IBPP4/443-242/13/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy „X” w „Ł” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Z”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2013r. (data wpływu 29 maja 2013r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2013r. (data wpływu 25 lipca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją zadania pt.: „Z” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją zadania pt.: „”Z”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 lipca 2013r. (data wpływu 25 lipca 2013r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca działa na obszarze objętym LSR realizowaną przez Lokalną Grupę Działania wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007 - 2013.

Realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z realizacją projektu „X” w „Ł” realizuje projekt związany z organizacją „Z”. Zadanie polega na przygotowaniu i organizacji Olimpiady z udziałem 350 zawodników uczestników z całego kraju - słuchaczy A. oraz 350 kibiców- wszystkich osób chętnych z całej Polski.

Planowane operacje:

  • zajęcia, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijające zainteresowania,
  • zajęcia, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujące zdrowy styl życia.

Opis Konkurencji: zawody pływackie, bieg na 60 metrów, bieg 200 metrów, pchnięcie kulą, strzelectwo, tenis Stołowy, turniej Szachowy, wyścig rowerowy, turniej brydżowy, tenis ziemny, zawody kajakowe, turniej Boule, turniej Rektorów - Władz A. . Udział w zawodach jest bezpłatny.

Projekt realizowany będzie w „Ł” (obszar LGD) zamieszkałych przez 16077 osób. Adresatami projektu będą, oprócz chętnych uczestników z całej Polski, również mieszkańcy wszystkich gmin obszaru LSR - młodzież, dzieci, kobiety i mężczyźni, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne.

Zadanie realizowane dzięki środkom z programu ma na celu podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację „Z”, która odbędzie się w dniu 18.05.2013r. Nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Skutkiem, czego jest brak możliwości zwrotu podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów przeznaczonych na realizację ww. projektu i utrzymującym status „X”, jako podmiotu nie będącego czynnym podatnikiem VAT, zgodnie z art. 113 ust. 1. Wszystkie faktury/rachunki/umowy w ramach realizacji powyższego projektu wystawiane będą na „X”. Projekt realizowany jest w ramach małych projektów osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Towary i usługi nabyte w ramach projektu „Z” nie będą wykorzystywane przez A. , w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. „X” w „Ł” nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność końcową (ostateczną) na etapie refundacji części kosztów w związku z realizacja ww. projektu. „X” w „Ł” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nabyte towary i usługi nie będą służyły czynności opłat podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy „X” w „Ł” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Z”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 o podatku od towarów i usług, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. „X” w „Ł” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma możliwości ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu: „Z” zgodnie z art. 113 „X” korzysta ze zwolnień od podatku. Faktury/rachunki/umowy w związku z realizacją projektu wystawiane są na „X” w „Ł”. Towary nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez „X” w „Ł”, w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. „X” w „Ł” nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. „X” w „Ł” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. „X” w „Ł” nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma możliwości ubiegania się o jego zwrot w związku z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt związany z organizacją „Z”. Zadanie polega na przygotowaniu i organizacji Olimpiady z udziałem 350 zawodników uczestników z całego kraju - słuchaczy „X” oraz 350 kibiców- wszystkich osób chętnych z całej Polski.

Planowane operacje:

  • zajęcia, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijające zainteresowania,
  • zajęcia, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujące zdrowy styl życia.

Opis Konkurencji: Zawody pływackie, bieg na 60 metrów, bieg 200 metrów, pchnięcie kulą, strzelectwo, tenis Stołowy, turniej Szachowy, wyścig rowerowy, turniej brydżowy, tenis ziemny, zawody kajakowe, turniej Boule, turniej Rektorów - Władz A. . Udział w zawodach jest bezpłatny.

Projekt realizowany będzie w „Ł” (obszar LGD) zamieszkałych przez 16077 osób. Adresatami projektu będą, oprócz chętnych uczestników z całej Polski, również mieszkańcy wszystkich gmin obszaru LSR - młodzież, dzieci, kobiety i mężczyźni, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne.

Towary i usługi nabyte w ramach projektu „Z” nie będą wykorzystywane przez X”, w wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. „X” w „Ł” nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. „X” w „Ł” nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nabyte towary i usługi nie będą służyły czynności opłat podatku VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu „Z”. Tym samym nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.