IBPP3/4512-9/15/LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2014 r. (data złożenia 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ ...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 marca 2015 r. znak: IBPP3/4512-9/15/LŻ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Parafia) nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2014 Wnioskodawca zrealizował projekt w ramach tzw. „małych projektów” – tytuł operacji brzmi: „ ...” a realizacją operacji jest wydanie publikacji pod tytułem „ ....”.

Wydatki związane z realizacją operacji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Faktury dotyczące zakupu i usług związanych z realizacją wyżej wymienionego projektu są wystawione na Wnioskodawcę.

Publikacja ukazuje historie Wnioskodawcy. Wydawnictwo promuje kulturę regionalną gminy pokazując jej sakralne podstawy. Publikacja ta ukazuje dzieje samej parafii ale również historię jej mieszkańców, tworzenia i rozwijania się miejscowości. W publikacji zostały ukazane atrakcyjne turystycznie miejsca w gminie, co także miało wpływ na rozwój parafii, miejscowości czy gminy.

W ramach realizacji operacji zostały zebrane materiały o Wnioskodawcy. Publikacja zawiera i prezentuje fotografie, na których widać, jak powstawał kościół ale również i miejscowość, jak się zmieniał z perspektywy lat i jacy ludzie byli szczególnie związani z tą parafią.

W ramach realizacji operacji zebrano archiwalne zdjęcia i dokumenty oraz wykonano ich kopie w postaci skanów i zdjęć. Ponad dokonano zakupu 4 gablot, w których zostały umieszczone zdjęcia zawarte w publikacji. Taka forma promocji pozwoli przybliżyć szerszemu gronu historie parafii i zachęci do przeczytania publikacji oraz poszerzenia wiedzy na temat kultury i historii tej miejscowości. Gabloty zostały umieszczone na elewacji kościoła, przy wejściu do kościoła, w miejscu widocznym i umożliwiającym dla odwiedzających obiekt sakralny zapoznanie się z wystawą zdjęć i historią parafii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 138, poz. 868) Wnioskodawca może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „małe projekty”. Zgodnie z § 4, pkt 3 pod. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych „małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. A rozporządzenia rady (we) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (EFRROW) (DZ.Urz.UE L 277 z dnia 21.10.2005 roku).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Działanie zrealizowane w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” jakim było przygotowanie i druk publikacji pt. „ ....” miało na celu udokumentować dziedzictwo kulturalne i historyczne obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości ....... Wydanie publikacji w żaden sposób nie będzie generować dochodu.

Publikacja była dystrybuowana bezpłatnie – znaczna część nakładu została przekazana mieszkańcom, do parafii, kościołów znajdujących się w dekanacie żywieckim, do instytucji kultury, gmin z terenu LGD „.....” – publikacja była dystrybuowana nieodpłatnie osobom zainteresowanym tematyką obiektów sakralnych. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Wnioskodawca pragnie prawidłowo przeprowadzić procedurę rozliczenia zrealizowanego projektu i zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Małe Projekty” w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” (Dz.U. z dnia 31.07.2008 r., Nr 138, poz. 868, z późniejszymi zmianami).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym zarejestrowanym przez naczelnik Urzędu Skarbowego podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z realizacją operacji w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” przez Wnioskodawcę, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz.U. z dnia 31.07.2008 r., nr 138, poz. 868 z późn. zm.), które finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, oś 4 leader...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego. Wnioskodawca nie jest uznawany za podatnika podatku VAT, nie prowadzi działalność gospodarczej. Realizacja zadań objętych rozporządzeniem „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” jest związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, iż w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego płaconego w cenie nabywanych towarów i usług, przy realizacji operacji w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” przez wydanie publikacji o obiektach sakralnych pt. „ ......”, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz.U. z dnia 31.07.2008 r., Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) Finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2010, oś 4 leader.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2015 r., naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego” a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował zadanie „ ...”. Wydatki związane z realizacją operacji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Faktury dotyczące zakupu i usług związanych z realizacją wyżej wymienionego projektu są wystawione na Wnioskodawcę. Publikacja była dystrybuowana bezpłatnie – znaczna część nakładu została przekazana mieszkańcom, do parafii, kościołów znajdujących się w dekanacie żywieckim, do instytucji kultury, gmin z terenu LGD „....” – publikacja była dystrybuowana nieodpłatnie osobom zainteresowanym tematyką obiektów sakralnych. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym zarejestrowanym przez naczelnik Urzędu Skarbowego podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.