IBPP4/443-420/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Uczniowski Klub Sportowy „„J”” ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pt. „...” sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów”?
IBPP4/443-420/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenia od podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uczniowski Klub Sportowy „„J” jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej wpisanym do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w „B” pod numerem ewidencyjnym ... .

Zgodnie ze statutem UKS „„J” celem Klubu jest:

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów we wsparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjna i materialna rodziców i sympatyków Klubu
 2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. włączanie się w życie społeczności lokalnej i inicjowanie działalności na rzecz sportu, kultury, oświaty i zdrowia,
 5. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 6. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 7. organizowanie uczniom wszystkich klas i grup różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

W związku z powyższym UKS „„J” nie świadczy usług i nie sprzedaje towarów.

UKS „J” nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składa Deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Zgodnie z założeniami projektu montaż sceny zadaszonej ułatwi organizację różnych imprez kulturalnych i sportowych, bez względu na warunki atmosferyczne. Ze sceny będą mogli korzystać uczniowie szkoły realizując lekcje w plenerze, oraz będzie udostępniona uczniom szkoły muzycznej w „T”, którzy corocznie prezentują u nas swoje osiągnięcia. Jej walorem będzie ogólna dostępność zarówno dla mieszkańców jak i naszych gości. Montaż sceny wpłynie na rozwój talentów naszej młodzieży, która będzie się mogła na niej często i z sukcesem prezentować. Montaż krzesełek stadionowych nad boiskiem sportowym będzie dobrym wykorzystaniem warunków naturalnych (zbocze) do utworzenia widowni. Korzystając z widowni będzie można oglądać rozgrywki sportowe, mitingi rodzinne, pokazy strażackie itp. Planowane ogrodzenie boiska od strony drogi powiatowej poprawi bezpieczeństwo uczestników imprez. Zatem z efektów realizowanego przez UKS projektu pt. „...” będzie nieodpłatnie korzystała społeczność lokalna oraz wszystkie inne osoby.

Nawiązując do przedstawionych w założeń projektu oraz celów UKS „„J”” w wyniku realizacji ww. projektu nie będą osiągane żadne przychody w tym także przychody opodatkowane podatkiem VAT.

UKS nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT, dlatego też towary i usługi nabywane przez UKS w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Projekt będzie realizowany w okresie od 18 czerwca 2014r. - 30 września 2014r.

Zakupy dokonywane w związku z realizacja projektu będą dokumentowane fakturami VAT, w których klub sportowy „„J” będzie figurował jako nabywca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Uczniowski Klub Sportowy „„J” ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pt. „...” sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów”...

Zdaniem Wnioskodawcy, UKS „„J” nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym nie jest podatnikiem VAT oraz nie ma prawa obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Uczniowski Klub Sportowy „„J” realizuje projekt pn. „...”. Zgodnie z założeniami projektu montaż sceny zadaszonej ułatwi organizację różnych imprez kulturalnych i sportowych, bez względu na warunki atmosferyczne. Ze sceny będą mogli korzystać uczniowie szkoły realizując lekcje w plenerze, oraz będzie udostępniona uczniom szkoły muzycznej w „T”, którzy corocznie prezentują u nas swoje osiągnięcia. Jej walorem będzie ogólna dostępność zarówno dla mieszkańców jak i naszych gości. Montaż sceny wpłynie na rozwój talentów naszej młodzieży, która będzie się mogła na niej często i z sukcesem prezentować. Montaż krzesełek stadionowych nad boiskiem sportowym będzie dobrym wykorzystaniem warunków naturalnych (zbocze) do utworzenia widowni. Korzystając z widowni będzie można oglądać rozgrywki sportowe, mitingi rodzinne, pokazy strażackie itp. Planowane ogrodzenie boiska od strony drogi powiatowej poprawi bezpieczeństwo uczestników imprez. Zatem z efektów realizowanego przez UKS projektu pt. „...” będzie nieodpłatnie korzystała społeczność lokalna oraz wszystkie inne osoby.

W wyniku realizacji ww. projektu nie będą osiągane żadne przychody w tym także przychody opodatkowane podatkiem VAT. UKS nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT, dlatego też towary i usługi nabywane przez UKS w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.