IBPP3/4512-829/15/MD | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu
IBPP3/4512-829/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. powiat
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismami z 1 i 3 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismami z 1 i 3 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Projekt pn. „...” (okres realizacji 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.). Celem projektu jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczej szkole zawodowej i szkołach specjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym, przez rozwinięcie w latach 2016 – 2017 kompetencji kluczowych u 560 uczniów tych szkół.

W związku z realizacją projektu zostaną zakupione:

 • oprogramowanie;
 • usługi edukacyjne i szkoleniowe;
 • usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne;
 • usługi z zakresu doradztwa zawodowego;
 • materiały biurowe;
 • sprzęt komputerowy i RTV (np. tablety, laptopy, drukarki, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, radioodtwarzacze, telewizor, głośniki, słuchawki, mikrofony);
 • pomoce dydaktyczne;
 • pomoce do prowadzenia rehabilitacji i terapii;
 • wyposażenie pracowni szkolnych (np. meble szkolne, dygestorium, szafka wodna ze zlewem chemoodpornym, stanowiska do eksperymentów naukowych wyposażone w zasilanie, pracownia językowa złożona z mebli wyposażonych w systemy audiowizualne);
 • laminarka;
 • ścianki ekspozycyjne, stojaki na ulotki;
 • usługi transportowe;
 • usługi turystyczne;
 • usługi związane z udziałem w wydarzeniach kulturalnych i sportowych (zakup biletów, organizacja osobnych imprez kulturalnych);
 • usługi promocyjne.

Zostaną także poniesione koszty związane z wynagrodzeniami personelu zarządzającego projektem.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Efektami projektu będą:

 • wzrost dostępności wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu;
 • doposażenie pracowni przedmiotowych szkół;
 • doposażenie szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 • poszerzenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół;
 • podniesienie kwalifikacji i poszerzenie kompetencji nauczycieli;
 • rozwój kompetencji kluczowych u uczniów;
 • rozwój u uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy;
 • zmniejszenie barier rozwojowych występujących u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane.

Realizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat w odniesieniu do projektu pn. „...” ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Powiat w odniesieniu do projektu „...” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że wprawdzie Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy stanu faktycznego, jednak ze względu na fakt, że z opisu sprawy wynika, że projekt jeszcze nie został zrealizowany (okres jego realizacji to 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.) Organ przyjął za tym wskazaniem Wnioskodawcy, że przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. przystąpi do realizacji projektu pn. „...”. Celem projektu jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczej szkole zawodowej i szkołach specjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym, przez rozwinięcie w latach 2016 – 2017 kompetencji kluczowych u 560 uczniów tych szkół.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem pn. „...” jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Realizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Powiat nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie nabywa ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, ani w całości, ani w części.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.