IBPP3/4512-868/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/4512-868/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. opodatkowanie
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasto wraz z partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego subregionu pozyskały środki na realizację projektu pn. „...”. Jednym z partnerów jest Gmina tj. Wnioskodawca, który w okresie realizacji projektu, tj. od 2010 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT–7 oraz właścicielem, powstałego w trakcie realizacji projektu mienia, w części wynikającej z faktur wystawionych na Wnioskodawcę.

Przez infrastrukturę informatyczną rozumie się budowę sieci światłowodowej szerokopasmowej (szkieletowej) oraz sieci dystrybucyjnej.

Projekt jest kompleksową inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej przez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin w powiecie c..., k..., m... oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w III kwartale 2010 r. Projekt przewidziany został do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007–2013, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Liderem projektu jest gmina Miasto ..., a partnerami 30 jednostek samorządu terytorialnego, w tym m. in. Wnioskodawca, tj. Gmina.

Projekt obejmuje wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie trzech powiatów: c..., k...., m... i Miasta ... pomiędzy Urzędami Gminnymi, i Starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią.

Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju, przyjęcia i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i społeczeństwie. Powstanie własny system elektroniczny możliwy do rekonfiguracji i implementacji nowych możliwości. System ten z założenia ma posiadać cechę otwartości, co umożliwi dalszy rozwój usług internetowych w zależności od potrzeb, możliwości i zapotrzebowań społecznych.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkaniowej w sektorze usług telekomunikacyjnych nie jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego, jednakże biorąc pod uwagę cel wdrożenia sieci informatycznej jest on istotny ze względu na rozwój wspólnoty lokalnej. System jest i będzie nadal wykorzystywany również dla celów ratownictwa, dla potrzeb organów samorządowych i administracji państwowej.

Zadanie jednostek samorządu terytorialnego określa również ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 880 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że z efektów projektu będzie korzystać jednostka, tj. Związek Gmin, która zostanie powołana do zarządzania i eksploatacji infrastruktury po jej wybudowaniu.Wyposażenie w mienie, tj. powstałą infrastrukturę informatyczną nastąpi na zasadzie nieodpłatnego użytkowania na mocy stosownych uchwał organów stanowiących gmin (w części przypadającej Wnioskodawcy, określonej na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę). Na etapie planowania inwestycji założono, że celem przewidzianych wydatków na wykonanie projektu (bez względu na rodzaj podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą) nie będzie odpłatne świadczenie usług z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury przez gminy. Zatem nabyte towary i usługi dotyczące przedmiotowego projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną ani zwolnioną. Z uwagi na nieodpłatne przekazanie majątku efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy żadnego obrotu.

W ramach realizacji projektu zakupione towary (kable światłowodowe, rury kablowe, urządzenia telekomunikacyjne) i usługi budowlane, były/są opodatkowane 22% oraz 23% stawką podatku VAT.

Zakupione towary i usługi trafiają bezpośrednio do partnerów proporcjonalnie do założonego i planowanego zakresu rzeczowego wynikającego z dokumentacji. Część usług jest oraz będzie wykonywana na majątku partnerów (budynki, drogi gminne), a część w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Zakupy i faktury w ramach projektu były/są wystawiane na Lidera i poszczególnych partnerów zgodnie z przypadającym na każdego zakresem wykonanych robót (w tym na Wnioskodawcę, który w okresie realizacji projektu, tj. od 2010 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7).

Na zapłatę faktur za wykonane roboty i usługi Lider przekazuje środki unijne z EFRR poszczególnym partnerom proporcjonalnie do udziału w projekcie. Lider realizuje projekt kompleksowo przy współudziale partnerów projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje oraz nie będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczeń podatku VAT przy realizacji projektu pn. „...”, bowiem w myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary są/będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Jak opisano w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, po zakończeniu projektu do zarządzania i eksploatacji powstałej infrastruktury zostanie powołana jednostka (np. Związek Gmin), która będzie korzystała z efektów projektu.

Założenie takie wynika głównie z tego, że jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają odpowiednich struktur organizacyjnych do samodzielnego zarządzania tak rozległą siecią teleinformatyczną. Natomiast samodzielne zarządzanie przez gminy swoimi odcinkami sieci światłowodowej, przy zależności tych odcinków od siebie (współzależność infrastruktury szkieletowej) może powodować ograniczenie dalszego rozwoju sieci w przyszłości oraz trudności w efektywnym jej wykorzystaniu. Sytuacja taka mogłaby negatywnie wpływać na dynamikę rozwoju gospodarczego Subregionu Północnego.

Powołanie ww. Związku nastąpi zgodnie z przepisami art. 64 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.). Zgodnie z art. 65 ww. ustawy, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną. Wyposażenie Związku w mienie tj. powstałą infrastrukturę informatyczną nastąpi na mocy stosownych uchwał organów stanowiących gmin. Stroną umowy użyczenia powstałego mienia będą poszczególni partnerzy (gminy) biorący udział w projekcie. Powołany podmiot (np. Związek Gminny) będzie odpowiadał za utrzymanie łączności teleinformatycznej pomiędzy gminami. Ponadto, będzie mógł uzyskiwać przychody z dzierżawy zasobów infrastruktury podmiotom telekomunikacyjnym (niewykorzystanych na potrzeby samorządu), celem pokrycia części kosztów związanych z utrzymaniem całej infrastruktury.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne udostępnienie części infrastruktury nie będzie tu traktowane jak odpłatne świadczenie usług, ponieważ związane jest z czynnościami i zadaniami Gminy, które zostały na nią nałożone jako na jednostkę samorządu terytorialnego.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego na etapie planowania inwestycji założono, że celem przewidzianych wydatków na wykonanie projektu (bez względu na rodzaj podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą), nie będzie odpłatne świadczenie usług z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury przez gminy. Zatem nabyte towary i usługi dotyczące przedmiotowego projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowana. Natomiast, z uwagi na nieodpłatne przekazanie majątku efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy żadnego obrotu.

Pomiędzy liderem a partnerami podpisana została w dniu 12 listopada 2009 r. umowa o realizacji wspólnego projektu „...”, w której zostały opisane obowiązki i uprawnienia lidera i partnerów (przytoczone poniżej).

I.Obowiązki i uprawnienia Lidera:

1.Lider jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Instytucją Zarządzającą za właściwe, zgodne z prawem wykorzystanie całości środków przeznaczonych na projekt, ich rozliczenie oraz wykazanie osiągniętych efektów projektu.

2.Partnerzy upoważniają Lidera do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu, w szczególności do:

 1. podpisania i złożenia wniosku aplikacyjnego projektu do Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa ... zgodnie z obowiązującym systemem wdrażania PRSP,
 2. monitorowania, kontrolowania oraz rozliczania Projektu.

3.W wypadku, gdy zajdzie potrzeba wystąpienia do Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej w związku z realizacją Projektu, nadawcą pisma jest zawsze Lider.

4.Lider zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych oraz do pokrycia wszelkich kosztów za usługi, dostawy i roboty budowlane przypadających na Lidera zgodnie ze Studium Wykonalności i Dokumentacją techniczną.

5.Lider zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne związane z prawidłową realizacją projektu w części przypadającej na Lidera.

6.Lider organizuje przetargi z udziałem przedstawicieli partnerów na wykonanie w ramach Projektu usług, dostaw i robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.).

7.Faktury za usługi, dostawy i roboty budowlane za realizację na terenie Lidera, o których mowa w punkcie 6 zostaną wystawione na Lidera.

8.Lider organizuje przetarg na Inżyniera Kontraktu w Projekcie. W organizacji przetargu oraz przygotowaniu dokumentów koniecznych do realizacji procedury przetargowej uczestniczą i wspomagają Lidera wszyscy Partnerzy.

9.Lider wykonuje niezbędne działania, które są wspólne i jednorodne dla wszystkich beneficjentów związane z przegotowaniem projektu, takie jak zlecenie opracowania Studium wykonalności, Programu funkcjonalno-użytkowego, Raportu oddziaływania na środowisko itp.

10.Oświadczenie woli złożone przez Lidera wobec osób trzecich, w zakresie wspólnego działania w Projekcie wiąże Partnerów, którzy ponoszą odpowiedzialność proporcjonalnie do udziału własnego, w razie zaś akceptacji Projektu przez Instytucję Zarządzającą i rozpoczęcia jego realizacji, Partnerzy odpowiadają za zobowiązania związane z realizacją tego projektu w zakresie ich udziału całkowitego. Oświadczenie woli musi być parafowane przez umocowanych przedstawicieli Partnerów, jako potwierdzenie wyrażenia zgody.

11.Lider jest zobowiązany do monitorowania realizacji Projektu oraz do okresowego przedstawiania sprawozdań z realizacji do właściwego referatu Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ....

12.W przypadku nieprawidłowości wynikających z Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy prawo zamówień publicznych związanych z realizacją Projektu, Lider zobowiązuje się do zwrotu przypadających na niego środków z RPO WSL.

13.Lider składa do Instytucji Zaradzającej wnioski o płatność (zaliczkę) zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, harmonogramem rzeczowo - finansowym.

14.Lider, jako instytucja aplikująca o dofinasowanie w ramach RPO WSL, będzie dysponował środkami pieniężnymi przekazanymi przez Urząd Marszałkowski, a następnie proporcjonalnie do udziału w Projekcie przekazywał Partnerom. Szczegóły dotyczące przekazywania, rozliczania i zabezpieczania środków zostaną uregulowane w odrębnej umowie.

15.Lider jest zobowiązany do dołożenia maksymalnej staranności do osiągnięcia zamierzonego celu, w tym do zgodnego współdziałania oraz wzajemnej konsultacji podejmowanych przez siebie działań w ramach Projektu.

16.Lider jest zobowiązany do udostępniania Partnerom oraz Komitetowi Sterującemu Projektem wszelkich materiałów dotyczących realizacji Projektu.

17.Po 24 miesiącach od dnia ogłoszenia pierwszego przetargu na wykonawcę Projektu Lider organizuje audyt zewnętrzny Projektu. Audyt zostanie przeprowadzony przez uprawnioną instytucję zewnętrzną niezwiązaną z realizacją inwestycji. Raport poaudytowy zostanie udostępniony Instytucji Zarządzającej oraz Komitetowi Sterującemu i Partnerom. Lider zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia i naprawienia wszelkich błędów i nieprawidłowości ujawnionych w wyniku audytu.

18.Lider zobowiązuje się, że przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji rzeczowej projektu infrastruktura nie będzie podlegać znaczącym modyfikacjom:

 1. wpływającym na jej charakter,
 2. wpływającym na warunki jej wdrażania,
 3. przyznającym Liderowi nieuzasadnione korzyści,
 4. wynikającym ze zmiany właściwości danej infrastruktury,
 5. wynikającym z zaprzestania działalności danej infrastruktury

zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Lider, który został właścicielem infrastruktury regionalnej, powstałej dzięki realizacji projektu E-Region, jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości jej utrzymania przez okres co najmniej obowiązywania niniejszej umowy.

19.Lider jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości utrzymania infrastruktury informatycznej, co najmniej przez okres 5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.

20.Lider odpowiada za zobowiązania związane z realizacją niniejszej umowy do wysokości jego udziału całkowitego. Wyłączenie lub ograniczenie tej odpowiedzialności wobec Partnerów i osób trzecich jest bezskuteczne.

II.Obowiązki i uprawnienia partnerów:

1.Partner jest zobowiązany do realizowania prac w ramach Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, Studium Wykonalności oraz Dokumentacją techniczną Projektu.

2.Partner zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie przypadającej na niego kwoty wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych oraz od pokrycia wszelkich kosztów za usługi, dostawy i roboty budowlane przypadających na Partnera zgodnie ze Studium Wykonalności oraz Dokumentacją techniczną.

3.Partner zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne związane z prawidłową realizacją projektu w ramach projektu w części przepadającej na Partnera.

4.Partnerzy oświadczają, że zobowiązują się do zapłaty w terminie faktur wystawianych na Partnera za realizację danego zakresu projektu przypadającego na Partnera.

5.Partner uczestniczy w przetargu z Liderem na Wykonawcę usług, dostaw i robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.).

6.Faktury za dostawy, roboty i usługi przypadające na Partnera zgodnie z punktem 5 wystawione będą na Partnera, który dokona ich zapłaty.

7.Partner zobowiązuje się, iż przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji rzeczowej projektu infrastruktura nie będzie podlegać znaczącym modyfikacjom:

 1. wpływającym na jej charakter,
 2. wpływającym na warunki jej wdrażania,
 3. wynikającym z zaprzestania działalności danej infrastruktury,
 4. przyznającym Partnerowi nieuzasadnione korzyści,
 5. wynikającym ze zmiany charakteru własności danej infrastruktury

zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

8.Partner jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie na konto Instytucji Zarządzającej, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy infrastruktura informatyczna będąca przedmiotem Projektu ulegnie znaczącej modyfikacji zgodnie z pkt 7.

9.Partner jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości utrzymania infrastruktury informatycznej będącej przedmiotem Projektu co najmniej przez okres 5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.

10.Partnerzy odpowiadają za zobowiązania związane z realizacją niniejszej umowy do wysokości ich udziału całkowitego w Projekcie. Wyłączenie lub ograniczenie tej odpowiedzialności wobec Partnerów i osób trzecich jest bezskuteczne.

11.Partner jest zobowiązany do dołożenia maksymalnej staranności dla osiągnięcia zamierzonego celu i zgodnego współdziałania z Liderem w ramach Projektu.

12.Partner jest zobowiązany do udostępnienia Liderowi i pozostałym Partnerom oraz Komitetowi Sterującemu Projektu wszelkich materiałów dotyczących realizacji Projektu.

13.Partner zobowiązuje się do:

 1. niezwłocznego przekazywania Liderowi wszystkich dokumentów i informacji związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu, których Lider zażąda w czasie obowiązywania niniejszej umowy,
 2. pomiaru wskaźników produktów, rezultatów osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku,
 3. zapewnienia i udostępnienia na swoim terenie niezbędnych pomieszczeń, które zostaną przeznaczone na węzły teletransmisyjne sieci,
 4. poddania się kontroli uprawnionych instytucji i niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 5. zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przypadających na Partnera w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości i niezgodności z Ustawą o finansach publicznych oraz Ustawą prawo zamówień publicznych ich wydatkowaniu (dokonanie korekt finansowych).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Nie można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy działalności w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z kolei przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 880) stanowi, że ustawa określa formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi.

W myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, działalność, o której mowa w ust. 1, należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 ww. ustawy, regionalna sieć szerokopasmowa jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Mając na uwadze wskazane przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego należy w tym miejscu przywołać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wynika, że opodatkowanie tym podatkiem zakłada realizację czynności przez strony, w ramach której ustala się cenę lub świadczenie. W wydawanych wyrokach Trybunał, który wielokrotnie zajmował się kwestią odpłatności świadczeń, stwierdził, że kiedy działalność polega wyłącznie na świadczeniu usług bez bezpośredniej zapłaty, nie ma podstawy wymiaru podatku i z tego względu usługi nie są opodatkowane (np. wyrok w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma, pkt 12). Świadczenie usług tylko wtedy dokonywane jest „odpłatnie” w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy (obecnie art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), jeżeli pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywisty ekwiwalent usługi świadczonej na rzecz usługobiorcy (np. wyroki w sprawach C-16/93, pkt 14, C-246/08 Komisja vs. Republika Finlandii, pkt 44). Istnienie odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy wyświadczoną usługą a otrzymanym ekwiwalentem świadczenia (wyrok C-246/08). Należy wskazać, że ww. tezy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście odpłatności (ceny) oraz wzajemności (ekwiwalentności) stosuje się odpowiednio, w drodze analogii, do odpłatnej dostawy towarów.

Z opisu sprawy wynika, że z efektów projektu będzie korzystać jednostka, tj. Związek Gmin, która zostanie powołana do zarządzania i eksploatacji infrastruktury po jej wybudowaniu.

Wyposażenie w mienie, tj. powstałą infrastrukturę informatyczną nastąpi na zasadzie nieodpłatnego użytkowania na mocy stosownych uchwał organów stanowiących gmin (w części przypadającej Wnioskodawcy, określonej na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę). Na etapie planowania inwestycji założono, że celem przewidzianych wydatków na wykonanie projektu (bez względu na rodzaj podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą) nie będzie odpłatne świadczenie usług z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury przez gminy. Zatem nabyte towary i usługi dotyczące przedmiotowego projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną ani zwolnioną. Z uwagi na nieodpłatne przekazanie majątku efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy żadnego obrotu. Zakupy i faktury w ramach projektu były/są wystawiane na Lidera i poszczególnych partnerów zgodnie z przypadającym na każdego zakresem wykonanych robót.

Należy zatem uznać, że realizacja projektu nie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Wnioskodawca realizując przedstawiony we wniosku projekt w zakresie budowy i infrastruktury informatycznej nie działał w charakterze podatnika VAT, a nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania inwestycji celu publicznego (a taką w opisanej sytuacji jest budowa infrastruktury informatycznej) nie będzie wykorzystywał do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, na tle wskazanych przepisów prawa, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupy te nabywane były do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jak wynika bowiem z wniosku, na etapie planowania inwestycji założono, że celem przewidzianych wydatków na wykonanie projektu (bez względu na rodzaj podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą), nie będzie odpłatne świadczenie usług z wykorzystaniem wybudowanej infrastruktury przez gminy.

Podsumowując, Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych przez Gminę w ramach realizacji projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w treści własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone. Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza przedmiotu umów (dołączonych do wniosku lub przedstawionych w treści wniosku) nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ..., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.