IBPP3/4512-987/15/MD | Interpretacja indywidualna

Obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu
IBPP3/4512-987/15/MDinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 25 stycznia 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 stycznia 2016 r. znak: IBPP3/4512-987/15/MD.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto X – Miasto Na Prawach Powiatu (Miasto/Wnioskodawca) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7.

Miasto zrealizuje w latach 2016-2017 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „...” – wniosek o dofinansowanie projektu nr ..... o dofinansowanie stanie się beneficjentem przedmiotowego i projektu, a otrzymane z Urzędu

W odpowiedzi na nabór nr RPS..... Wnioskodawca złożył wniosek w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe ..., priorytet 2.1. wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO ... na lata 2014-2020. Miasto po podpisaniu umowy Marszałkowskiego woj. ... środki pieniężne zostaną wykorzystane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest m.in. modernizacja sposobu funkcjonowania administracji na rzecz klientów Urzędu Miasta przez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych typu „front-office”, umożliwienie uzyskania oczekiwanych zestawień informacji przestrzennych zgodnie z potrzebami użytkowników dzięki zbudowaniu mechanizmów transakcyjnej interakcji przy zachowaniu bezpieczeństwa informacyjnego obywateli, przedsiębiorstwa i administracji, poprawa skuteczności zarządzania miastem i optymalizacja procedur administracyjnych poprzez modernizację zasobów referatu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz ich udostępnianie w postaci elektronicznych usług komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Podczas realizacji projektu Wnioskodawca dokona płatności na podstawie wystawionych przez wykonawcę dostaw i usług faktur VAT za realizację przedmiotu projektu zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami SIWZ oraz działaniami promocyjnymi.

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Wnioskodawcę, który będzie figurował jako nabywca na wystawionych przez wykonawcę prac fakturach VAT.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej i przetargu, wyboru wykonawcy, zarządzania projektem, dostawy i instalacji infrastruktury sprzętowej i oprogramowania systemowego i narzędziowego, budową wszystkich składowych portali oraz wymianą oprogramowania, wykonaniem nowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu wraz z pozyskaniem danych technicznych oraz promocją projektu.

Refundacja poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedstawionych faktur VAT.

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Wnioskodawca, natomiast beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta oraz wszyscy, którzy korzystać będą z nowej platformy Miasta X.

W wyniku realizacji projektu Miasto nie będzie osiągało żadnych przychodów.

Ponosząc wskazane we wniosku koszty Miasto będzie działać w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamierzone zakupy nie będą wykorzystywane w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej.

Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177. poz. 1054 ze zm.) nie istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących prac i usług związanych z realizacją projektu z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z całości unormowań zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”) trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w latach 2016-2017 przystąpi do realizacji projektu pn. „....” Celem projektu jest modernizacja sposobu funkcjonowania administracji na rzecz klientów Urzędu Miasta, umożliwienie uzyskania oczekiwanych zestawień informacji przestrzennych zgodnie z potrzebami użytkowników, udostępnianie w postaci elektronicznych usług komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz poprawa skuteczności zarządzania miastem i optymalizacja procedur administracyjnych poprzez modernizację zasobów referatu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz ich udostępnianie w postaci elektronicznych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu Miasto nie będzie osiągało żadnych przychodów. Zamierzone zakupy nie będą wykorzystywane w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług jakim jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Miasto nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-987/15/MD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.