IBPP3/4512-968/15/JP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT w związku z realizacją projektu – uzbrojenie terenów inwestycyjnych
IBPP3/4512-968/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. powiat
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 lutego 2016 r. nr IBPP3/4512-968/15/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 15 lutego 2016 r., przedstawiono następujący stan faktyczny

Powiat K (Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i składa deklaracje VAT za miesięczne okresy rozliczeniowe. Powiat we współpracy z Gminą K zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 pn. „...” współfinansowany z EFRR w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Faktury za zrealizowane zadania wystawiono odpowiednio na Lidera (Powiat) i Partnera Projektu (Gmina).

Powiat był płatnikiem za wykonane prace inwestycyjne:

 1. przebudowy ulicy Z w km od 0+350,00 do 0+570,00 (roboty konstrukcyjne i budowlane oraz zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych w pasie drogowym),
 2. budowy ulicy L w km od 0+368,00 do km 0+517,42 (branża drogowa – roboty konstrukcyjne i budowlane),
 3. budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. L w K,
 4. budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. L w K,
 5. budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. L w K,
 6. budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. L w K,
 7. budowy kanalizacji teletechnicznej i monitoringu wizyjnego w pasie drogowym ul. L,
 8. budowy hydroforni strefowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości K,
 9. nadzoru inwestorskiego,
 10. dokumentacji aplikacyjnej projektu, k) promocji projektu.

Gmina była płatnikiem dokumentacji technicznej projektu.

W wyniku realizacji Projektu powstało kompleksowe rozwiązanie w postaci uzbrojenia terenu inwestycyjnego. Inwestycja zrealizowana w ramach projektu posłużyła zwiększeniu wartości majątku Gminy. Powstały majątek to:

 1. dobudowa ulicy o szerokości 7 m do ulicy L (149,42 mb) i do ulicy Z (220 mb) wraz z krawężnikami, obrzeżami, dojazdami do posesji, ścieżką rowerową, miejscami postojowymi, chodnikami: własność Gminy, zarządcą jest Gmina,
 2. hydrofornia strefowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi: własność Gmina, zarządca Zakład Wodno-Kanalizacyjny w K powołany Uchwałą nr ... Rady Miejskiej w K z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia zakładów budżetowych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki komunalnej w Mieście i Gminie K,
 3. sieć kanalizacji sanitarnej – własność Gminy, zarządca Zakład Wodno-Kanalizacyjny,
 4. sieć kanalizacji deszczowej własność Gminy zarządca Zakład Wodno-Kanalizacyjny,
 5. sieć wodociągowa własność Gminy zarządca Zakład Wodno-Kanalizacyjny,
 6. oświetlenie uliczne – własność Gminy, zarządca Gmina,
 7. kanalizacja teletechniczna i monitoring wizyjny – własność Gmina, zarządca Gmina.

Na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem, a Gminą zawartej w dniu 9 stycznia 2015 r. powstały majątek został nieodpłatnie przekazany na rzecz Gminy. Gmina i jej jednostka organizacyjna Zakład Wodno-Kanalizacyjny będą wykorzystywać powstały majątek do sprzedaży opodatkowanej.

Działka Powiatu nr 1555/59 o pow. 7,3991 ha (przylegająca do działek uzbrojonych Gminy) zyskała bliski dostęp (pas drogowy ulicy L i Z) do infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Nakłady poczynione przez Powiat w ramach projektu zwiększyły wartość majątku Gminy.

Powiat planuje przeznaczyć działkę nr 1555/59 zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego do celów działalności gospodarczej (użytkowanie wieczyste gruntów).

Główny cel jaki przyświecał przy realizacji projektu to podniesienie atrakcyjności terenów (w tym działki Powiatu przy ul L i Z o powierzchni 7,3991 ha) przylegających do Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez poprawę infrastruktury technicznej, która to ma przyśpieszyć pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych a tym samym wesprzeć rozwój przedsiębiorczości i zmniejszyć bezrobocie w regionie.

Ponadto, pismem z 15 lutego 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek wskazując, że faktury za zrealizowane zadanie wystawiono odpowiednio na Lidera (Powiat) i Partnera projektu (Gminę):

 1. ... sprzedawca ... na kwotę 12300,00 zł, nabywca Powiat, zapłacone 27 maja 2015 r. – opracowanie studium wykonalności dla projektu: „...” zgodnie z umową nr 38 z dnia 19 marca 2015 r.,
 2. ... sprzedawca ... na kwotę 2 583,00 zł, nabywca Powiat, zapłacone 30 czerwca 2015 r. – tablica informacyjna o realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej tzw. promocja projektu,
 3. ... sprzedawca ... na kwotę 1 033,20 zł, nabywca Powiat zapłacone 28 października 2015 r. – tablica pamiątkowa informująca o realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej tzw. promocja projektu,
 4. ... sprzedawca ... na kwotę 1 137 466,93 zł, nabywca Powiat, zapłacone 28 października 2015 r. – uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. L i Z w K zgodnie z umową nr 51 z dnia 15 maja 2015 r.,
 5. Rachunek nr ... sprzedawca ... na kwotę 9 000,00 zł, nabywca Powiat, zapłacone 28 października 2015 r. – pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. L i Z w K,
 6. ... sprzedawca ... na kwotę 15 375,00 zł, nabywca Gmina, zapłacone 1 lipca 2014 r. – opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia: Budowa hydroforni strefowej w K wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
 7. ... sprzedawca ... na kwotę 9 717,00 zł, nabywca Gmina zapłacone 26 maja 2014 r. – opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej nr 10 ... w K.

Zakupy dokonane przez Powiat na potrzeby promocji projektu nie były związane z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem VAT, mały one charakter informacyjny mówiący o tym, że zrealizowana inwestycja jest ze środków EU. Faktury dotyczące promocji projektu wymieniono w pp. 2 i 3

Towary i usługi nabyte w projekcie nie były związane z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Powiatu podatek należny VAT, Powiat do tej pory nie dokonał sprzedaży użytkowania wieczystego gruntów przy ul L i Z.

Mienie powstałe w wyniku realizacji Projektu zostało nieodpłatnie przekazane Gminie na mocy umowy partnerskiej i nie posłuży Powiatowi do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Główny cel jaki przyświecał przy realizacji projektu to podniesienie atrakcyjności terenów przylegających do Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez poprawę infrastruktury technicznej, która to ma przyśpieszyć pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych a tym samym wesprzeć rozwój przedsiębiorczości i zmniejszyć bezrobocie w regionie. Realizacja projektu wynika z wykonania zadania własnego nałożonego przez ustawą o samorządzie powiatowym: art. 4 ust. 1: Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 10) gospodarka nieruchomościami, 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Gmina z tytułu realizacji projektu nie zobowiązała się do jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz Powiatu poza utrzymaniem trwałości projektu przez 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiatowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach zrealizowanego projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z 15 lutego 2016 r.):

W odniesieniu do wydatków w ramach Projektu Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy L i Z Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Powiatowi nie przysługuje prawo do bezpośredniego obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.), art. 86 ust. 1 „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Towary i usługi zakupione w ramach projektu zgodnie z zapisami umowy partnerskiej fakturowane były na Lidera i Partnera (dokumentacja techniczna).

Przedmiotem umowy była wspólna realizacja zadania polegająca na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy ul. L i ul. Z, (przebudowa ulicy Z, budowa ulicy L, kanalizacja teletechniczna i monitoring wizyjny w ul. L, budowa hydroforni strefowej w K wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą), a także: nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna i aplikacyjna przedsięwzięcia i promocja projektu.

W wyniku realizacji Projektu Lider zyskał bliski dostęp (pas drogowy) do uzbrojonych terenów. Działka nr 1555/59 o powierzchni 7,3991 ha będąca własnością Powiatu bezpośrednio przylegająca do terenów inwestycyjnych uzbrojonych. Powiat planuje w niedalekiej przyszłości oddawać ww. tereny w wieczyste użytkowanie, natomiast majątek uzyskany w ramach realizacji Projektu znajduje się na działkach będących własnością Gminy.

Powiat będąc Liderem Projektu nieodpłatnie przekazał poczynione inwestycje na działkach będących własnością Partnera Projektu. Przekazał nakłady poczynione w zakresie:

 1. przebudowy ulicy Z w km od 0+350,00 do 0+570,00 (branżą drogową);
 2. budowy ulicy L w km od 0+368,00 do km 0+517,42,
 3. budowy: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej i monitoringu wizyjnego w pasie drogowym ul. L w K,
 4. budowy hydroforni strefowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości K,
 5. nadzoru inwestorskiego, promocji projektu i dokumentacji aplikacyjnej przedsięwzięcia.

Gmina zarządza samodzielnie lub poprzez swoja jednostkę tj. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w K majątkiem otrzymanym od Powiatu, skutkiem czego jest to, że sprzedaż opodatkowana zachodzi po stronie Partnera Projektu – Gminy.

Lider Projektu nie dokonał do tej pory sprzedaży użytkowania wieczystego gruntów przy ulicy L i Z.

Z powyższej analizy art. 86 ust. 1 wynika, że nie zachodzi bezpośredni związek zakupu ze sprzedażą opodatkowaną przez Lidera Projektu, powoduje to, iż Powiat nie ma prawa pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych.

Ponadto w art. 90 ww. ustawy punkt 1 określono, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik ma obowiązek odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W okolicznościach gdy przedmiotowe zakupy nie są związane ze sprzedażą, a odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego nie będzie mieć zastosowania ze względu na nie spełnienie podstawowego obowiązku to jest związku zakupu ze sprzedażą opodatkowaną.

Ponadto tylko odpłatna forma przekazania wytworzonego majątku łącznie z poniesionymi kosztami na studium wykonalności, tablice informacyjne i pamiątkowe, czy nadzory dają prawną możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT.

Natomiast § 8 Umowy partnerskiej określa własność poszczególnego zakresu rzeczowego Projektu. Tym samym przeniesienie własności na Gminę uniemożliwia zawarcie takiej odpłatnej umowy dzierżawy regulującej odpłatną formę korzystania i eksploatacji wytworzonym majątkiem w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W piśmie z 15 lutego 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko i wskazał, że Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Podatnik pragnie wyjaśnić, iż w przypadku przedmiotowej inwestycji opisanej powyżej i sposobu używania wszelkich zakupionych w jej ramach towarów, usług, które zostały przekazane bezpłatnie na rzecz Gminy stoi na stanowisku, iż przedmiotowe towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych, a mogą podnieść atrakcyjność terenów stanowiących własność Powiatu przez co w przyszłości ma doprowadzić do zaistnienia sprzedaży opodatkowanej u Podatnika, między innymi sprzedaży najmu, wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Powiatu, możliwości sprzedaży nieruchomości, ruchomości, jednakże z powodu faktu, iż zakupione towary i usługi w ramach ww. projektu w całości stanowiły nakłady na majątek Gminy przylegający do działki Powiatu następnie przekazane bezpłatnie Partnerowi, to jest Gminie, który to majątek w przyszłości może być wykorzystywany przez Partnera to jest Gminę to Powiatowi, gdzie można stwierdzić, iż jego nieruchomość zyskała na atrakcyjności poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy L i Z w K nie przysługuje prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach przedmiotowego projektu gdyż brak jest faktycznego związku wykorzystywania zakupionych towarów do sprzedaży w Powiecie.

Powiat pragnie wyjaśnić, iż poprzez określenie bezpośrednie obniżenie podatku należnego o podatek naliczony Podatnik przeprowadza wnioskowanie mające na celu uzasadnienie braku możliwości bezpośredniego przyporządkowania (związku) zakupu ze sprzedażą opodatkowaną co w opinii podatnika wyłącza możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach projektu pn. „...j”.

Ponadto, powołanie się na artykuł 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług miało na celu wykazanie, iż Podatnikowi nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wskaźnikiem proporcji ani jakimkolwiek innym sposobem.

Przywołanie ww. artykułów miało na celu wykazanie, iż w sytuacji braku faktycznego związku zakupu ze sprzedażą opodatkowaną a w związku z podniesieniem atrakcyjności terenów stanowiących własność Podatnika przylegających do działek Partnera, to jest poprzez inwestycję w majątek Partnera Gminy „...” Podatnikowi nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych wystawionych na Powiat ani na podstawie art. 86 ani 90 ustawy o podatku od towarów i usług, ani wskaźnikiem proporcji tym samym wykazanie braku prawa odliczenia podatku VAT w ramach projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Powiat w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 i 17 ustawy Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. gospodarki nieruchomościami i przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Jak wskazano na wstępie obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić wyłącznie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Aby faktury umożliwiły zrealizowanie prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie nabył towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca to nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupów towarów i usług związanych z ww. projektem. Wydatki w ramach projektu udokumentowane fakturami ... (opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia: Budowa hydroforni strefowej w K wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą) oraz ... (opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej nr 10 ... w K) ponoszone były przez Gminę K, odrębny od Powiatu podmiot. Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, a zatem podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych wydatków, tj. wydatków ponoszonych przez Powiat, zauważyć należy, że przedmiotem projektu było uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem, a Gminą zawartej w dniu 9 stycznia 2015 r. powstały majątek został nieodpłatnie przekazany na rzecz Gminy. Gmina z tytułu realizacji projektu nie zobowiązała się do jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz Powiatu poza utrzymaniem trwałości projektu przez 5 lat. Mienie powstałe w wyniku realizacji Projektu nie posłuży Powiatowi do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte w projekcie nie były związane z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Powiatu podatek należny VAT. Wnioskodawca jest właścicielem działki nr ... przy ul. L i Z o powierzchni 7,3991 ha przylegającą do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki realizacji inwestycji działka nr ... (przylegająca do działek uzbrojonych Gminy) zyskała bliski dostęp (pas drogowy ulicy L i Z) do infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Powiat planuje przeznaczyć działkę nr ... zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego do celów działalności gospodarczej (użytkowanie wieczyste gruntów).

Należy zaznaczyć, że nie występuje związek zakupów dokonanych przez Powiat na potrzeby realizacji projektu z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez Powiat do żadnych czynności, bowiem została przekazana Gminie i to Gmina będzie ją wykorzystywać. Wnioskodawca z tytułu realizacji inwestycji nie otrzymał od Gminy żadnych środków pieniężnych. Tym samym ewentualne czynności opodatkowane związane z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu powstaną po stronie Gminy a nie Powiatu. Wypada zaznaczyć również, że ewentualna sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki będącej własnością Powiatu nie wpłynie na prawo do odliczenia, bowiem przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego a nie infrastruktura powstała w wyniku realizacji przedmiotowego projektu.

W konsekwencji stwierdzić należy, że skoro towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie były związane z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to w stosunku do tych zakupów nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w ich cenie.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym i opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, tj. w odniesieniu do okoliczności, w których Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabyte w projekcie nie były związane z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Powiatu podatek należny VAT. Zatem interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Gminy K bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-968/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.