IBPP3/4512-672/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/4512-672/15/UHinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do projektu unijnego pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 9 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do projektu unijnego pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe uzupełnione pismem z 9 listopada 2015 r.:

Zarząd Województwa ..., wykonujący zadania Województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa ...oraz wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ..., o czym mówi art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), będzie realizował, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt unijny pn. „...”. Projekt ten wpisuje się w zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.), które to zadania, zgodnie z art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są z budżetu samorządu województwa. Przedmiotem inwestycji będzie uzyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych zgodnych z nowymi regulacjami z budżetu samorządu województwa. Przedmiotem inwestycji będzie uzyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz podniesienie jakości i dostępności e-usług geoinformacyjnych świadczonych przez Partnerów projektu na rzecz przedsiębiorców, obywateli i organów administracji publicznej.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie 7 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa ....: Powiatu ..., Miasta ..., Powiatu ..., Miasta ...., Gminy ...., Powiatu ... oraz Województwa ... w oparciu o porozumienie, którego zawarcie planowane jest w sierpniu 2015 r. Zgodnie z zapisami projektu ww. porozumienia, Partnerem wiodącym/Liderem będzie Powiat .... Każdy z Partnerów niezależnie, na mocy ww. porozumienia i opracowanego Projektu Generalnego zawierającego kosztorys, zabezpieczy we własnym budżecie (WPF-ach) kwoty niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projekcie oraz przyjmie do budżetu planowaną dla każdego z Partnerów niezależnie kwotę dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. Na mocy zawartych w projekcie umów (zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych) faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane osobno na każdego Partnera i płacone przez każdego z Partnerów w zakresie własnych wydatków. W przypadku Województwa ... płatności będzie realizował Urząd Marszałkowski Województwa . Środki z dotacji, odpowiednio w formie zaliczki lub refundacji wydatków, dystrybuowane będą Partnerom przez Lidera zgodnie z częściowymi wnioskami o płatność składanymi do Lidera przez każdego z Partnerów odrębnie. Wnioski te będą podstawą do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej RPO W odpowiednio o zaliczkowanie lub refundację poniesionych kwalifikowanych kosztów w ramach projektu.

W ramach projektu każdy z Partnerów – stosownie do swoich potrzeb – zakupi sprzęt informatyczny (serwery, macierze, stacje komputerowe itp.), zakupi lub zmodernizuje oprogramowanie oraz wykona personelem własnym lub zleci usługę digitalizacji (cyfryzacji) zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Zakupione lub wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie będą stanowiły majątek tych Partnerów, u których nastąpiło ich nabycie.

Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi na potrzeby związane z realizacją ww. projektu w ramach zadań Marszałka Województwa z zakresu geodezji, kartografii, które są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających VAT. Udostępniane dane będą podlegały opłacie administracyjnej tylko i wyłącznie na podstawie art. 40a i 40b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Świadczone e-usługi (wyszukiwane i przeglądanie) wykonywane będą nieodpłatnie. Dane i informacje zawarte w systemie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom bezpłatnie, a ograniczenie w dostępie oraz odpłatność (opłata administracyjna) będą wynikały jedynie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pytanie i stanowisko dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy w związku z częścią ww. projektu realizowanego przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu unijnego pn. „...”, Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w całości lub w części...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Marszałek Województwa (jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej) wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne, do których m.in. należy prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.). Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. informatyzacja zasobu, zakup urządzeń, sprzętu informatycznego, oprogramowania, sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem zasobu, zgodnie z art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są z budżetu samorządu województwa. Rodzaje materiałów i baz danych oraz wymagania dla systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183). Urząd Marszałkowski Województwa oraz wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ..., są jednostkami, przy pomocy których Zarząd Województwa ... wykonuje zadania Województwa – art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu w ramach zadań Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Udostępniane dane będą podlegały opłacie administracyjnej tylko i wyłącznie na podstawie art. 40a i 40b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach realizacji projektu unijnego pn. „...”, Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego, a tym samym Urząd Marszałkowski Województwa ..., nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT), w całości ani też w jakiejkolwiek części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z cyt. wyżej art. 15 ust. 6 ustawy wynika, że wyłączenie przewidziane w tym przepisie:

  • dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
  • odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy, dokumentujących nabywane w celu realizacji ww. projektu towary i usługi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi na potrzeby związane z realizacją ww. projektu w ramach zadań Marszałka Województwa z zakresu geodezji, kartografii, które są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Będą przez wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Z uwagi więc na brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” ani w całości ani w części.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do lidera i pozostałych partnerów projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/4512-351/15/UH | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-549/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.