla małych projektów przysługuje nam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT oraz do ubiegania się o zwrot podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz o ubieganie się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla małych projektów.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...” nie były i nie są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie refundacji kosztów na organizację w miejscowości K. imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod nazwą „...”.

Zadanie realizowane w ramach operacji pod tytułem „...” miało na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. Część pierwsza imprezy (sportowa) odbyła się na terenie stadionu sportowego LZS K. i polegała na rozegraniu corocznego między-sezonowego turnieju piłki nożnej przez 8 drużyn sportowych. W trakcie trwania części sportowej zapewniona była pełna bezpłatna dostępność do sprzętu sportowego dla zawodników, nagrody dla zwycięzców, obsługa: spikerska, sędziowska, medyczna oraz ubezpieczenie uczestników.

Część druga (rekreacyjna - będąca naturalną kontynuacją zmagań sportowych) zrealizowana została w sąsiedztwie Domu Ludowego i Remizy OSP w K.. W ramach tego etapu imprezy zapewniono bezpłatne: pokaz taneczno-artystyczny, występ zespołu muzycznego dla sportowców-uczestników, gości, turystów i mieszkańców, catering dla zawodników i działaczy, bezpłatną kuchnię polową dla pozostałych uczestników, akcję promocyjną polegającą na wydruku oraz umieszczeniu banerów reklamowych, plakatów, ulotek informacyjnych, informacji w mediach lokalnych, rozdysponowaniu 100 szt. koszulek promujących to wydarzenie, udostępnieniu bezpłatnych dmuchanych urządzeń placu zabaw dla dzieci. LZS K. nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Klub nie składa deklaracji VAT-7. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...” nie były i nie są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ponadto w związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-431/14/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.