IBPP3/4512-655/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu przez Powiat
IBPP3/4512-655/15/AŚinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 5 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w odniesieniu do części inwestycji obejmujących budowę farmy fotowoltaicznej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 5 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w odniesieniu do części inwestycji obejmujących budowę farmy fotowoltaicznej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 5 października 2015 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat (Wnioskodawca) pozostaje w trakcie realizacji Projektu: „...”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 2007–2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie Innowacji, na podstawie umowy z dnia 5 września 2012 r. zawartej z P. Celem zaangażowania się Powiatu w powyższy Projekt pozostaje zamiar prowadzenia przez niego w sposób jak najwydajniejszy, polityki rozwoju, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1649), przy uwzględnieniu zarówno interesu publicznego, jak również interesów podmiotów prowadzących w przyszłości działalność gospodarczą na terenie Parku (zwanego dalej „Parkiem”), przede wszystkim zaś mając na względzie poprawę jakości życia lokalnej wspólnoty samorządowej. Traktując powyższe kwestie jako priorytetowe w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także promocji Powiatu, Powiat zamierza na terenie Parku udostępniać przedsiębiorcom przestrzeń produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą. Zgodnie ze wskazanymi wyżej założeniami, Projekt przewiduje wyposażenie Parku w farmę fotowoltaiczną wraz ze stacją transformatorową, stawiając jako cel funkcjonowania tych instalacji wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059). Zakończenie projektu zaplanowane jest na 30 listopad 2015 r.

Aby uzyskać koncesję w zakresie wytwarzania energii elektrycznej należy wykazać prowadzenie w tym względzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej. Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, działalność gospodarczą może prowadzić między innymi w formie samorządowej spółki kapitałowej. Powiat powołał jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały obejmuje Powiat. Spółka wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o udzielenie spółce koncesji w zakresie wytwarzania energii, oraz obrotu. Powiat zamierza w tym zakresie prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły). Przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej będzie spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Wytwarzaniem energii elektrycznej oraz jej sprzedażą ma zajmować się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powiat będzie pozostawał jedynie właścicielem farmy fotowoltaicznej. Z uwagi na założenia projektowe nie ma możliwości przeniesienia własności farmy na spółkę czy wniesienia jej do spółki jako wkładu niepieniężnego. Na mocy udzielonej koncesji spółka będzie uprawniona do wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Dodatkowo, celem działalności spółki zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie utworzenia przez Powiat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, promocja Powiatu, prowadzenie polityki rozwoju na podstawie przepisów ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, zarządzanie oraz utrzymywanie przekazanych spółce powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowa spółki przy określaniu zakresu działalności spółki będą posługiwać się nomenklaturą PKD (35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej, 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej, 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej, 35.14.Z - Handel energią elektryczną). Wpis w Rejestrze Przedsiębiorców będzie obejmował tylko powyższe kody PKD, w przypadku rozszerzania zakresu działalności spółki stosownym zmianom ulegną zapisy w rejestrze i umowie spółki.

Powiat jako właściciel przekaże spółce z o.o. farmę fotowoltaiczną na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia, na podstawie której spółka będzie miała prawo do jej używania, wytwarzania energii elektrycznej i sprzedaży jej do sieci. Wygenerowana na farmie energia elektryczna będzie sprzedawana do X SA. Dochody otrzymane ze sprzedaży energii będą zużywane na bieżące funkcjonowanie spółki z o.o. (wynagrodzenia pracowników, obsługa biurowa) a także będą pokrywane wydatki związane z serwisem, konserwacją techniczną instalacji wchodzących w skład farmy, koszenie trawników, odśnieżanie.

Ewentualna nadwyżka zostanie przez spółkę przekazana na dochody Powiatu. Faktury za energię elektryczną dla X SA będzie wystawiać Spółka z o.o.

Poza farmą fotowoltaiczną na terenie Parku przebiega inwestycja, polegająca na wybudowaniu zbiornika retencyjnego wraz siecią kanalizacji deszczowej. Zadaniem kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wód opadowych z terenu PNT. Wody opadowe zbierają się w zbiorniku retencyjnym, gdzie część z nich odparowuje a część zostaje odprowadzona do rzeki Czarna za pomocą wyregulowanego w ramach zadania rowu. Firmy, które będą zlokalizowane na terenie Parku Naukowo-Technologicznego będą bezpłatnie odprowadzać wody opadowe do ww. kanalizacji, tzn. że Powiat nie będzie wystawiał faktur za odprowadzanie wód deszczowych. Po zakończeniu inwestycji farma fotowoltaiczna oraz sieć kanalizacji deszczowej i zbiornik retencyjny staną się własnością Powiatu.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji części inwestycji obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym są dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Powiat. Po zakończeniu inwestycji farma fotowoltaiczna oraz siec kanalizacji i zbiornik retencyjny staną się własnością Wnioskodawcy.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji części inwestycji obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę tj. Powiat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu „...”, w zakresie części inwestycji obejmujących budowę farmy fotowoltaicznej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Ustosunkowując się do wątpliwości Wnioskodawcy odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją ww. części projektu, trzeba przypomnieć, że podstawowym aspektem którego spełnienie należy analizować w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług, jest zamiar wykorzystania ich przez podatnika do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca w treści wniosku jednoznacznie wskazał, że towary i usługi zakupione w celu realizacji części inwestycji obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę tj. Powiat. Powiat jako właściciel przekaże spółce z o.o. farmę fotowoltaiczną na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia, na podstawie której spółka będzie miała prawo do jej używania, wytwarzania energii elektrycznej i sprzedaży jej do sieci. Firmy, które będą zlokalizowane na terenie Parku będą bezpłatnie odprowadzać wody opadowe do kanalizacji deszczowej, Powiat nie będzie wystawiał faktur za odprowadzanie wód deszczowych.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony w treści wniosku opis sprawy oraz zacytowane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca – ze względu na niespełnienie podstawowej przesłanki jaką jest związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi VAT wykonywanymi przez podatnika – nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zapłaconego w związku z realizacją projektu „...”, w odniesieniu do części inwestycji obejmujących budowę farmy fotowoltaicznej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.