IBPP4/443-1866/11/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu z wyłączeniem modułu służącego do realizowania czynności związanych z zawieraniem umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych.
Natomiast będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu dotyczącego budowy modułu w części w jakiej moduł ten będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2011r. (data wpływu 30 grudnia 2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2012r. (data wpływu 15 marca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 marca 2012r. (data wpływu 15 marca 2012r.), będący odpowiedzią na wezwanie do uzupełnienia nr IBPP4/443-1866/11/MN z dnia 2 marca 2012r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z dnia 9 marca 2012r.):

Gminy powiatu m. – A, B, C, D, E oraz Powiat F, korzystając z uprawnienia do realizowania zadań publicznych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w terminie od 22 kwietnia 2009r. do 31 grudnia 2012r. realizują projekt partnerski pn. „xxx”. Realizacja Inwestycji jest związana z wdrożeniem systemu informatycznego wraz z założeniem zintegrowanej bazy

Informacji o terenie na podstawie istniejącej numerycznej mapy powiatu oraz rozproszonych informacji zawartych w różnych aplikacjach i kartotekach prowadzonych ręcznie w poszczególnych gminach i Powiecie. Przyczyni się to do sprawniejszego działania administracji publicznej i wspomoże proces decyzyjny dzięki stałemu dostępowi do aktualnych i rzetelnych danych oraz umożliwi efektywniejsze realizowanie zadań własnych dotyczących m.in.:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. zieleni gminnej i zadrzewień,
 5. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 6. promocji gminy.

Powiat F będzie mógł sprawniej realizować zadania własne dotyczące m.in.:

 1. geodezji, kartografii i katastru,
 2. gospodarki nieruchomościami,
 3. administracji architektoniczno-budowlanej,
 4. gospodarki wodnej,
 5. ochrony środowiska i przyrody,
 6. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 7. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 8. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 9. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 10. promocji powiatu.

Gminy powiatu F i Powiat F na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 14 grudnia 2009r. zawarły porozumienie dotyczące realizacji zadania publicznego w formie umowy partnerskiej.

W dniu 15 czerwca 2010r. uchwałą nr ... Zarząd Województwa podjął decyzję o wyborze projektu do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W dniu 20 grudnia 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO W, a Gminą B, która jest Liderem projektu oraz pozostałymi partnerami projektu tj. Gminą A, Gminą C, Gminą D, Gminą E oraz Powiatem F, będącymi stronami umowy. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO W dla beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Lider projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych tj. Zarządu Województwa. Lider projektu przekazał IZ RPO W harmonogram składania wniosków o płatność na cały okres realizacji projektu, które stanowią podstawę do rozliczenia poniesionych wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 85% kosztów zostanie sfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15% stanowi wkład własny wszystkich partnerów. W ramach niniejszego projektu. Wykonawcy wyłonieni zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonali oraz wykonują następujące działania:

 1. Opracowano cyfrową ortofotomapę terenu powiatu F.
 2. Opracowano studium wykonalności na potrzeby ww. projektu.
 3. Współpraca z Zespołem Wsparcia Projektu, który w zakresie swoich zadań opracował dokumentację przetargową na budowę systemu wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego.
 4. Zlecono realizację działań promocyjnych, w tym wykonanie ulotek i tablic pamiątkowych oraz drobnych gadżetów - kubki, długopisy itp.
 5. Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „xxx”.

Ponadto trwa procedura przetargowa na zadanie pn. „xxx” oraz przygotowywane jest postępowanie przetargowe na zadanie dotyczące audytu zewnętrznego projektu.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP udzielono poniższych zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro:

 • kontrola wykonania ortofotomapy powiatu F,
 • kontrola wykonania wektoryzacji sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu F.

Gmina B jest umocowana zapisami w umowie partnerskiej zgodnej z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO W dotyczącymi realizacji projektu przez kilka podmiotów, do pełnienia roli Lidera projektu, który reprezentuje wszystkich partnerów i odpowiada za:

 • koordynację całości projektu,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO W wraz z kompletem załączników,
 • podpisanie Indywidualnej umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą RPO W,
 • przeprowadzenie procedur przetargowych oraz podpisywanie umów z wykonawcami,
 • terminowe przekazywanie do Instytucji Zarządzającej RPO W sprawozdań okresowych z postępu rzeczowego realizacji projektu,
 • składanie wniosku o płatność nie rzadziej niż raz na 3 miesiące zgodnie z harmonogramem ustalonym z Instytucją Zarządzającą RPO W po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
 • właściwe wydatkowanie środków przekazanych przez partnerów w formie dotacji celowych stanowiących wkład własny,
 • rozliczanie środków finansowych zgodnie z wysokością udziału w kosztach każdego z partnerów,
 • terminowe rozliczenie całości projektu wraz z wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z jego realizacji,
 • przechowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu w swojej siedzibie do czasu określonego w Umowie o dofinansowanie projektu,
 • przestrzeganie procedur sprawozdawczości - monitoringu przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia oraz opracowywanie i przekazywanie raportów do Instytucji Zarządzającej RPO W,
 • niezwłoczne informowanie partnerów o konieczności podjęcia określonych działań w szczególności w terminie pozwalającym na terminowe odniesienie się do wystąpienia Lidera,
 • przedstawienie wszelkich zmian w projekcie, które będą podlegały zatwierdzeniu przez partnerów przed przekazaniem do akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO W,
 • otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych wyodrębnionych dla każdego partnera do celów rozliczeniowych,
 • działania związane z promocją i informacją oraz kontrolą projektu.

Wnioskodawca oraz pozostali partnerzy projektu zgodnie z zapisami umowy partnerskiej zobowiązali się do:

 • wyznaczenia dwóch osób, które będą odpowiedzialne za koordynację prac i wdrożenie projektu w danej Jednostce,
 • wdrożenia projektu w zakresie komponentów jakie przewidziane są dla poszczególnych Jednostek zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
 • zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w budżetach Gmin/Powiatu na każdy rok realizacji projektu, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu,
 • rzetelnego przygotowania i przekazania w określonych terminach wszelkich informacji wymaganych przez Lidera projektu,
 • terminowego dostarczania Liderowi projektu odpowiednich oświadczeń i niezbędnych dokumentów zgodnie ze wzorami zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO W,
 • wyrażenia zgody na podpisanie przez Lidera projektu umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO W,
 • przekazywania informacji finansowych i sprawozdawczych w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPO W,
 • przedstawienia na żądanie Lidera projektu i w określonym przez niego terminie wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu,
 • prowadzenia promocji projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO W w szczególności za publikowanie informacji na stronach internetowych, w prasie i materiałach promocyjnych oraz używanie odpowiednich logotypów we wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej projektu,
 • przechowywania oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu w swoich siedzibach do czasu określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Kopie tych dokumentów przekażą Liderowi.
 • archiwizacji wszelkiej dokumentacji związanej z projektem dotyczącej części przez nich realizowanej,
 • zachowania celów i utrzymania trwałości projektu przez okres zgodny z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO W,
 • pokrycia ewentualnych wydatków niezakwalifikowanych do refundacji.

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione następujące towary i usługi:

 • system wraz z wprowadzeniem danych, wdrożeniem na stanowiskach pracy oraz przeszkoleniem pracowników - odbiór w siedzibach Partnerów przy współudziale Lidera projektu;
 • sprzęt teleinformatyczny wraz z konfiguracją - odbiór w siedzibach Partnerów przy współudziale Lidera projektu;
 • wektoryzacja sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu F - odbiór w siedzibach Partnerów przy współudziale Lidera projektu oraz wyznaczonych osób z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • audyt zewnętrzny - usługa zostanie wykonana w siedzibach partnerów i Lidera projektu, poszczególne protokoły odbioru podpisane zostaną bezpośrednio przez wszystkich partnerów i Lidera;
 • działania promocyjne - usługa jest realizowana etapowo. I i II etap był realizowany w 2010 i 2011r. gdzie protokoły odbioru zostały podpisane przez Lidera projektu. III etap zostanie zrealizowany w 2012r.;
 • Zespół Wsparcia Projektu - usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji przetargowej oraz merytorycznym wsparciu zamawiającego podczas realizacji całości projektu. Lider projektu - Gmina B dokonała odbioru dokumentacji przetargowej poprzez obustronne podpisanie protokołów zdawczo odbiorczych. Płatność za merytoryczne wsparcie realizacji projektu dokonywana jest w cyklach kwartalnych (IV kw. 2010 - IV kw. 2012) po zatwierdzeniu przez Zamawiającego miesięcznych raportów z wykonania zadań.
 • pozyskanie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - odbiór osobisty przez każdego z Partnerów projektu, który będzie miał podpisaną umowę z PODGIK,

Faktury wystawiane będą na partnerów projektu, w tym również na Wnioskodawcę, a płatnikiem będzie Lider - Gmina B.

Każdy z partnerów, w tym Wnioskodawca, przekazuje Liderowi projektu środki finansowe (wkład własny) w formie dotacji celowej na podstawie odrębnej umowy, na utworzony i wyodrębniony dla każdego rachunek bankowy. Przekazywane środki nie noszą charakteru świadczenia pieniężnego, lecz są to środki publiczne służące finansowaniu projektu. Partycypacja w kosztach projektu odbywa się wg następujących zasad:

 1. Wysokość udziału w kosztach równa 1/6 dla każdego z partnerów na zadania:
  1. opracowanie Studium Wykonalności
  2. opracowanie dokumentacji przetargowej
  3. prace Zespołu Wsparcia
  4. przeprowadzenie audytu i kontroli
  5. działania promocyjne
  6. sprzęt komputerowy w centrali Starostwa Powiatowego
  7. zakup aplikacji serwer GIS
  8. zakup oprogramowania warstw tematycznych.
 2. Wysokość udziału w kosztach dla poszczególnych partnerów ustala się następująco:
  • 1/6 kosztów zadania poniesie Powiat B (16,67%),
  • 5/6 wartości zadania zostanie podzielone pomiędzy pozostałych partnerów proporcjonalnie do powierzchni terytorialnej danej gminy: A - 7,18%, B - 28,32%, C – 5,53%, OD- 29,96%, E - 12,34% na zadania:
   1. wykonanie zdjęć lotniczych oraz opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu powiatu F,
   2. kontrola i nadzór prac geodezyjnych związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu F
   3. wektoryzacja i obiektowanie sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu F (z uwzględnieniem zwektoryzowanych dużych odcinków sieci oraz dużych odcinków dróg po uzgodnieniu z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
 3. Wysokość udziału w kosztach wynikająca z nakładów pracy przy opracowaniu poszczególnych modułów tematycznych systemu GIS dla poszczególnych partnerów:
  • A - 22,12%,
  • B - 23,62%,
  • C - 10,81 %,
  • D - 17,30%,
  • E -10,72%,
  • Powiat F - 15,43%.
 4. Wysokość udziału w kosztach wynikająca z ilości stanowisk obsługujących system informacji o terenie w siedzibie każdego z partnerów na zadania:
  1. integracja systemów obiegu dokumentów w zakresie korespondencji związanej z informacją o terenie (A- 14,09%, B - 19,93%, C - 14,09%, D - 17,53%, E - 9,62%, Powiat F - 24,74%)
  2. szkolenia dla użytkowników w zakresie budowy systemu informacji o terenie i integracji systemów obiegu dokumentów (A - 14,09%, B - 19,93%, C - 14,09%, D - 17,53%, E - 9,62%, Powiat F - 24,74%)
  3. szkolenia dla informatyków <A (2 os.) -16,67%, B (2os.) - 16,67%, C (2 os.) - 16,67%, D (2 os.) - 16,67%, E (l os.) - 8,32%, Powiat F (3 os.) - 25%>.

Nabyte usługi zostaną bezpośrednio wykonane na majątku Gminy D oraz partnerów projektu.

System związany będzie z wykonywaniem następujących czynności:

 • wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru adresowego (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie decyzji dotyczących zjazdów z dróg gminnych (nie podlega opodatkowaniu),
 • zawieranie umów dotyczących zjazdów z dróg gminnych (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (nie podlega opodatkowaniu),
 • zawieranie umów na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie decyzji dotyczących usuwania drzew i krzewów (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie decyzji zastępczego wykonania wywozu odpadów (nie podlega opodatkowaniu),
 • wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie do kanalizacji (nie podlega opodatkowaniu).
 • zawieranie umów użyczenia (nie podlega opodatkowaniu),
 • zawieranie umów wieczystego użytkowania (nie podlega opodatkowaniu 186 umów na kwotę 57 650 zł, podlega opodatkowaniu 23% jedna umowa na kwotę brutto 1 550 zł),
 • zawieranie umów dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych (opodatkowane stawką 23% lub zwolnione z podatku VAT),
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkaniowych oraz użytkowych (podlega opodatkowaniu lub nie podlega opodatkowaniu).

System będzie dostępny nieodpłatnie w trybie publicznym dla każdego, kto będzie potrzebował danych ze zintegrowanej bazy informacji o terenie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązku ochrony danych osobowych. Dostęp do danych odbywać się będzie poprzez moduł informacji o terenie umieszczony na stronach internetowych poszczególnych gmin powiatu F. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych poszczególnych gmin/powiatu, nieodpłatnie z systemu korzystać będą pracownicy poszczególnych jednostek samorządów terytorialnych z terenu powiatu F. W ramach realizacji projektu nie przewiduje się generowania jakichkolwiek dodatkowych przychodów. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną będą bezpłatne i nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Na etapie tworzenia projektu nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem - wszystkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie.

Wnioskodawca nie posiada specjalistycznego oprogramowania do wykonywania czynności związanych z pobieraniem opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Do realizacji ww. czynności ma służyć jeden z wielu modułów budowanego systemu, będący wartością nie materialną i prawną podlegającą amortyzacji o wartości szacunkowej 34 000 zł.

Wnioskodawca posiada specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów najmu lokali mieszkaniowych oraz użytkowych. Do naliczania należności oraz wydruku faktur nie będą wykorzystywane moduły budowanego systemu informacji o terenie.

Rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą RPO W dokonuje Gmina F, która jako Lider zabezpiecza środki na całość realizacji projektu (wysokość dofinansowania oraz swój wkład własny). Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych zgodnie z wytycznymi IZ RPO W dla beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów, przekazywane są na rachunek bankowy Lidera projektu - Gminy F. Według wytycznych to Lider jako instytucja aplikująca o dofinansowanie w ramach RPO W, będzie dysponował uzyskanymi środkami pieniężnymi.

Produkty powstałe w ramach przedsięwzięcia będą własnością Wnioskodawcy oraz pozostałych partnerów proporcjonalnie do ich zaangażowania finansowego w kosztach.

Ze względu na specyfikę projektu - wspólny system, nie jest możliwe odrębne realizowanie go przez Gminy powiatu F lub Powiat F.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić zakupy związane wyłącznie z modułem systemu, który służy do wykonywania czynności związanych z pobieraniem opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.

W zakresie budowy modułu służącego do wykonywania czynności związanych z pobieraniem opłat z tyt. użytkowania, najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, nieruchomości gruntowych, Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Wnioskodawca nie stosuje proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż mieszaną (opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu), ale nie wyliczał wskaźnika proporcji ponieważ odstąpił od odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami dotyczącymi sprzedaży mieszanej (opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu). W związku z powyższym Gmina nie wyliczała wskaźnika proporcji za poprzedni rok.

Gmina będzie nabywcą towarów i usług do części projektu przypadającej na Wnioskodawcę jako partnera. Faktury wystawiane będą na Urząd Miejski w D zarejestrowany jako podatnik podatku VAT w części przypadającej na Wnioskodawcę, płatnikiem będzie Lider projektu – Gmina B.

Produkty powstałe w ramach przedsięwzięcia GIS będą stanowiły współwłasność w części ułamkowej przypadającej na Wnioskodawcę. Efekty projektu będą bezpośrednio odbierane przez Wnioskodawcę na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru podpisanych przez Wnioskodawcę przy współudziale Lidera Projektu. Faktury wystawiane będą na Urząd Miejski w D zarejestrowany jako podatnik podatku VAT w części przypadającej na Wnioskodawcę, płatnikiem będzie Lider projektu – Gmina B. W związku z powyższym efekty projektu nie będą przekazywane przez Lidera projektu na rzecz Partnera czyli Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy Gmina D na przykładzie przedstawionych zdarzeń przyszłych ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” w pełnym zakresie z wyłączeniem modułu realizującego czynności związane z zawieraniem umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych...
 2. Czy Gmina D na przykładzie przedstawionych zdarzeń przyszłych ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu dotyczącym modułu związanego z wykonywaniem czynności obejmujących zawieranie umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 9 marca 2012r.):

 1. Gmina D nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu pn. „xxx” z wyłączeniem modułu realizującego czynności związane z zawieraniem umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych.
 2. Gmina D ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu dotyczącego modułu służącego do realizacji czynności związanych z zawieraniem umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych, ewidencji oraz pobieraniu opłat w części w jakiej moduł będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter niewątpliwy. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli natomiast nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o VAT proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W oparciu o przytoczone powyżej przepisy, należy podkreślić, iż zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT dla określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia możliwe jest tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i kwot, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje.

Wnioskodawca w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego zobowiązany jest więc w pierwszej kolejności do przyporządkowania w odpowiednich częściach podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu poszczególnym kategoriom działalności (opodatkowanej, zwolnionej, niepodlegającej opodatkowaniu).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675) wynika również, ze jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z innymi gminami będzie realizował projekt pn. „xxx”.

System będzie dostępny nieodpłatnie w trybie publicznym dla każdego, kto będzie potrzebował danych ze zintegrowanej bazy informacji o terenie. Dostęp do danych odbywać się będzie poprzez moduł informacji o terenie umieszczony na stronach internetowych poszczególnych gmin powiatu m. W ramach realizacji projektu nie przewiduje się generowania jakichkolwiek przychodów. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną będą bezpłatne i nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Na etapie tworzenia projektu nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem – wszystkie informacje o dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie.

Z treści wniosku wynika, że system informacji o terenie będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyłączeniem jednego modułu.

Jeden z modułów budowanego systemu ma służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych i niepodlegających (zawieranie umów wieczystego użytkowania (nie podlega opodatkowaniu 186 umów na kwotę 57 650zł, podlega opodatkowaniu 23% jedna umowa na kwotę brutto 1 550zł) oraz zawieranie umów dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych (opodatkowane stawką 23% lub zwolnione z podatku VAT)).

Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić zakupy związane wyłącznie z modułem systemu, który służy do wykonywania czynności związanych z pobieraniem opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.

W zakresie budowy modułu służącego do wykonywania czynności związanych z pobieraniem opłat z tyt. użytkowania, najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, nieruchomości gruntowych, Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Wnioskodawca nie stosuje proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż mieszaną (opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu), ale nie wyliczał wskaźnika proporcji ponieważ odstąpił od odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami dotyczącymi sprzedaży mieszanej (opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu). W związku z powyższym Gmina nie wyliczała wskaźnika proporcji za poprzedni rok.

Gmina będzie nabywcą towarów i usług do części projektu przypadającej na Wnioskodawcę jako partnera. Faktury wystawiane będą na Urząd Miejski w D. zarejestrowany jako podatnik podatku VAT w części przypadającej na Wnioskodawcę, płatnikiem będzie Lider projektu – Gmina B.

Wątpliwości po stronie Wnioskodawcy powstały w związku z ustaleniem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że system z wyłączeniem jednego modułu, będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegajacych opodatkowaniu, a Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić zakupy związane z budową modułu.

Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu pn. „xxx” ale tylko w części w jakiej zakupy te nie będą związane z realizacją modułu związanego z wykonywaniem czynności obejmujących zawieranie umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych.

Natomiast Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu pn. „xxx” w części w jakiej zakupy te związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a więc w zakresie realizacji projektu dotyczącym modułu związanego z wykonywaniem czynności obejmujących zawieranie umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych.

Skoro zatem Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i usług, udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca, a zakupy te wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej – to Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wykazany w tych fakturach.

Należy zauważyć, iż w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych kategorii czynności, kwotę podatku naliczonego do odliczenia winien określić zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 90 ust. 3.

Podkreślenia wymaga, iż fakt nie wyliczenia przez Wnioskodawcę współczynnika proporcji za rok poprzedni nie pozbawia Wnioskodawcy posiadania prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone przy budowie modułu służącego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych z opodatkowania i niepodlegających.

W świetle powyższego Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w zakresie realizacji projektu dotyczącym modułu związanego z wykonywaniem czynności obejmujących zawieranie umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych w części w jakiej moduł będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W omawianej sytuacji, kwotę podatku naliczonego do odliczenia Wnioskodawca obowiązany jest ustalić na podstawie proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Podsumowując Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu pn. „xxx” z wyłączeniem modułu służącego do realizowania czynności związanych z zawieraniem umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych.

Natomiast będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu dotyczącego budowy modułu w części w jakiej moduł ten będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Partnerów Projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.