IBPP3/4512-628/15/KG | Interpretacja indywidualna

- Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „... ”;
- Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczestników w realizację projektu;
- Brak opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu.
IBPP3/4512-628/15/KGinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. dotacja
 3. gmina
 4. kolektory słoneczne
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 7. wpłaty partycypacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 października 2015 r. (data złożenia 27 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe;
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczestników w realizację projektu – jest prawidłowe;
 • braku opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „... poprzez budowę instalacji solarnych”, opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczestników w realizację projektu oraz opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu. Wniosek został uzupełniony pismem z 22 października 2015 r. (data złożenia 27 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 15 października 2015 r. znak: IBPP3/4512-628/15/KG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina i Miasto K. (Wnioskodawca) jako czynny podatnik podatku od towarów i usług zamierza realizować projekt pn. „...”, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostanie zawarta pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa.

Projekt będzie polegał na montażu kolektorów słonecznych na 62 budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną na terenie Gminy (w ramach projektu wykluczone zostały budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza). Właścicielem instalacji solarnych będzie Gmina i pozostaną one jej własnością przez okres 5 lat (okres trwałości projektu) od daty zakończenia projektu, po zamontowaniu ich na budynkach osób prywatnych. Właściciele budynków wyrazili zgodę na zamontowanie zestawów solarnych na nieruchomościach, co zostanie sformalizowane w umowie z właścicielami budynków, zawierającej zapisy dotyczące nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości niezbędnej do zainstalowania zestawu instalacji solarnej. Gmina będzie podpisywała umowy z właścicielami budynków określające obowiązki stron w zakresie realizacji projektu. Po upływie okresu trwałości projektu (5 lat) kompletny zestaw solarny zamontowany na nieruchomości przejdzie na własność właściciela nieruchomości. Forma w jakiej nastąpi nieodpłatne przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowana odrębną umową. Mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną zobowiązani do właściwej eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Gmina zabezpieczy realizację celu projektu, tj. wyłoni dostawcę i wykonawcę montażu instalacji zestawu kolektora słonecznego, będzie sprawować nadzór inwestycyjny nad przebiegiem prac, dokona odbioru końcowego i rozliczy projekt finansowo. Zakres prac zleconych przez Gminę wykonawcom robót budowlano-instalacyjnych obejmie swoim zakresem wykonanie budowy instalacji solarnych wspomagających przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych, szczegółowe parametry instalacji zostaną określone indywidualnie dla każdego budynku. Zestawy kolektorów słonecznych zostaną zainstalowane na dachach budynków lub ewentualnie na innej nasłonecznionej części nieruchomości. Przewiduje się montaż zestawu kolektora słonecznego na ziemi tylko w przypadku braku technicznych możliwości jego instalacji na budynku. Ani kolektory, ani energia wygenerowana za ich pomocą nie będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej.

Projekt będzie finansowany przez Gminę z środków własnych 25%, przez właścicieli nieruchomości na których zostaną zainstalowane zestawy solarne 25% i ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie będzie wynosić do 50% wartości netto kosztów kwalifikowalnych (podatek od towarów i usług VAT stanowi koszt niekwalifikowany projektu). Pomoc przyznawana na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1). Ostateczne przeliczenie wkładu właścicieli nieruchomości zostanie określone po rozstrzygnięciu przetargu i doborze zestawu kolektora słonecznego. Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie do wpłaty wyliczonej kwoty wkładu własnego na wskazany rachunek bankowy Gminy. W przypadku braku wpłaty wkładu własnego właściciela nieruchomości, zostanie on skreślony z listy uczestników a na jego miejsce zostanie powołany uczestnik z listy rezerwowej. Reasumując następstwem przystąpienia do realizacji zadania będzie bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a indywidualnym świadczeniem na rzecz uczestnika projektu.

W piśmie z 22 października 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Świadczenie dokonane na rzecz uczestnika projektu miało charakter kompleksowy tzn. Gmina dostarczyła oraz zapewniła montaż urządzeń. W ocenie Gminy montaż kolektorów jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Uczestnicy projektu dokonali jednorazowych wpłat na konto projektu, tj. 25% wartości zamontowanego zestawu solarnego w terminie do 18 września 2015 r. Uczestnicy nie wnosili wcześniej żadnych zaliczek. Każdemu uczestnikowi projektu za wniesioną opłatę Gmina wystawiła fakturę VAT.

Pomiędzy Gminą a wykonawcą została zawarta umowa, której przedmiotem były roboty budowlane i usługi dla zadania „... poprzez budowę instalacji solarnych”. W umowie zostały wyszczególnione zestawy instalacji solarnych. Wykonawca wystawił fakturę zgodnie z przedmiotem zawartej umowy. Na fakturze nie zostały wyodrębnione zestawy instalacji solarnych, które zostały zamontowane beneficjentom. Zostały one wyodrębnione w załączonym do faktury protokole końcowym odbioru robót z dnia 1 października 2015 r.

Dofinansowanie ze środków własnych Gminy, tj. 25% w ogólnej kwocie zostało przekazane bezpośrednio na konto wykonawcy. Na poczet uczestników projektu nie były dokonywane żadne wpłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu...
 2. Czy od wkładu własnego wniesionego przez Uczestników projektu Gmina ma obowiązek odprowadzić należny podatek od towarów i usług VAT...
 3. Czy od wkładu Gminy w realizację projektu należy odprowadzić należny podatek od towarów i usług VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu będą miały związek z wykonaniem czynności opodatkowanych.
 2. Ma on obowiązek odprowadzić należny podatek od towarów i usług VAT z tytułu wkładu własnego wniesionego przez Uczestników (właścicieli nieruchomości) w realizację projektu.
 3. Nie ma on obowiązku odprowadzać należnego podatku od towarów i usług VAT z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 cyt. ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z całości unormowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”) trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą. O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Odnosząc się do pytania oznaczonego we wniosku nr 2, w pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

W przedmiotowej sprawie czynnością jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, biorącego udział w projekcie, będzie montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy, na poczet wykonania których Gmina pobiera od mieszkańców określoną w umowie wpłatę.

Wykonanie przez Gminę usługi nastąpi po upływie okresu trwałości, tj. 5 lat od daty jego zakończenia. Wykonanie tej usługi nastąpi wraz z przekazaniem instalacji kolektorów na własność mieszkańców, na budynkach których zostaną wykonane. Do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców przez Gminę w ramach projektu trzeba odnieść się w sposób całościowy. Działania Wnioskodawcy wykonywane po 5 latach nie stanowią odrębnej czynności. Oznacza to, że kwoty uiszczane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę usługi montażu kolektorów słonecznych stanowią zaliczki, w związku z otrzymaniem których po stronie Gminy powstaje obowiązek podatkowy.

W konsekwencji dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu kolektorów słonecznych wykonywanej w budynkach mieszkalnych.

Oznacza to, że świadczenia, co do których zobowiązała się Gmina w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym kontekście też wpłaty, które będą dokonywane przez mieszkańców jako konieczny i niezbędny warunek uczestnictwa w projekcie pozostają w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług realizowanym na rzecz tych właśnie mieszkańców. Nie można uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) deklarujących uczestnictwo w projekcie pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a obowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a indywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika projektu, które ma zostać wykonane przez Gminę.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Odnosząc się do opodatkowania wkładu Gminy w realizację projektu wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowią więc kwoty, które usługodawca lub dostawca otrzymał lub ma otrzymać.

Ponadto zgodnie z cytowanym na wstępie art. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Przekazanie przez Gminę środków finansowych na konto wykonawcy, jako wkładu własnego Gminy w realizację projektu nie wypełnia dyspozycji ww. art. 5 ustawy o podatku VAT. Nie dochodzi bowiem w tej sytuacji po stronie Gminy do odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usługi. Zatem z tytułu wniesienia wkładu własnego Gmina nie ma obowiązku odprowadzania podatku należnego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Odnośnie kwestii dotyczącej prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „... poprzez budowę instalacji solarnych” wskazać należy, że stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powołanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Konfrontując przedstawiony opis sprawy z obowiązującymi w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że odnośnie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „... poprzez budowę instalacji solarnych”, spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jak wynika z okoliczności sprawy – czynności wykonywane przez Gminę w ramach projektu, za które dokonywane są indywidualne wpłaty mieszkańców, są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” jest prawidłowe;
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczestników w realizację projektu jest prawidłowe;
 • braku opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.