IBPP3/4512-570/15/MN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.
IBPP3/4512-570/15/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych.

W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina dokonuje transakcji opodatkowanych według właściwych stawek np.:

 • sprzedaż gruntów i nieruchomości,
 • dzierżawa gruntów oraz wynajem lokali użytkowych lub pomieszczeń,
 • reklama firm podczas imprez plenerowych,

a transakcje te dokumentuje fakturami i/lub paragonami oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT.

W dniu 26 listopada 2013 roku Zarząd Województwa podjął Uchwałę Nr (...) dotyczącą wyboru do dofinansowania projektów, znajdujących się na listach rezerwowych w ramach naboru nr ..., dla Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta”, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013, w wyniku której projekt Gminy pn.: „xxx” został zatwierdzony do dofinansowania.

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, a Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO została zawarta w dniu 25 lutego 2014 roku. Numer umowy o dofinansowanie projektu: (...).

Okres rzeczowej realizacji projektu: 20 lipca 2007 – 31 sierpnia 2015

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu, wyniosą: 21 160 630,56 zł.

Koszty kwalifikowane projektu wyniosą: 18 969 501,01 zł.

Dofinansowanie EFRR (85,00%): 16 124 075,85 zł.

Wkład własny. Gminy (15,00%): 2 846 425,16 zł.

Koszty niekwalifikowane: (Gmina): 2 191 129,55 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest kompleksowa i wielowymiarowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej centrum miasta S. wraz z renowacją i przebudową 3 obiektów kubaturowych dla wielofunkcyjnego ich wykorzystania oraz budowa systemu monitoringu wizyjnego dla podniesienia bezpieczeństwa rewitalizowanej przestrzeni publicznej. Projekt ten można uznać za zadanie inwestycyjne na obszarze ośrodka o liczbie ludności nie przekraczającej 20 tysięcy mieszkańców funkcjonującego jako centrum rozwoju lokalnego oraz posiadającego zasoby strategiczne o znaczeniu regionalnym, które charakteryzują się wysokim potencjałem kreowania nowych miejsc pracy.

Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań technicznych, takich jak: modernizacja podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie dostępności do lokalnej oferty kulturalnej oraz sportowo - rekreacyjnej, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej o wysokich walorach krajobrazowych i zagospodarowanie istniejącej pustej lub zdegradowanej przestrzeni publicznej, renowacja niewykorzystanych obecnie budynków komunalnych oraz wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego.

W ramach projektu nastąpi:

 • rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej centrum miasta S. o łącznej powierzchni 39 622,85 m2.
 • renowacja i przebudowa 3 obiektów kubaturowych (w tym 2 zabytkowych) o łącznej powierzchni użytkowej 1 368,63 m2.
 • budowa systemu monitoringu wizyjnego liczącego 34 kamery.

Projekt „xxx” składa się z 9 zadań inwestycyjnych:

 • Przebudowa infrastruktury ulicy M.
 • Zagospodarowanie płyty Rynku – budowa parkingu.
 • Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego.
 • Kompleksowa przebudowa ulic M.– K.– S.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. J.
 • Przeprowadzenie modernizacji zabytkowego obiektu przy ul. K..
 • Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy M.
 • Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego MOK przy ul. M.na potrzeby Miejskiego Klubu Sportowego i organizacji społecznych.
 • Budowa publicznego systemu monitoringu miasta S.

Wydatki związane z realizacją ww. projektu dokumentowane są fakturami wystawianymi na wnioskodawcę – Gminę, która jest beneficjentem i realizatorem merytorycznym projektu. Wnioskodawca otrzymywał faktury dotyczące realizacji projektu w okresie 20 lipca 2007–31 sierpnia 2015. Realizacja ww. projektu nie jest i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną wnioskodawcy. Zadania realizowane w ramach ww. projektu są zadaniami własnymi gminy określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Po zakończeniu realizacji projektu powstała i zmodernizowana infrastruktura będzie stanowić własność Gminy i będzie zarządzana przez jednostki organizacyjne miasta. Nowopowstała i zmodernizowana infrastruktura miejska nie będzie wykorzystywane przez Gminę do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007–2013 wymaga przedstawienia indywidualnej interpretacji, czy beneficjent ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu : „xxx”.

Zadania: Przebudowa infrastruktury ulicy M.

Podstawowe zakresy prac w ramach inwestycji:

 • przebudowa nawierzchni ul. M. na jezdnię szerokości 6,0 metrów na całym przebiegu;
 • budowa chodnika o szerokości 2,0 metrów;
 • budowa miejsc parkingowych, teren Domu Kultury, w ilości 46 szt.;
 • przebudowa kolektora deszczowego z budową urządzeń czyszczących wody deszczowe;
 • budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z przepompownią ścieków i budowa kanalizacji ciśnieniowej z odbiorem ścieków w ulicy B.;
 • budowa kładki dla pieszych nad rzeką B., I=17m szer. 2.3m, konstrukcja nośna stalowa, płyta żelbetonowa, barierki obustronne stalowe.

Podstawowe efekty inwestycji:

 • przebudowana jezdnia (kostka betonowa) o długości 182,0 metrów – 1 006,0 m2
 • wybudowany parking wzdłuż jezdni (20 miejsc, kostka) – 330,0 m2
 • przebudowany chodnik wzdłuż jezdni (kostka) – 366,0 m2
 • przebudowany chodnik (MOK) – 433,0 m2
 • wybudowana ścieżka rowerowa (asfaltobeton) – 280,0 m2
 • wybudowany ciąg dla pieszych i rowerów (od MOK-u do kładki i za nią) – 170,0 m2
 • wybudowany parking na terenie MOK (46 miejsc) – 1 180,0 m2
 • odnowiona zieleń (wzdłuż ścieżki, teren MOK) – 1 675,0 m2
 • wybudowana kładka dla pieszych – obciążenie 50kN (rozpiętość – 17,0 m, szerokość – 2,3 m, wysokość konstrukcyjna – 50 cm)
 • wybudowana kanalizacja.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2008 roku.

Zadanie: Zagospodarowanie płyty Rynku – budowa parkingu

Inwestycja obejmowała budowę oraz wykonanie:

 • parkingu – 24 stanowiska postojowe o typowych wymiarach 2,4 m (2.46m) x 5m oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,95 m i 5m. Drogi manewrowe szerokości 6m, droga łącząca drogi manewrowe szerokości 4m. Na parkingu jest ruch jednokierunkowy pojazdów. Parking o nawierzchni mieszanej z betonowej kostki brukowej oraz z granitowej kostki brukowej.
 • placu przed budynkiem ratusza – zaprojektowano jako strefę pieszo – jezdną. Wydzielono 3 miejsca parkingowe oraz miejsce do zawracania. Zachowano dawny wjazd na plac od strony wschodniej, zmieniono nachylenie pojazdu do 12% (z uwagi na podniesienie poziomu całego placu). Nawierzchnię placu i podjazdu wykonano z betonowej kostki brukowej w kolorze piaskowym i szarym, miejsca postojowe z kostki brukowej.

Wykonano także odwodnienie miejsc postojowych przez wodościeki. W miejscach natężonego ruchu pieszego przy wyjściu ze schodów i pochylni, a także na podjeździe zastosowano odwodnienie liniowe w postaci korytek odwadniających z rusztem ocynkowanym kratowym.

 • chodników – o szerokości od 2m do 2,8 m o nawierzchni z kostki betonowej. Kostka betonowa gr. 6 cm układana jest na podsypce cementowo = piaskowej gr. 3cm,
 • warstwa kruszywa o frakcji do 30 mm gr. 2 cm. Podbudowa z tłucznia gr. 15 mm, a warstwę odsączającą stanowi piasek gr. 10 cm.
 • pochylni dla osób niepełnosprawnych – składa się z trzech wybiegów, każdy o nachyleniu 6%, podzielonych spocznikami o nachyleniu 1%. Pochylnia prowadzi z poziomu chodnika przy miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych na plac przed budynkiem ratusza. Dwa biegi pochylni mają szerokość 125 cm, górny bieg ma szerokość 120 cm.
 • schodów terenowych – jednobiegowe prowadzące z poziomu chodnika przy parkingu na plac przed budynkiem ratusza. Szerokość biegu wynosi 4 m.
 • Schody 9-cio stopniowe o wymiarach s=15 cm, h=15 cm.
 • muru oporowego – zlokalizowany w miejscu, gdzie zburzony został budynek remizy, po stronie zachodniej projektowanych schodów, pomiędzy chodnikiem z dolnej części parkingu a miejscami postojowymi na placu przed budynkiem ratusza. Mur grubości 30 cm z betonu B25 o mrozoodporności klasy F75, zbrojonego siatką z prętów – 6mm, fundamenty na pod-sypce zagęszczonej.
 • kanalizacji deszczowej – która została włączona do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej.
 • zieleni – na terenie parkingu wydzielono wysepki, które pełnią funkcje klombów.

Wykonano nasadzenia w formie grup krzewów iglastych i liściastych, o zróżnicowanych formach i barwach. Wybrano krzewy niskie i średnie z pojedynczymi akcentami wertykalnymi do 1,5m wysokości. Teren usytuowany wzdłuż górnego biegu pochylni obsadzony został krzewami ozdobnymi, na pozostałej powierzchni urządzony został trawnik

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2007 roku.

Zadanie: Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego

Podstawowe zakresy prac w ramach inwestycji:

 • wykonanie modernizacji zieleni (trawniki, krzewy, drzewa):
 • wykonanie modernizacji nawierzchni parkowych:
 • wykonanie DFA (ławki: kosze, siedziska, drewniany podest przy ruinach):
 • wykonanie placu zabaw:
 • wprowadzenie podświetlenia ruin zamku oprawami doziemnymi w ilości 6 szt. o mocy 150W .

Zadanie: Kompleksowa przebudowa ulic M.– K. – S.

Inwestycja obejmować będzie następujący zakres prac:

 • Przebudowę ulic (wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i wjazdy posesyjne z betonowej kostki brukowej, odtworzenie istniejącego parkingu z betonowej kostki brukowej),
 • Remont sieci wodociągowej (budowa sieci wodociągowej z rur PE, sieć układana będzie na wykopach wąsko przestrzennych, umocnionych na podsypce piaskowej 20 cm i obsypany warstwą piasku na wysokość 30 cm ponad wierzch rury, do wodociągu zostaną podłączone wszystkie istniejące wodociągi, które przebiegają w ulicach bocznych i były włączone do istniejącego wodociągu),
 • Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (włączenie do odrębnego istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy B., sieć wykonana zostanie z tworzyw sztucznych (PVC) kielichowych łączonych uszczelką gumową, włączenie przy kanalików z przyległych budynków, włączenie przykanali8ków wpustów ulicznych do kanału deszczowego),
 • Parking dla postoju samochodów osobowych pełniący w niektóre dni funkcję targowiska miejskiego – przy ul. K. o powierzchni 31x39 m=1200 m2 – 33 miejsca parkingowe.

Zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. J.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowę boiska wielofunkcyjnego dla dzieci starszych o nawierzchni z trawy syntetycznej z drenażem,
 • budowę boiska wielofunkcyjnego dla dzieci młodszych o nawierzchni z trawy syntetycznej z drenażem,
 • budowę bieżni 100-metrowej, czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej,
 • budowę skoczni w dal,
 • budowę skeateparku,
 • budowę schodów terenowych, chodników i placów,
 • odwodnienie terenu boisk,
 • przebudowę placu apelowego przed szkołą, który pełnić będzie dodatkowe funkcje parkingu na czas imprez miejskich w przestrzeni zespołu parkowo – zamkowego oraz dla obsługi użytkowników terenów sportowych,
 • budowę drogi wewnętrznej,
 • budowę parkingu na 10 miejsc postojowych (funkcje parkingu dla użytkowników budynku SP, na czas imprez miejskich w przestrzeni zespołu parkowo – zamkowego oraz dla obsługi użytkowników terenów sportowych),
 • remont ogrodzenia terenu szkoły od ulicy B. oraz przebudowę ogrodzenia od strony północnej,
 • wymianę ogrodzenia terenu szkoły od strony wschodniej,
 • zieleń oraz małą architekturę.

Zadanie: Przeprowadzenie modernizacji zabytkowego obiektu przy ul. K.

Obiekt zbudowano w 1756 roku jako murowany dwukondygnacyjny z małym podpiwniczeniem dachem dwuspadowym. Stropy w obiekcie są drewniane, a w środkowej części na parterze i piętrze budynek ma sklepienie kolebkowe. Od ulicy K. główne wejście do budynku i drewniane schody na piętro. Drzwi są płycinowe. Zachowane okna, niepierwotne, co do wielkości i typu budowy, otwierane do wewnątrz. Budynek jest tynkowany wewnątrz i z zewnątrz. Fasada zdobiona lizenami. Ze względu na obecny stan techniczny obiekt wymaga remontu. Funkcja obiektu nieprzerwanie w czasie jego historii ma społeczny charakter.

Ufundowany obiekt dla funkcji szpitalnej i przytułku dla ludzi ubogich był też przejściowo siedzibą szkoły. W ostatnich latach mieścił również przedszkole i instytucję C. Obecnie planowana jest adaptacja budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S., C., usług pomocy społecznej, opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzież. Projekt mający na celu przystosowanie budynku dla nowej funkcji, musiał przy tym uwzględnić nie tylko konieczność zachowania jego wartości zabytkowych, ale także potrzebę dorównania współczesnym standardom użytkowym. Najistotniejszym w tej kwestii stał się sposób zapewnienia komunikacji poziomej i pionowej bez barier architektonicznych, spełniający współczesne wymagania.

Planowane roboty budowlane i prace konserwatorskie w obrębie budynku:

 • rozbiórki w obrębie adaptowanego budynku
 • roboty murarskie (podbicie fundamentów, obmurowania, ścianki działowe)
 • roboty betoniarskie (konstrukcyjne, niekonstrukcyjne)
 • roboty stolarskie w drewnie
 • roboty tynkarskie
 • roboty malarskie
 • roboty płotkarskie
 • remont dachu
 • obróbki blacharskie
 • prace naprawczo – konserwatorskie
 • prace wykończeniowe w obrębie rozbudowy.

W ramach inwestycji planowane jest także wyposażenie budynku w:

 • przyłącze wody (instalację wody zimnej, instalację wody ciepłej),
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej (instalacja kanalizacji sanitarnej),
 • przyłącze gazowe;
 • instalację gazową,
 • instalację centralnego ogrzewania,
 • kotłownię (system odprowadzenia spalin),
 • instalację wentylacji (instalacja klimatyzacji pomieszczenia ogrodu zimowego na I piętrze, instalacja wentylacyjna wywiewna z pomieszczenia Sali terapeutycznej i ogrodu zimowego, instalacja wentylacyjna wspomagająca wentylację wywiewną grawitacyjną),
 • przyłącze kablowe (zasilanie, pomiar energii elektrycznej, montaż przyłącza kablowego, ochrona przeciwpożarowa i uziemienie),
 • instalację elektryczną (rozdział energii elektrycznej, rozdzielnica główna budynku,
 • wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze piętrowe, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 1 fazowych, montaż instalacji, sieć dedykowana,
 • sieć logiczną i teletechniczną (szafka teleinformatyczna, instalacja teleinformatyczna,
 • ochrona przepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa, instalacja uziemiająca I połączenia
 • wyrównawcze, instalacja odgromowa),
 • oświetlenie terenu (zasilanie, sterowanie oświetlenia zewnętrznego terenu, instalacja
 • oświetlenia zewnętrznego terenu, kabel ziemny, ochrona przeciwporażeniowa i uziemienie),
 • system sygnalizacji pożaru (aparatura, centrala SAP, czujki automatyczne, ręczne ostrzegacze pożaru, sygnalizator akustyczny).

Zadanie: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy M.

Budynek został zarejestrowany 23 września 1981 roku jako zabytek pod nr ... decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K.. W związku z powyższym budynek podlega szczególne ochronie prawnej. Sytuację prawną obiektu określa także miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia S. (Uchwała nr 54/94 Rady Miejskiej w S. z dnia 28 listopada 1994 roku).

Na niepełnym podpiwniczeniu i fundamentach z muru kamiennego zbudowany jest parterowy korpus o drewnianej konstrukcji wieńcowej. Dach nad nim jest czterospadowy z konstrukcją jętkową, typowo zintegrowaną z belkowaniem stropu. Pokrycie dachu jest gontowe, obecnie nakryte dodatkowo papą. Komin, wyprowadzony ponad dach jako pojedynczy, założony jest po obu stronach sieni, w typie kominów „butelkowych”, z przesklepieniem ich na poddaszu. Okna są typu krosnowego zdwojonego. Drzwi od strony frontu płycinowe, a od dziedzińca – deskowe opierzane. Okna mają oboknie typu sumikowego, podobnie drzwi.

Realizowane roboty budowlane:

 • roboty murarskie,
 • roboty rozbiórkowe,
 • obróbka drewna,
 • montaż drewna na budowie,
 • montaż więźby dachowej,
 • roboty blacharskie,
 • roboty tynkarskie i płotkarskie,
 • roboty stolarskie,
 • roboty ślusarskie,
 • roboty w zakresie izolowania termicznego,
 • roboty malarskie.

Zadanie: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego MOK przy ul. M.na potrzeby Miejskiego Klubu Sportowego i organizacji społecznych.

W powyższym obiekcie zlokalizowane są lokale mieszkalne i pomieszczenia nieużytkowane. Budynek wolnostojący, 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 3891, obręb S. Budynek w bardzo złym stanie technicznym, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Projektowane prace mają na celu przebudowę istniejących lokali przyziemia i I pietra pierwszego oraz ich adaptacje na potrzeby klubu sportowego. Jednocześnie zakłada się wykonanie nowego wejścia głównego od strony południowo-wschodniej. Zakłada się jak najmniejszą ingerencję w istniejącą substancję. Ze względu na nienormowe wymiary zakłada się przebudowę istniejącej klatki schodowej. Nowa klatka wykonana będzie w tradycyjnej technologii. Konstrukcja schodów – monolityczna, żelbetowa. Zakłada się docieplenie wszystkich elewacji budynku oraz wykonanie izolacji termicznej nad ostatnia kondygnacja użytkowa.

Zakres inwestycji:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty budowlane konstrukcyjne,
 • roboty wykończeniowe,
 • stolarka drzwiowa wewnętrzna i roboty ślusarskie,
 • termomodernizacja budynku,
 • instalacja wodno-kanalizacyjna,
 • instalacja centralnego ogrzewania z czynnikiem grzewczym,
 • kotłownia gazowa,
 • wentylacja,
 • wewnętrzne instalacje elektryczne.

Zadanie: Budowa publicznego systemu monitoringu miasta S.

Jednym z głównych celów Systemu Monitoringu Miejskiego jest nadzór wizyjny obszarów:

 • rejon Rynku wraz z ulicami przyległymi,
 • rejon Parku Miejskiego,
 • rejon Miejskiego Ośrodka Kultury,
 • rejon Osiedla PCK,
 • rejon Zespołu Szkół ul. S.,
 • ulice wjazdowe do miasta.

Wszystkie obszary objęte zadaniem znajdują się na terenie realizacji Programu Rewitalizacji Miasta S. Powyższe lokacje zostaną połączone w ramach jednolitego systemu przesyłu, zarządzania, weryfikacji oraz archiwizacji danych wizyjnych. Centrum Zarządzania Monitoringiem wraz z system archiwizacji oraz zarządzania obrazem umiejscowione zostaną w pomieszczeniach Straży Miejskiej na M.

Koncepcja budowy Miejskiego Systemu Monitoringu opiera na instalacji kamer obrotowych z zoomem optycznym oraz cyfrowym w specjalnych obudowach wraz z systemem antysabotażowym oraz zasilaniem. Całość systemu zostanie zintegrowana w ramach szkieletu światłowodowego i połączona do Centrum Monitoringu Miasta S.Wybranie protokołu IP daje praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania i skalowalności tego systemu. Do zarządzania danymi należy przewidzieć nowoczesny video serwer. Urządzenia spinające (switche) oraz tworzące ew. podsieci (VLAN) powinny być w pełni kompatybilne z protokołami zarządzającymi w ramach sytemu video serwer oraz zastosowanymi kamerami.

W Centrum Monitoringu zainstalowane zostaną monitory min. 30” (4 sztuki) oraz projektor obrazujący mapę S. wraz z wyznaczonymi punktami, w których umiejscowiono kamery. Monitory przekazują obraz wszystkich kamer a w przypadku koniecznym operator może przekazać obraz z wybranej kamery do projektora. W ten sposób można będzie wyodrębnić większą ilość szczegółów. Operator systemu ma możliwość obrotu kamera, zbliżenia, oddalenia, zdefiniowania specjalnych stref.

Szczegółowy wykaz prac wraz z podstawowymi materiałami dla każdego obszaru

 • szczegółowe wyznaczenie miejsc instalacji kamer wraz symulacja oświetlenia,
 • montaż szafy teletechnicznej wraz z elementami pasywnymi,
 • wykonanie instalacji teletechnicznej podłączenia kamer,
 • wykonanie przepustu pod drogami zgodnie z projektem,
 • instalacja rur OPTO 40mm jako kanalizacja teletechniczna,
 • wprowadzenie światłowodu do rur instalacji wtórnej,
 • montaż szafek wiszących oraz zasilania w pom. Urzędzie Miasta R,
 • dostawa routera oraz switcha,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn.: „xxx” Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części...

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 17 sierpnia 2015 r.):

Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn.: „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia

2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, (art. 7 ust. 1 pkt 2, 6 10 i 14 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „xxx

Jak wskazano powyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Analizując przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca przedstawiając opis sprawy jednoznacznie wskazał, że realizacja ww. projektu nie jest i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy. Po zakończeniu realizacji projektu powstała i zmodernizowana infrastruktura będzie stanowić własność Gminy i będzie zarządzana przez jednostki organizacyjne miasta. Nowopowstała i zmodernizowana infrastruktura miejska nie będzie wykorzystywane przez Gminę do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zatem, Wnioskodawca w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „xxx”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.