IBPP3/4512-754/15/KG | Interpretacja indywidualna

Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową parkingu.
IBPP3/4512-754/15/KGinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. parafia
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 5. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 20 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia (Wnioskodawca) na podstawie umowy nr xxx z 14 października 2013 r. oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DZ.U. Nr 64 poz. 427 ze zm.) otrzymała dofinansowanie na remont i budowę parkingu przy kościele w L. w ramach inwestycji pn. „ ...” w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem omawianego projektu, jak zapisano w dokumentacji aplikacyjnej, jest wzrost atrakcyjności wsi poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej dzięki utworzeniu i zagospodarowaniu miejsc spotkań mieszkańców wsi L. oraz miejsc wypoczynku i postoju dla turystów.

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje:

 • roboty ziemne;
 • elementy parkingu;
 • wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej kostki;
 • remont odwodnienia;
 • oznakowanie pionowe;
 • elektryka.

Efektem inwestycji jest poprawa stanu zagospodarowania terenu wokół kościoła, który stanowi element infrastruktury publicznej.

Modernizowany parking jest zlokalizowany na terenie otwartym i nie jest wydzielony lub zamknięty ogrodzeniem trwałym, tym samym stanowi ogólnodostępną postojową przestrzeń komunikacyjną, dostępną dla każdego bezpłatnie. Tym samym parking nie będzie wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek sprzedaży, nie będzie również wchodzić w żaden szerszy układ funkcjonalny i infrastrukturalny służący do poboru opłat lub świadczenia jakichkolwiek usług. Co do zasady pomoc finansowa, w ramach wyżej wymienionego programu, nie obejmuje kwoty podatku od towarów i usług w przypadku, gdy możliwe jest jego odzyskanie. W przypadku braku takiej możliwości wskazany podatek jest kosztem kwalifikowanym.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym i nie składa deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu (zmodernizowane otoczenie obiektu architektury sakralnej) nie jest i nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parking powstały w wyniku realizacji projektu jest i będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w projekcie opisanym w pozycji 67 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca będzie miał prawną możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części lub całości...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z 20 października 2015 r.), nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.