IBPP3/4512-843/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/4512-843/15/UHinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. opodatkowanie
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Projekt Miasta ... (Wnioskodawca) pn.: „...” Uchwałą Zarządu Województwa ... nr 1997/71/V/2015 z 20 października 2015 r. otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007–2013.

Wnioskodawca jest podmiotem zamawiającym oraz współfinansującym inwestycję. Projekt, zakończony w październiku 2014 r, polegał na przebudowie ulicy ...w ..., która obejmowała: wykonanie rozbiórek starych nawierzchni jezdni, chodników, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej dużej od ... do ulicy ... – 690,00 m2, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na powierzchni 1290,00 m2, wykonanie nawierzchni chodników 821,00 m2, wykonanie nowej konstrukcji schodów, pochylni i chodnika, montaż wiaty przystankowej, przebudowę studzienek wpustowych wraz z regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy stanu dróg gminnych na terenie Miasta oraz wpłynęła na stan bezpieczeństwa użytkowników ulicy .... Przebudowa dodatkowo podniosła walory zagospodarowania przestrzennego Miasta.

W wyniku realizacji projektu powstały wskaźniki produktów: długość przebudowanych dróg gminnych – 0,272 km, długość przebudowanych chodników – 0,241 km oraz rezultatów: nośność przebudowanego obiektu (drogi) – 100 kN/oś. Wartość zadania inwestycyjnego według wniosku o dofinansowanie, wyniosła 849 374,22 zł brutto, a wartość przyznanego dofinansowania 646 262,65 zł.

Miasto pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji. Na etapie funkcjonowania projektu powstałe produkty finansowane będą w ramach wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, zapisanych w uchwale budżetowej Miasta. Miasto jest odpowiedzialne za zarządzanie produktami projektu oraz za utrzymanie trwałości projektu.

Faktury na potrzeby realizacji inwestycji były wystawiane na Miasto .... Miasto, jako beneficjent projektu jest podatnikiem podatku VAT.

W pasie przebudowanej w ramach projektu ulicy ... Miasto prowadzi strefę płatnego parkowania. Za parkowanie pojazdów w strefie parkowania pobierana jest opłata parkingowa, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opłaty za parkowanie pobierane są na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r, poz. 460) i należą do kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wymienionych w art. 60 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.

Nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

W dokumentacji aplikacyjnej przyjęto, że Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, który w tym przypadku zaliczony został do kosztów kwalifikowalnych projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 12 stycznia 2016 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Z całości unormowań zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”) trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Miasto, nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, nie nabywało ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działało w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca podał, że w pasie przebudowanej ulicy prowadzi strefę płatnego parkowania. Za parkowanie pojazdów w strefie parkowania pobierana jest opłata parkingowa, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca jednoznacznie podał, że nabyte na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących po jego stronie podatek należny.

Zatem Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z nakładami związanymi z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo nadmienia się, że organ w niniejszej interpretacji nie rozstrzyga kwestii wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT opłaty parkingowej pobieranej za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zatem w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci ważność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ..., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.