IBPP3/4512-887/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu dotyczącego przebudowy obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu
IBPP3/4512-887/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. jednostka budżetowa
 3. odliczenia
 4. powiat
 5. projekt
 6. przebudowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) oraz pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 stycznia 2016 r. znak: IBPP3/4512-887/15/BJ oraz pismem z 26 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2016 r. oraz pismem z 26 stycznia 2016 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat B. będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2014–2020) dla projektu „...”.

Projekt będzie realizowany w latach 2016–2017, pod warunkiem otrzymania ww. dofinansowania. Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę starego obiektu magazynowego na pracownie do nauki zawodu dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w B. Budynek przeznaczony do remontu jest w trwałym zarządzie PCKUiP. PCKUiP jest jednostką organizacyjną Powiatu B. Beneficjentem projektu będzie Powiat B., natomiast realizatorem PCKUiP. Faktury VAT za roboty budowlane oraz za dostawę usług będą wystawiane zarówno na Powiat B. jak i PCKUiP. Po zakończeniu remontu powstałe „nakłady” zostaną przekazane przez Powiat do PCKUiP z zastosowaniem wymaganej procedury.

Projekt swym zakresem będzie obejmował m.in:

 • przebudowę pomieszczeń magazynowych na pracownie do praktycznej nauki zawodu,
 • elementy termomodernizacji obiektu.

W wyremontowanych pomieszczeniach powstaną 3 pracownie do nauki zawodu (warsztaty szkolne), pomieszczenia socjalne dla uczniów, sanitariaty oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe.

Z ww. infrastruktury będą korzystali uczniowie szkół zawodowych (tj. zasadniczych szkół zawodowych i techników z kierunków kształcenia dla których powstaną pracownie) podlegających pod Powiat. Zajęcia w pracowniach będą prowadzone przez nauczycieli PCKUiP.

W ramach projektu oprócz prac remontowych zostanie zakupiona część sprzętu specjalistycznego pod potrzeby pracowni. Z obiektu i wyposażenia będą korzystali tylko uczniowie.

Sale i sprzęt nie będą odpłatnie wynajmowane pod prowadzenie kursów zewnętrznym firmom. Z powstałej nowej infrastruktury będzie korzystało PCKUiP ściśle pod potrzeby edukacyjne. Nie powstaną z tego tytułu żadne przychody dla PCKUiP.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie dokonuje odrębnych rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z uwagi na fakt, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT nie dokonuje rozliczeń podatkowych. Powiat w swoich obecnych rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia rozliczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (odrębne rozliczenia podatkowe).

Towary i usługi planowane do zakupu, związane z realizacją przedmiotowej inwestycji tj. usługi związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, aplikacyjnej (Studium Wykonalności) prac inwestycyjnych, pełnieniem nadzoru inwestorskiego, zakup sprzętu specjalistycznego pod potrzeby pracowni do nauki zawodu będą wykorzystywane przez Powiat do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (świadczenie bezpłatnych usług edukacji publicznej).

Powiat, na mocy art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) wykonuje zadania w zakresie edukacji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) szkołą publiczną jest szkoła, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Natomiast jednostka budżetowa Powiatu - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - realizuje praktyczne zajęcia edukacyjne na podstawie ramowych planów nauczania zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. Budynek objęty projektem, znajduje się w trwałym zarządzie nieruchomości jednostki budżetowej - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

CKUiP i Powiat nie będą wykorzystywać powstałej infrastruktury, współfinansowanej ze środków unijnych, do prowadzenia czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z powstałej infrastruktury korzystać będzie nieodpłatnie młodzież szkolna z zawodowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu. Towary i usługi planowane do zakupu, związane z realizacją przedmiotowej inwestycji będą wykorzystywane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (świadczenie bezpłatnych usług edukacji publicznej).

W chwili dokonywania wydatków związanych z przebudową obiektu magazynowego na pracownie do nauki zawodu Powiat działa jako podatnik VAT (decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 12 stycznia 2011 r. oraz potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 13 stycznia 2011 r. wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego), a inwestycja prowadzona będzie celem realizacji zadań własnych związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jest jednostką budżetową. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że Beneficjentem projektu jest Powiat. Faktury VAT, w związku z planowaną realizacją projektu wystawione będą również na Powiat. Po zakończeniu poszczególnych działań inwestycyjnych np. robót budowlanych, potwierdzonych protokolarnym, bezusterkowym odbiorem prac inwestycyjnych Powiat przekaże protokołem przekazania nakładów inwestycyjnych do PCKUiP, będącego jednostką budżetową pełniącą trwały zarząd nad wyremontowanym obiektem a w przypadku zakupów inwestycyjnych nastąpi przyjęcie środków trwałych na majątek powiatu a następnie środki te zostaną przekazane drukiem PT na jednostkę budżetową.

W związku z przygotowaniami Powiatu do aplikowania o środki unijne w ramach najbliższego konkursu unijnego (luty-kwiecień br.) podjęta została decyzja, iż realizatorem projektu będzie Powiat B., natomiast PCKUiP będzie zarządzać wyremontowaną w ramach projektu infrastrukturą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 stycznia 2016 r.):

Czy Powiat B. (beneficjent projektu) oraz PCKUiP (jednostka organizacyjna Powiatu, której powstałe w wyniku realizacji projektu nakłady zostaną przekazane) mają możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Powiat B. oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego nie mają prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu, w związku z tym zapłacony podatek jest kosztem kwalifikowanym w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w związku z czym przyznano mu na podstawie ust. 2 powołanego przepisu osobowość prawną.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym w zakresie obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

Jednocześnie w art. 4 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym wskazano, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Stosownie do art. 6 ust. 1 cyt. ustawy w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

W świetle art. 9 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 tej ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Z wniosku wynika, że Powiat realizuje projekt pn. „...”. Projekt będzie realizowany w latach 2016–2017 i obejmuje przebudowę starego obiektu magazynowego na pracownie do nauki zawodu dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Budynek objęty projektem, znajduje się w trwałym zarządzie nieruchomości jednostki budżetowej - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie dokonuje odrębnych rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Powiat w swoich obecnych rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia rozliczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Faktury VAT, w związku z planowaną realizacją projektu wystawione będą na Powiat i na PCKUiP. CKUiP i Powiat nie będą wykorzystywać powstałej infrastruktury, współfinansowanej ze środków unijnych, do prowadzenia czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Inwestycja prowadzona będzie celem realizacji zadań własnych związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania, nie będzie kwestionowany.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca oraz Powiat stosują dotychczasowy model rozliczeń. Jak wskazał Wnioskodawca, Powiat w swoich obecnych rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie uwzględnia rozliczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (odrębne rozliczenia podatkowe).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak wskazał Wnioskodawca mienie powstałe w wyniku realizowanego projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych ani przez PCKUiP, ani przez Powiat. Inwestycja prowadzona będzie celem realizacji zadań własnych związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Podsumowując, ani Wnioskodawca ani PCKUiP nie mają możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.