IBPP4/443-316/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pt. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 11 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”, projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, priorytet IX, działanie 9.2 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”, projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, priorytet IX, działanie 9.2.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 1 czerwca 2013 r. rozpoczął realizację projektu pt. „...” w trybie partnerstwa, w którym Wnioskodawca pełni rolę partnera projektu, a rolę lidera projektu pełni Filharmonia ... im. ... w ... Ww. projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, priorytet IX, działanie 9.2.

Celem strategicznym projektu jest poszerzenie zakresu i podniesienie jakości zawodowego szkolnictwa muzycznego na terenie województwa ..., natomiast w ramach rezultatów projektu planuje się osiągnięcie następujących wskaźników pomiaru celów projektu:

 1. liczba uczniów/uczennic szkolnictwa muzycznego, którzy nabyli znaczące kompetencje zawodowe ułatwiające znalezienie miejsca pracy w branży muzyki klasycznej i dziedzinach powiązanych: 1100 osób;
 2. liczba uczniów/uczennic wyselekcjonowanych do udziału w projekcie na zasadzie zajęć doskonalących, podnoszących szansę na zdobycie pracy w branży: 40;
 3. liczba uczniów/uczennic wyselekcjonowanych do udziału w projekcie na zasadzie zajęć wyrównawczych, znacząco poszerzających perspektywy zawodowe: 1060;
 4. liczba uczniów/uczennic biorących udział czynny w warsztatach wykonawstwa, którzy podnieśli swój poziom kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 40;
 5. liczba uczniów/uczennic biorących udział bierny w warsztatach wykonawstwa, podnoszących poziom kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 660;
 6. liczba uczniów/uczennic otrzymujących opracowania I.P.R.A.Z. podnoszących poziom kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 500;
 7. liczba uczniów/uczennic otrzymujących szkolenie z doradztwa grupowego, rozszerzające możliwości i perspektywę znalezienia pracy zawodowej w branży: 700;
 8. liczba uczniów/uczennic otrzymujących szkolenie z obsługi instr. muzycznych rozszerzające umiejętności ułatwiające skuteczne znalezienie miejsca pracy: 700;
 9. liczba uczniów/uczennic biorących udział w indywidualnych i grupowych praktykach zawodowych, podnoszących szansę na znalezienie miejsca pracy w branży: 40;
 10. liczba uczniów/uczennic biorących udział w innowacyjnych praktykach zawodowych podnoszących szansę na znalezienie miejsca pracy w branżach powiązanych: 300;
 11. liczba uczniów/uczennic biorących udział w grupowych wizytach studyjnych, podnoszących poziom wiedzy wymagany do znalezienia miejsca pracy w branży: 1000;
 12. produkty dedykowane szkolnym ośrodkom kariery, w tym baza komputerowa z oprogramowaniem, dedykowana aplikacja cloud computing, zestaw urządzeń do moblinej rejestracji audiowizualnej, dedykowane instrumenty muzyczne.

Koszty projektu realizowane są ze środków:

 • europejskiego funduszu społecznego w 87,25%
 • wkładu własnego samorządu województwa ... w 12,75%.

Instytucją pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski województwa...

Stowarzyszenie „...”, dla którego organem sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta ..., wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..., VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ...

Podatek VAT z ww. projektu jest kosztem kwalifikowanym projektu. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako organizacja członkowska non-profit Wnioskodawca realizuje działalność statutową, w ramach której prowadzi działalność opodatkowaną i nieopodatkowaną. Ze swojej działalności Wnioskodawca sporządza ewidencję VAT z wyodrębnieniem na ewidencję związaną z działalnością opodatkowaną oraz działalnością zwolnioną od podatku, działając zgodnie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wraz z przyznaniem środków na realizację projektu w ramach PO KL złożył na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT), o treści:

„W związku z przyznaniem Filharmonii ... im. ... w..., wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - instytucji artystycznej, dofinansowania ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na realizację projektu „...” nr ..., Stowarzyszenie „...” oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu.

Jednocześnie Stowarzyszenie „...” zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu „...” nr ... części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Stowarzyszenie „...”.

Wnioskodawca jako beneficjent projektu dofinansowanego w 100% ze środków innych niż własne, dokonuje w ramach projektu zakupów usług i sprzętu ze środków dofinansowania, które mogą być wykorzystywane - pod rygorem niekwalifikowalności wydatku w projekcie - wyłącznie zgodnie z zapisami „wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki”, w tym:

„ 3.1.2 sekcja 2 zakaz podwójnego finansowania

1.w ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy, ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych, w szczególności:

<...>

B.zrefundowanie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach PO KL, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054, z późn. zm.);

<...>

3.1.6 sekcja 6 - przychód i trwałość projektu

1.beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku

z realizacją projektu PO KL. Przychód projektu powinien być obliczany na podstawie wartości sprzedaży towarów i usług (z zastrzeżeniem zbycia aktywów nabytych lub wytworzonych w ramach projektu) oraz wartości wniesionych opłat wpisowych lub równoważnych opłat odniesionych proporcjonalnie do stopnia w jakim realizowany projekt przyczynił się do ich osiągnięcia. Stopień, w jakim realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia przychodu, powinien być określany na podstawie udziału kwoty dofinansowania w wartości projektu. W przypadku gdy przychód związany z projektem został osiągnięty przy współudziale kosztów ponoszonych poza projektem jest możliwe określenie ww. stopnia na podstawie udziału kwoty dofinansowania w kosztach ogółem związanych z osiągnięciem wymienionego przychodu.

2.przychód uzyskany w ramach projektu podlega zwrotowi w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt realizowany w ramach PO KL. Instytucją odpowiedzialną za wezwanie do zwrotu jest podmiot będący stroną umowy”,

jak również i zapisami umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.08.2014 r., w szczególności zapisami art. 14 o treści:

„ 1.beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) NR 1260/1999, o ile przepisy dotyczące pomocy publicznej tak stanowią.

2.beneficjent ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

3.beneficjent ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku”.

Czego wyrazem jest m.in. oświadczenie Wnioskodawcy z dnia 16.05.2014 r. w którym podatnik jako beneficjent projektu wyjaśnia, iż:

<...> zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, oraz umowy o dofinansowanie, zamierza po zakończeniu realizacji projektu nieodpłatnie udostępniać sprzęt na potrzeby uczniów szkół muzycznych II st. i placówek zawodowego szkolnictwa muzycznego pod obwarowaniami regulaminowymi, które zostaną stworzone na podstawie nabytej w trakcie realizacji projektu wiedzy wzorcowej, co ma na celu również doprowadzenie do upowszechnienia metod profesjonalnej rejestracji audiowizualnej wśród odbiorców trwałych rezultatów projektu”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu „...” Wnioskodawca nie ma możliwości albo ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady w całości lub części, z uwagi na brak ich związku z czynnościami opodatkowanymi - art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz jaka część podatku stanowi koszt kwalifikowany...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu znacząco poprawi jakość edukacji i przyczyni się do poszerzenia zakresu wiedzy i kwalifikacji oraz motywacji do realizacji zawodowej uczennic i uczniów szkół muzycznych II st. na terenie województwa ...

W odniesieniu do realizowanego projektu Stowarzyszenie będzie wykonywało czynności zwolnione z podatku VAT. Zakupywane w ramach projektu usługi mogą być wykorzystywane w 100% wyłącznie do działalności w ramach projektu. Zakupywane w ramach projektu środki trwałe, w tym baza komputerowa z oprogramowaniem, dedykowana aplikacja cloud computing, zestaw urządzeń do moblinej rejestracji audiowizualnej, dedykowane instrumenty muzyczne, jak również i materiały eksploatacyjne służą wyłącznie realizacji wskaźników projektu i nie mogą stanowić przedmiotu zbycia lub odpłatnego przekazania. Należy podkreślić, iż wykorzystywanie nabytych rzeczy będzie się odbywać wyłącznie nieodpłatnie, co jest tożsame z zasadami realizacji i ewaluacji projektów miękkich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projektu pt. „..”, projekt realizowany w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, priorytet IX, działanie 9.2. Celem strategicznym projektu jest poszerzenie zakresu i podniesienie jakości zawodowego szkolnictwa muzycznego na terenie województwa. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako organizacja członkowska non-profit Wnioskodawca realizuje działalność statutową, w ramach której prowadzi działalność opodatkowaną i nieopodatkowaną. Ze swojej działalności Wnioskodawca sporządza ewidencję VAT z wyodrębnieniem na ewidencję związaną z działalnością opodatkowaną oraz działalnością zwolnioną od podatku, działając zgodnie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wraz z przyznaniem środków na realizację projektu w ramach PO KL złożył na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT), o treści:

„W związku z przyznaniem Filharmonii ... im. ... w ..., wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - instytucji artystycznej, dofinansowania ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na realizację projektu „...” nr ..., Stowarzyszenie „...” oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT – wykorzystywanie nabytych towarów będzie odbywać się wyłącznie nieodpłatnie.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu i tym samym nie ma możliwości otrzymania zwrotu tego podatku.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.