IBPP3/4512-823/15/KG | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IBPP3/4512-823/15/KGinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundacje
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 października 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenie podatku naliczonego lub jego zwrotu wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja (FEWE) w latach 2013–2016 realizuje projekt pn. „...”. Projekt jest finansowany w 69,69% z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu I. E. E. (nr umowy grantowej xxx), a w 30,31% ze środków własnych FEWE. Fundacja otrzymuje środki finansowe z Unii Europejskiej za pośrednictwem koordynatora projektu Agencji E. (Ö. E. z W.).

Celem projektu jest utworzenie i promocja aplikacji mobilnej wspomagającej konsumenta energii w wyborze i zakupie energooszczędnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz w energooszczędnym użytkowaniu energii w gospodarstwie domowym (sekcja porad dla konsumentów). Informacje są przekazywane za pomocą strony internetowej.

Realizacja projektu nie była, nie jest i nie będzie związana ze sprzedażą (opodatkowaną czy nieopodatkowaną) i nie generowała (nie będzie generowała) dla Fundacji jakiegokolwiek przychodu poza przychodem z tytułu dotacji unijnej.

W celu realizacji projektu Fundacja dokonywała zakupu materiałów i usług, głównie związanych z promocją i informatycznym utrzymaniem strony internetowej projektu. Usługi i towary obejmowały zakup tabletu, druk pocztówek reklamowych, zakup reklamy prasowej, koszty przeprowadzenia kampanii reklamowej (on-line).

Fundacja zapłaciła dostawcom za zakupione materiały i usługi wraz z naliczonym na fakturach zakupu podatkiem VAT.

Fundacja uznała zapłacony podatek VAT jako niepodlegający odliczeniu i nie odzyskała go w jakikolwiek sposób w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

Fundacją będzie składała w 2016 roku sprawozdania końcowe z realizacji projektu do E. A. for C. and I. – organu Unii Europejskiej wykazując w sprawozdaniu finansowym podatek VAT jako niepodlegający odliczeniu. W składanym (wraz z kopiami opłaconych faktur zakupu) Fundacja ma obowiązek przedstawić stosowny dokument (dowód) z Urzędu Skarbowego potwierdzających brak prawnej możliwości odzyskania zapłaconego przez Fundację podatku VAT za zakupy dokonane dla realizacji projektu.

W piśmie z 4 listopada 2015 r. stanowiącym pismo przewodnie do wniosku Wnioskodawca informuje, że prowadzi działalność gospodarczą od roku 1993, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 5 sierpnia 1994 r. z tytułu prowadzenia działalności organizacji profesjonalnych (9112Z), działalności pozostałych organizacji członkowskich (9133Z), działalności w zakresie projektowania budowlanego (7420A), badań i analiz technicznych (7430Z). Fundacja składa kwartalne deklaracje VAT-7K.

W piśmie z 20 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tzn. towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności generujących podatek należny. Zakupione materiały i usługi służą wyłącznie nieodpłatnemu świadczeniu usług informacyjnych i edukacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja ma prawo do odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu E. oraz prawo do zwrotu kwoty tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu E. ani prawo do zwrotu kwoty tego podatku.

Stanowisko opiera się na tym, że zakupione towary i usługi nie służyły, nie służą i Wnioskodawca nie przewiduje, aby służyły w przyszłości czynnościom opodatkowanym, tzn. towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności generujących podatek należny. Zakupione materiały i usługi służą wyłącznie nieodpłatnemu świadczeniu usług informacyjnych i edukacyjnych w celu promocji postaw ekologicznych społeczeństwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada regulująca prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Przepis ten stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2–10a ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić również należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tzn. towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności generujących podatek należny. Zakupione materiały i usługi służą wyłącznie nieodpłatnemu świadczeniu usług informacyjnych i edukacyjnych.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest – wskazany przez Wnioskodawcę – brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. „...”. Zatem nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania zwrotu na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia z 16 grudnia 2013 r., gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.