IBPP3/4512-563/15/KG | Interpretacja indywidualna

Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IBPP3/4512-563/15/KGinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  5. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu pn. „...” w części lub całości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu pn. „...” w części lub całości. Wniosek został uzupełniony pismem z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 sierpnia 2015 r. znak: IBPP3/4512-563/15/KG.

W przedmiotowym wniosku, doprecyzowanym pismem z 17 sierpnia 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

1 sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie (Wnioskodawca) rozpoczęło realizację projektu „...”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 w ramach Priorytetu 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Głównym celem projektu było uruchomienie klastra wspierającego kooperację podmiotów działających w branżach kreatywnych, mającego na celu wymianę wiedzy, know-how, umiejętności, doświadczenia oraz opracowanych innowacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami z sektora MSP, uczelniami wyższymi, jednostkami otoczenia biznesu oraz innymi uczestnikami na terenie województwa.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, jednak nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji projektu nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ze względu na brak prowadzenia działalności gospodarczej, a dodatkowo zgodnie z wytycznymi RPO, wszelkie działania związane z realizacją projektu nie mogą przynosić efektów ekonomicznych dla Stowarzyszenia i generować jakichkolwiek dochodów co wynika także bezpośrednio z celów projektu:

  1. ułatwienie podmiotom z przemysłów kreatywnych dostępu do innowacji i opracowań działań badawczo-rozwojowych adresowanych specjalistycznie do ich sektora;
  2. utworzenie sieci kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi, jednostkami B+R, sprzyjającej transferowi wiedzy oraz wymianie informacji;
  3. wypracowanie produktów i efektów sprzyjających stabilnemu funkcjonowaniu na rynku podmiotów z branż kreatywnych, konsolidacja działań sprofilowanych dla sektora kreatywnego sprzyjająca wspólnym działaniom oraz wypracowaniu spójnej strategii działalności.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu to: wynajem pomieszczeń na biuro projektu w tym zakup mebli i wyposażenia do tego biura, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakup mat. biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra w mediach, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja konferencji i seminariów oraz szkoleń, wynagrodzenia prelegentów, wykładowców oraz trenerów; zakup usług doradczych; zakup sprzętu do laboratorium klastra, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

W piśmie z 17 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w związku z powyższym nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych działań, o którym mowa w art. 5 ustaw o VAT.

Efektem zrealizowanego projektu jest uruchomiony klaster, który wspiera członków klastra w wymianie między sobą wiedzy, know-how, umiejętności, doświadczeń oraz innowacji. Z efektów projektu korzystają członkowie klastra, czyli podmioty z sektora MSP, uczelnie wyższe, jednostki badawcze, jednostki sektora otoczenia biznesu. Korzystanie z efektów projektu jest dobrowolne i nieodpłatne.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągał i nie będzie osiągać jakichkolwiek obrotów (przychodów). Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonane w związku z realizacją wskazanego projektu były dokumentowane fakturami VAT, w których Wnioskodawca figurował jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług towary i usługi zakupione w celu prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez Wnioskodawcę nie mogły być wykorzystane w części lub całości do wykonywania przez Wnioskodawcę ewentualnych czynności opodatkowanych ponieważ Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej, a dodatkowo wszystkie zakupione towary oraz usługi w ramach projektu były wykorzystywane w celu realizacji celów, które musiały być osiągnięte w ramach przyjętych wskaźników w projekcie. Dodatkowo realizacja projektu nie mogła generować żadnych dochodów, w związku z powyższym nie było możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług.

Podsumowując towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ dotyczą stricte działań związanych z realizacją projektu i nie można ich wykorzystywać do innych działań i zadań Stowarzyszenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „... ... ...” w całości ani w części, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-563/15/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.