IBPP3/4512-8/15/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismami z 13 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) i z 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 13 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) i z 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 2 marca 2015 r. znak: IBPP3/4512-8/15/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany pismem z 13 marca 2015 r.):

Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca) nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Działa na podstawie ustawy z dnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

Od stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pn. „...” w ramach PROW na lata 2007–2013 r. Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów zgodnie z umową podpisaną z samorządem województwa 15 kwietnia 2014 r. Projekt polega na prowadzeniu zajęć regionalnych z dziećmi w wieku przedszkolnym. W ramach projektu dofinasowane są zajęcia regionalne, zakup strojów regionalnych dla dzieci oraz zakup podestu scenicznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie faktury w ramach projektu będą podlegały refundacji. Realizacja projektu nie wiąże się z otrzymaniem żadnego dochodu. Nie wystąpi sytuacja stwarzająca obowiązek opodatkowania działań podatkiem od towarów i usług. Wszystkie towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu „...” udokumentowane są fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Wszystkie zakupione w ramach projektu towary i usługi nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jakimkolwiek zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które po stronie Wnioskodawcy generują podatek należny. Udział w zajęciach regionalnych dla dzieci jest nieodpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca realizując projekt „...” dofinasowany w ramach PROW na lata 2007–2013 (małe projekty) może odliczyć podatek VAT w związku z poniesionymi wydatkami...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku od towarów i usług VAT realizowana operacja nie generuje dochodu, udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem nie może odliczyć podatku od towarów i usług od zakupionych w ramach projektu towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3–7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. W ramach realizacji projektu są prowadzone zajęcia regionalne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz zakupiono stroje regionalne dla dzieci i podest. Wszystkie towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu udokumentowane są fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Wszystkie zakupione w ramach projektu towary i usługi nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jakimkolwiek zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które po stronie Wnioskodawcy generują podatek należny. Udział w zajęciach regionalnych dla dzieci jest nieodpłatny. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a zakupione w ramach projektu towary i usługi nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jakimkolwiek zakresie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca nie może odliczyć podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, w szczególności wykorzystania zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.