IBPP3/4512-833/15/MD | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu
IBPP3/4512-833/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. powiat
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Projekt „...” (okres realizacji 1 września 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.). Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez Powiat szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych.

W ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki:

 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • zakup sprzętu komputerowego (laptop, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne);
 • zakup sprzętu fotograficznego (aparat + obiektyw, oświetlenie studyjne, statyw);
 • zakup sprzętu filmowego (kamera cyfrowa);
 • zakup materiałów biurowych;
 • zajęcia wyrównawcze;
 • zajęcia pozalekcyjne – kółka zainteresowań;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • doradztwo grupowe;
 • wyjazdy studyjne (koszt transportu);
 • wyjazdy edukacyjne (koszt biletów i transportu).

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Efektami projektu są:

 • 7 szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu;
 • 572 uczniów objętych wsparciem projektowym;
 • 133 uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi w ramach projektu;
 • 107 uczniów, którzy zmniejszyli zaległości edukacyjne dzięki zajęciom projektowym;
 • 475 uczestników projektowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe;
 • 427 uczestników którzy rozwinęli komp. klucz, w ramach proj;
 • 268 uczniów, objętych w proj. doradztwem edukacyjno-zawodowym;
 • 268 uczniów, którzy dzięki proj. podnieśli kompetencje w zakresie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;
 • 100 licealistów objętych programem profilaktyki uzależnień w ramach projektu;
 • 93 uczniów szkół specjalnych, u których stwierdzono zmniejszenie problemów pedagog.-psych. dzięki zajęciom projektowym;
 • 706 godzin zajęć w LO w ramach zadania – Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych;
 • 104 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 1 – Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych;
 • 12 autorskich programów zajęć w ramach zadania 1 – Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych;
 • 3267 godzin zajęć w LO w ramach zadania 2 – Rozwijanie kompetencji kluczowych;
 • 854 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 2 – Rozwijanie kompetencji kluczowych;
 • 55 autorskich programów zajęć w ramach zadania 2 – Rozwijanie kompetencji kluczowych;
 • 149 godzin zajęć dla licealistów w ramach zadania 3 – Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • 116 godzin zajęć dla gimnazjalistów w ramach zadania 3 – Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 • 5 autorskich programów zajęć w ramach zadania – Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • 28 godzin zajęć w LO w ramach zadania 4 – Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne;
 • 1134 godzin zajęć w szkołach specjalnych w ramach zadania 4 – Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne;
 • 11 autorskich programów zajęć w ramach zadania 4 - Opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne.

Z efektów projektu uczniowie skorzystali nieodpłatnie.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostały i nie zostaną nikomu przekazane.

Realizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat w odniesieniu do projektu „...” ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Powiat w odniesieniu do projektu „...” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

–z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w okresie od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. zrealizował projekt pn. „...”. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 572 uczniów prowadzonych przez Powiat szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty edukacyjnej tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostały i nie zostaną nikomu przekazane.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, zakupionych w ramach projektu towarów i usług nie będzie wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Powiat nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnił przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, ani w całości ani w części.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.