IBPP4/443-242/13/BP | Interpretacja indywidualna

Czy „X” w „Ł” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Z”?
IBPP4/443-242/13/BPinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odliczenia od podatku
  4. odzyskanie
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2013r. (data wpływu 29 maja 2013r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2013r. (data wpływu 25 lipca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją zadania pt.: „Z” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją zadania pt.: „”Z”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 lipca 2013r. (data wpływu 25 lipca 2013r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca działa na obszarze objętym LSR realizowaną przez Lokalną Grupę Działania wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007 - 2013.

Realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z realizacją projektu „X” w „Ł” realizuje projekt związany z organizacją „Z”. Zadanie polega na przygotowaniu i organizacji Olimpiady z udziałem 350 zawodników uczestników z całego kraju - słuchaczy A. oraz 350 kibiców- wszystkich osób chętnych z całej Polski.

Planowane operacje:

  • zajęcia, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijające zainteresowania,
  • zajęcia, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujące zdrowy styl życia.

Opis Konkurencji: zawody pływackie, bieg na 60 metrów, bieg 200 metrów, pchnięcie kulą, strzelectwo, tenis Stołowy, turniej Szachowy, wyścig rowerowy, turniej brydżowy, tenis ziemny, zawody kajakowe, turniej Boule, turniej Rektorów - Władz A. . Udział w zawodach jest bezpłatny.

Projekt realizowany będzie w „Ł” (obszar LGD) zamieszkałych przez 16077 osób. Adresatami projektu będą, oprócz chętnych uczestników z całej Polski, również mieszkańcy wszystkich gmin obszaru LSR - młodzież, dzieci, kobiety i mężczyźni, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne.

Zadanie realizowane dzięki środkom z programu ma na celu podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację „Z”, która odbędzie się w dniu 18.05.2013r. Nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Skutkiem, czego jest brak możliwości zwrotu podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów przeznaczonych na realizację ww. projektu i utrzymującym status „X”, jako podmiotu nie będącego czynnym podatnikiem VAT, zgodnie z art. 113 ust. 1. Wszystkie faktury/rachunki/umowy w ramach realizacji powyższego projektu wystawiane będą na „X”. Projekt realizowany jest w ramach małych projektów osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Towary i usługi nabyte w ramach projektu „Z” nie będą wykorzystywane przez A. , w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. „X” w „Ł” nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność końcową (ostateczną) na etapie refundacji części kosztów w związku z realizacja ww. projektu. „X” w „Ł” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nabyte towary i usługi nie będą służyły czynności opłat podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy „X” w „Ł” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Z”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 o podatku od towarów i usług, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. „X” w „Ł” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma możliwości ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu: „Z” zgodnie z art. 113 „X” korzysta ze zwolnień od podatku. Faktury/rachunki/umowy w związku z realizacją projektu wystawiane są na „X” w „Ł”. Towary nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez „X” w „Ł”, w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. „X” w „Ł” nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. „X” w „Ł” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. „X” w „Ł” nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma możliwości ubiegania się o jego zwrot w związku z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt związany z organizacją „Z”. Zadanie polega na przygotowaniu i organizacji Olimpiady z udziałem 350 zawodników uczestników z całego kraju - słuchaczy „X” oraz 350 kibiców- wszystkich osób chętnych z całej Polski.

Planowane operacje:

  • zajęcia, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijające zainteresowania,
  • zajęcia, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujące zdrowy styl życia.

Opis Konkurencji: Zawody pływackie, bieg na 60 metrów, bieg 200 metrów, pchnięcie kulą, strzelectwo, tenis Stołowy, turniej Szachowy, wyścig rowerowy, turniej brydżowy, tenis ziemny, zawody kajakowe, turniej Boule, turniej Rektorów - Władz A. . Udział w zawodach jest bezpłatny.

Projekt realizowany będzie w „Ł” (obszar LGD) zamieszkałych przez 16077 osób. Adresatami projektu będą, oprócz chętnych uczestników z całej Polski, również mieszkańcy wszystkich gmin obszaru LSR - młodzież, dzieci, kobiety i mężczyźni, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne.

Towary i usługi nabyte w ramach projektu „Z” nie będą wykorzystywane przez X”, w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. „X” w „Ł” nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. „X” w „Ł” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nabyte towary i usługi nie będą służyły czynności opłat podatku VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu „Z”. Tym samym nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.