IBPP4/443-396/14/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawcy tj. Parafii Rzymskokatolickiej pw. ... przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia Rzymskokatolicka pw. ... istnieje od XIV w. Położona jest w diecezji ... w województwie ... . W styczniu 2014 r. parafia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „...” złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „...”.

Kościół parafialny w „S” został wybudowany w latach 1911 -1918 w stylu neogotyku ... . Kościół w roku 1986 został wpisany do rejestru zabytków. W jego wnętrzu w roku 1917 zostały zamontowane witraże zaprojektowane przez „X”, bratanka „Y”, a wykonane przez „Z”. Witraże przedstawiające wizerunki świętych posiadają wysokie walory artystyczne, techniczne i historyczne. W roku 2014 zespół witraży został wpisany do ewidencji zabytków ruchomych województwa. Ze względu na upływ czasu witraże wymagają konserwacji. Konieczne jest wykonanie uzupełnienia i retuszu warstw malarskich, oczyszczenie szkieł, klejenie spękań, prostowanie kwater, wzmocnienie lutów i rozspojeń cyną, kitowanie i ramowanie. W najgorszym stanie są dwa witraże zlokalizowane w prezbiterium. W związku z tym rada parafialna wraz z księdzem proboszczem podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku o wsparcie wykonania konserwacji. Po zebraniu ofert i wykonaniu programu konserwacji złożono wniosek.

W miesiącu lipcu parafia w urzędzie marszałkowskim województwa ... w ... podpisała umowę na wsparcie przedmiotowej operacji. Przewidywany koszt operacji wynosi 39449,77 zł brutto, w tym wartość dofinansowania wynosi 25000,00 zł. Planowany termin zakończenia operacji - grudzień 2014 r. Parafia w „S” nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług wystawione będą na parafię. Witraże znajdują się w kościele, który jest udostępniany zwiedzającym bezpłatnie. Efekt projektu nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy tj. Parafii Rzymskokatolickiej pw. ... przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Parafia Rzymskokatolicka pw. ... istnieje od XIV w. Położona jest w diecezji ... w województwie ... .

W styczniu 2014 r. parafia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „...” złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do realizacji celów tej osi programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „...”. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Parafia w „S” nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług wystawione będą na parafię. Witraże znajdują się w kościele, który jest udostępniany zwiedzającym bezpłatnie. Efekt projektu nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pt.: „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.