IBPP3/4512-867/15/MN | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w calosci lub w czesci w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatkow zwiazanych z realizacja projektu, ktorego przedmiotem jest przebudowa ulicy
IBPP3/4512-867/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz ? 2 i ? 6 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansow w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 listopada 2015 r. (data wplywu 20 listopada 2015 r.) uzupelnionym pismem z 11 stycznia 2016 r. (data wplywu 12 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w calosci lub w czesci w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatkow zwiazanych z realizacja projektu, ktorego przedmiotem jest przebudowa ulicy ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. wplynal ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w calosci lub w czesci w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatkow zwiazanych z realizacja projektu, ktorego przedmiotem jest przebudowa ulicy. Ww. wniosek zostal uzupelniony pismem z 11 stycznia 2016 r. (data wplywu 12 stycznia 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny (doprecyzowany pismem z 11 stycznia 2016 r.):

Przedmiotem projektu, ktory otrzymal dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2007?2013, Priorytet VII Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Dzialanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupelniajacej kluczowa siec drogowa, jest przebudowa ulicy, bedaca droga publiczna zaliczona do kategorii drog gminnych.

W ramach projektu przebudowano jezdnie, wybudowano chodnik, wykonano odwodnienia, zielence, zjazdy w pasie drogowym i wzdluz chodnikow. Rzeczowa realizacja zadania zostala zakonczona. W ramach inwestycji opracowano dokumentacje projektowa, przeprowadzono roboty budowlane. Wykonana zostanie promocja projektu. Uzasadnieniem podjetych dzialan bylo przekonanie, ze zly stan infrastruktury uzupelniajacej kluczowa siec drogowa, w sposob widoczny zmniejsza atrakcyjnosc inwestycyjna wojewodztwa, powiatu, gminy i jakosc zycia jego mieszkancow.

Glownym celem projektu jest zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej Gminy dzieki poprawie funkcjonalnosci i parametrow technicznych infrastruktury drogowej. Celami szczegolowymi sa: zwiekszenie bezpieczenstwa poruszajacych sie po ulicy uzytkownikow dzieki wybudowaniu chodnikow wzdluz przebudowanej drogi oraz poprawa dostepnosci i zwiekszenie atrakcyjnosci Gminy poprzez przebudowaniu drogi oraz zapewnienie turystom i mieszkancom Gminy lepszego dojazdu do waznych obiektow zlokalizowanych w okolicach przebudowanej ulicy.

Przebudowana droga poprawila istniejacy uklad komunikacyjny, usprawnila przemieszczanie sie siecia drog gminy, udroznila korytarze dojazdowe do sieci drog regionu i kraju. Ulica ma znaczenie w prawidlowym funkcjonowaniu uzupelniajacego ukladu komunikacyjnego oraz zapewnia spojnosc i prawidlowe powiazania zewnetrzne i wewnetrzne z ukladem podstawowym i uzupelniajacym Gminy.

W ramach projektu poniesiono wydatki zwiazane z opracowaniem: dokumentacji projektowej, studium wykonalnosci, wniosku o dofinansowanie oraz wykonania robot budowlanych. Kolejne wydatki, jakie zostana poniesione w ramach projektu dotyczyc beda przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu.

Czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT skladajacym deklaracje VAT-7 jest Gmina.

Towary i uslugi nabyte przez Gmine w zwiazku z realizacja projektu nie byly zwiazane z wykonywaniem przez Gmine czynnosci opodatkowanych podatkiem VAT, gdyz efekty tego projektu nie beda wykorzystywane przez Gmine do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i Gmina nie bedzie uzyskiwac z tego tytulu zadnych przychodow opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina nie uzyska zadnych srodkow finansowych zwiazanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystapi zwiazana z tym sprzedaz opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi sie do zadan wlasnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspolnoty, tworzenia warunkow dla jego zrownowazonego rozwoju oraz warunkow pelnego uczestnictwa mieszkancow w zyciu wspolnoty.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie (ostatecznie doprecyzowane w pismie z 11 stycznia 2016 r.):

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w calosci lub w czesci w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatkow zwiazanych z realizacja projektu, tj.:

  • opracowaniem dokumentacji projektowej,
  • opracowaniem studium wykonalnosci,
  • wykonaniem robot budowlanych,
  • przeprowadzeniem promocji projektu...

Poniesione w ramach projektu wydatki oraz przyszle zwiazane sa z zakupem towarow i uslug od wykonawcy wylonionego w drodze przeprowadzonego postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w pismie z 11 stycznia 2016 r.):

Nabyte przez Wnioskodawce w ramach realizacji projektu uslugi i towary nie sa i nie beda zwiazane z dzialalnoscia opodatkowana i w zwiazku z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i uslug Gmina jako podatnik podatku VAT nie ma mozliwosci odliczenia podatku VAT w calosci lub w czesci w ramach poniesionych wydatkow.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidlowe.

Podstawowe zasady dotyczace odliczania podatku naliczonego zostaly sformulowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawa. W mysl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikajacych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytulu nabycia towarow i uslug.

Prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przysluguje wowczas, gdy zostana spelnione okreslone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarow i uslug oraz gdy towary i uslugi, z ktorych nabyciem podatek zostal naliczony, sa wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych. Warunkiem umozliwiajacym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewatpliwy i bezsporny zwiazek zakupow z wykonanymi czynnosciami opodatkowanymi, tzn. ktorych nastepstwem jest okreslenie podatku naleznego (powstanie zobowiazania podatkowego).

Przedstawione wyzej unormowania wykluczaja mozliwosc dokonania odliczenia podatku naliczonego zwiazanego z towarami i uslugami, ktore nie sa wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynnosci zwolnionych od podatku i niepodlegajacych temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczen w sposob bezposredni wplywa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarow i uslug wykonujacego czynnosci opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika zwiazany jest z prowadzeniem przez dany podmiot dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W mysl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami sa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujace samodzielnie dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzialalnosci.

Dzialalnosc gospodarcza ? zgodnie z ust. 2 powolanego artykulu ? obejmuje wszelka dzialalnosc producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskujacych zasoby naturalne oraz rolnikow, a takze dzialalnosc osob wykonujacych wolne zawody. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje w szczegolnosci czynnosci polegajace na wykorzystywaniu towarow lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ciagly dla celow zarobkowych.

W mysl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasna odpowiedzialnosc. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu dzialania gminy naleza wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotow. Do zadan wlasnych gminy nalezy zaspokajanie potrzeb wspolnoty. W szczegolnosci zadania wlasne obejmuja m.in. sprawy gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorzadzie gminnym).

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, nalezy stwierdzic, ze Gmina nabywajac towary i uslugi w celu realizacji przedsiewziecia, nie nabyla ich do dzialalnosci gospodarczej i tym samym nie bedzie dzialac w charakterze podatnika podatku VAT. Gmina jednoznacznie wskazala, ze towary i uslugi nabyte przez Gmine w zwiazku z realizacja projektu nie byly zwiazane z wykonywaniem przez Gmine czynnosci opodatkowanych podatkiem VAT, gdyz efekty tego projektu nie beda wykorzystywane przez Gmine do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i Gmina nie bedzie uzyskiwac z tego tytulu zadnych przychodow opodatkowanych podatkiem VAT.

W swietle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego w calosci lub w czesci w zwiazku z realizacja projektu, ktorego przedmiotem jest przebudowa ulicy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidlowe.

Zaznaczenia wymaga, ze organ podatkowy jest scisle zwiazany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszlego). Zatem w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany ktoregokolwiek elementu stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci waznosc.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bialej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biala.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.