IBPP3/4512-65/15/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 6 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 6 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca) zrzesza organizacje oraz zrzeszenia sportowe (LZS, LKS, LUKS, UKS i inne) działające na terenie gminy. Wnioskodawca jest osobowością prawną i podlega wpisowi do ewidencji Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd. Wnioskodawca może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych. Wnioskodawca powołany jest do realizacji następujących celów:

  1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli.
  2. Rozwijanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
  3. Działalność rekreacyjno-sportowa na rzecz osób niepełnosprawnych.
  4. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczeństwa gminy.
  5. Podnoszenie poziomu sportowego członków Stowarzyszenia poprzez udział w stałym systemie rozgrywek Polskich Związków Sportowych.
  6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i młodzieży.
  7. Realizowanie zadań programu rozwoju kultury fizycznej przez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolny Związek Sportowy, inne zrzeszenia i związki sportowe.

Wnioskodawca realizuje swoje cele przez:

1.Sport, wychowanie fizyczne, rekreację ruchową i rehabilitację ruchową

2.Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz dni wolnych od pracy dla dzieci, młodzieży i starszych.

3.Organizowanie różnorodnych form rekreacji i rehabilitacji ruchowej podejmowanej dla wypoczynku, odnowy sił psychofizycznych oraz przywrócenie i poprawę sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych.

4.Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla swoich członków w środowisku działania szczególnie dla dzieci i młodzieży.

5.Podejmowanie działań na rzecz modernizacji oraz rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych.

6.Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci szkolnych, przedszkolnych, gimnazjalistów i średnich w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

7.Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.

8.Wspieranie rozwoju bazy kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, działalności w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu oraz organizowanie szkolenia dzieci i młodzieży.

9.Angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie projektów i zwalczanie patologii społecznych wśród młodzieży.

Wnioskodawca działa na podstawie statutu. Wnioskodawca powtórzył ww. cele (7 punktów) dla realizacji których został powołany. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT- 7.

W ramach realizacji zadań statutowych na Wnioskodawcę są wystawiane odpowiednie dokumenty. Aby zapewnić sprawne i efektywne działanie Wnioskodawcy, musi on ponieść wydatki, które są udokumentowane między innymi fakturami VAT związanymi z kosztami zakupu materiałów (zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych, napojów chłodzących, wyżywienia itp.) oraz koszty usług (opłaty delegacji sędziowskich, przejazdy na zawody sportowe, opłaty gospodarzy obiektów sportowych, instruktorów itp.). Członkowie Wnioskodawcy płacą składki członkowskie na ustalonych przez Walne Zebranie Członków zasadach.

Wnioskodawca realizuje projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach Osi IV Leader.

W roku 2014 Wnioskodawca organizował projekt pod nazwą „...”. Na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca w okresie od marca 2014 r. do października 2014 r. nabywał towary i usługi udokumentowane fakturami VAT, w fakturach tych jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca. Zajęcia w ramach projektu były prowadzone nieodpłatnie. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane pismem z 6 marca 2015 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach PROW 2007–2013 Leader, projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane pismem z 6 marca 2015 r.):

Wnioskodawcy uważa, że w świetle obowiązujących przepisów prawa nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach PROW 2007–2013 Osi 4 LIDER projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach Osi IV Leader Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”. W związku z realizacją projektu w okresie od marca 2014 r. do października 2014 r. Wnioskodawca nabywał towary i usługi udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca. Zajęcia w ramach projektu były prowadzone nieodpłatnie. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT- 7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „Organizacja warsztatów rekreacji konnej i imprez kulturalno-sportowych”. Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.