IBPP3/4512-51/16/SR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy w związku z realizacją projektu pt. „...”
IBPP3/4512-51/16/SRinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. drogi
 3. podatek naliczony
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy w związku z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy w związku z realizacją projektu pt. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat jest wnioskodawcą i beneficjentem projektu pt. „...”. Powiat realizuje ten projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Przedmiotem projektu była przebudowa ciągu pieszego na odcinku 670,20 m drogi powiatowej ulicy P. w R., tj. od skrzyżowania z ulicą G. do posesji w kierunku skrzyżowania z ulicą G.

Przebudowa ciągu pieszego polegała na przebudowie fragmentu istniejącego chodnika oraz budowie nowego chodnika z kostki brukowej w miejsce pobocza ziemnego lub gruntowego, po którym dotychczas prowadzony był ruch pieszy. Projekt jest zbieżny z celem głównym Priorytetu VII RPO 2007-2013 „Transport”, którym jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz celem Poddziałania 7.1.2, którym jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej. Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest znacząca poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, na drodze powiatowej, tj. ulicy P. w R.

Realizacja niniejszego projektu rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku od przeprowadzenia pierwszej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w październiku 2014 roku i trwały do sierpnia 2015 roku. Realizacja projektu oparta została na współpracy Powiatowego Zarządu Dróg ze Starostwem Powiatowym. Powiatowy Zarząd Dróg w niniejszym projekcie odpowiadał m.in. za przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu pieszego, przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych, realizowanie płatności na rzecz wykonawców na podstawie zleceń dysponentów środków budżetowych. Część faktur wystawiona była na Powiatowy Zarząd Dróg.

Właściwe referaty i wydziały Starostwa Powiatowego w niniejszym projekcie odpowiadają m.in. za przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego do konkursu, sporządzanie sprawozdań, wniosków o płatność, promocję projektu, realizowanie płatności na rzecz wykonawców na podstawie zleceń dysponentów środków budżetowych.

W ramach projektu powstała nowa infrastruktura drogowa, której właścicielem będzie beneficjent – Powiat. W imieniu beneficjenta produktami projektu będzie zarządzał Powiatowy Zarząd Dróg, którego zadaniem będzie bieżące utrzymywanie wybudowanej infrastruktury ze środków przekazanych przez Powiat. Powiatowy Zarząd Dróg jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą zarządowi Powiatu i działającą na podstawie statutu Powiatowego Zarządu Dróg (będącego załącznikiem do uchwały rady Powiatu z dnia 25 października 2011 r.).

Projekt „...” jest realizowany zgodnie z zasadami RPO na lata 2007-2013. W związku z realizacją projektu, Powiat oraz działający w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg dokonali w latach 2014-2015 nabycia towarów i usług, udokumentowanych fakturami, w których Powiat lub Powiatowy Zarząd Dróg figurują jako nabywca. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Powiat jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklarację VAT-7. Powiatowy Zarząd Dróg jest powiatową jednostką budżetową, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7.

Realizacja ww. projektu wpisuje się w realizację zadań własnych Powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r. Nr 1445, z późn. zm.). Art. 4 ust. 1 pkt 6 tej ustawy stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Natomiast zgodnie ze statutem Powiatowego Zarządu Dróg do zadań tej jednostki należy m.in. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (§ 4 ust. 4 i 11).

Działalność Powiatu określa statut Powiatu przyjęty uchwałą rady Powiatu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatu, z późn. zm.

Zgodnie z § 8 ust. 1 statutu Powiatowego Zarządu Dróg jednostka ta prowadzi gospodarkę finansową, zgodną z zasadami wynikającymi z ustawy oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

Infrastruktura stanowiąca przedmiot projektu nie była, nie jest i nie będzie wykorzystywana przez Powiat oraz przez Powiatowy Zarząd Dróg do czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Ze względu, iż umowa obowiązuje nie tylko w okresie realizacji projektu, ale tak długo jak istnieją prawa i obowiązki z niej wynikające, a przepisy regulujące problematykę podatku VAT przewidują możliwość korygowania prawa do odliczenia podatku należnego w ciągu 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku należnego, to należy uznać, iż uprawnienie do zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych może podlegać weryfikacji przez cały ten okres.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części przez Powiatowy Zarząd Dróg jako jeden z podmiotów realizujących projekt pn. „...” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do tego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (treść art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). Zgodnie z art. 4 ust. l cytowanej ustawy Powiat zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców. Realizacja ww. projektu wpisuje się w realizację zadań własnych Powiatu, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym. Część zadań z zakresu dróg publicznych Powiat realizuje przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg. Zgodnie ze statutem Powiatowego Zarządu Dróg, do zadań tej jednostki należy m.in. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (§ 4 ust. 4 i 11).

Towary i usługi nabywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w związku z realizacją ww. projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Powiatowy Zarząd Dróg do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy realizując projekt pn. „...” Powiatowy Zarząd Dróg nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie (art. 96 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.

z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 tej ustawy).

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

W tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460), zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Stosownie do art. 6 a ust. 1 o drogach publicznych, do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg:

 • krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 • wojewódzkich – zarząd województwa;
 • powiatowych – zarząd powiatu;
 • gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jest powiatową jednostką budżetową. Powiat jest wnioskodawcą i beneficjentem projektu pt. „...”. Powiat realizuje ten projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Realizacja projektu oparta została na współpracy Powiatowego Zarządu Dróg ze Starostwem Powiatowym. W ramach projektu powstała nowa infrastruktura drogowa, której właścicielem będzie beneficjent – Powiat. W związku z realizacją projektu, Powiat oraz działający w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg dokonali w latach 2014-2015 nabycia towarów i usług, udokumentowanych fakturami, w których Powiat lub Powiatowy Zarząd Dróg figurują jako nabywca.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Powyższy wyrok co prawda odnosi się do gminnych jednostek budżetowych, jednakże jego rozstrzygnięcie ma również zastosowanie do powiatowych jednostek budżetowych, z uwagi na praktycznie takie same uwarunkowania faktyczne i prawne.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania, nie będzie kwestionowany.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca oraz Powiat stosują dotychczasowy model rozliczeń. Jak wskazał Wnioskodawca, jest on samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą zarządowi Powiatu i działającą na podstawie statutu Powiatowego Zarządu Dróg. Potwierdzenie tego faktu stanowi również wskazanie, że część faktur wystawiona była na Powiatowy Zarząd Dróg.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż infrastruktura stanowiąca przedmiot projektu nie była, nie jest i nie będzie wykorzystywana przez Powiat oraz przez Powiatowy Zarząd Dróg do czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, Wnioskodawca jako jeden z podmiotów realizujących projekt pt. „...”, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy w związku z realizacją tego projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, interpretacja traci ważność w przypadku zmiany stanu prawnego lub w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności w przypadku scentralizowania rozliczeń przez Powiat ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.