IBPP3/4512-505/16-2/SR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem pod nazwą „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 lipca 2016 r. (data wpływu 28 lipca 2016 r.) uzupełnionym pismem z 4 października 2016 r. (data wpływu 5 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem pod nazwą „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem pod nazwą „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 października 2016 r. (data wpływu 5 października 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 września 2016 r. znak: IBPP3/4512-505/16-1/SR.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 4 października 2016 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Miasto ... (dalej: „Wnioskodawca”) jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), wyposażoną, jako miasto na prawach powiatu, w osobowość prawną przyznaną m.in. przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.).

Wnioskodawca jest podatnikiem zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w Polsce jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca realizuje obecnie projekt pod nazwą: „...” (dalej: „Projekt”). Projekt realizowany jest częściowo ze środków własnych Wnioskodawcy (w tym wpisanych do Wieloletniego Planu Finansowego i ujętych w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ... w ...(dalej: „ZSO”), w wydatkach inwestycyjnych), a częściowo z dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 12.1. „Infrastruktura wychowania przedszkolnego”, Oś priorytetowa XII. „Infrastruktura edukacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji Projektu wybudowany zostanie nowy budynek przedszkola. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu wokół obiektu i budowę placu zabaw. Potencjał nowego obiektu umożliwi przeniesienie dzieci z obecnego przedszkola i równoczesne utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich. Nowo powstałe przedszkole, w zakresie organizacyjno-finansowym wejdzie do końca 2017 r. na zasadzie trwałego zarządu w skład ZSO (tj. jednostki budżetowej Wnioskodawcy, obecnie nie zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny), z wykorzystaniem poniesionych nakładów wyłącznie na działalność dydaktyczno-oświatową przedszkola.

Projekt zakłada budowę budynku przedszkola wraz infrastrukturą. Budynek będzie bryłą wolnostojącą. Projektowany obiekt będzie budynkiem jednobryłowym dwukondygnacyjnym, połączonym z budynkiem ZSO za pomocą oszklonego łącznika. Na parterze oprócz czterech sal lekcyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym znajdą się również kuchnia z jadalnią (nie będą one generować żadnych dochodów związanych z wyżywieniem; z posiłków korzystać będą wyłącznie dzieci przedszkolne; rodzice dzieci przedszkolnych dokonywać będą wyłącznie wpłat tytułem tzw. „wsadu do kotła”; stawka żywieniowa uzgadniana jest z organem prowadzącym, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.; dalej: „ustawa oso”), pomieszczenia administracyjne, a także WC dla osób niepełnosprawnych. W strefie wejściowej znajdzie się wydzielona szatnia dla dzieci przedszkolnych. Na piętrze znajdą się pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych umożliwiające prowadzenie zajęć uzupełniających oraz sanitariaty. Z poziomu parteru na piętro prowadzić będą dwie wydzielone klatki schodowe. W obiekcie znajdą się również niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki pomieszczenia dla nauczycieli oraz pomieszczenia administracyjne, magazynowe, socjalne, archiwum. Pomieszczenia przedszkola będą wyposażone w niezbędną infrastrukturę wewnętrzną.

W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną: drogi wewnętrzne, place manewrowe, ciągi piesze, miejsca postojowe oraz plac zabaw.

Obiekt zostanie w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. I tak, w obiekcie znajdą się: wydzielone miejsca parkingowe, pochylnia/podjazd do wejścia do budynku, zlikwidowane zostaną bariery w postaci krawężników i progów; zaplanowano przejścia o szerokości 90 cm; toalety dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zaplanowano dodatkowe rozwiązania ułatwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym z budynku: wyróżnienie ważnych miejsc (np. wejścia do pomieszczeń) odpowiednio dobranym kolorem lub fakturą posadzki; dostosowanie wielkości elementów identyfikacji wizualnej dla potrzeb osób niedowidzących; zastosowanie odbojnic/poręczy na ścianach, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych; automatycznych włączników oświetlenia w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych; zorganizowanie przestrzeni ogólnych w sposób umożliwiający postój/relaks osobom niepełnosprawnym ruchowo (np. na wózku) wraz z osobą towarzyszącą.

W ramach Projektu zadania realizowane są zarówno siłami własnymi Wnioskodawcy (ale też siłami ZSO oraz ewentualnie innych przedszkoli miejskich), jak również przy wsparciu firm zewnętrznych (na podstawę umów zawartych z wykonawcami na bazie zamówień publicznych).

Wnioskodawca realizuje (tzn. już wykonał, wykonuje obecnie lub będzie wykonywał) m.in. następujące działania (w tym zakupy zewnętrzne od podmiotów trzecich) w ramach Projektu:

 1. Roboty ogólnobudowlane,
 2. Instalacje elektryczne,
 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne,
 4. Instalacje c.o.,
 5. Instalacje wentylacji mechanicznej,
 6. Sieci zewnętrzne,
 7. Zagospodarowanie terenu – plac zabaw, drogi, chodniki, miejsca postojowe,
 8. Zakup wyposażenia,
 9. Nadzory, promocja Projektu.

Wszystkie faktury wystawiane w związku z realizacją Projektu przez podmioty trzecie będą wystawiane na ZSO (a od stycznia 2017 r. – zgodnie ze wskazanymi poniżej założeniami centralizacyjnymi – na ZSO stanowiącego dla celów VAT jednego podatnika VAT wspólnie z Wnioskodawcą). Właścicielem powstałej w ramach Projektu infrastruktury będzie Wnioskodawca.

Efekt Projektu nie będzie generował żadnych wpływów (poza „wsadem do kotła” wskazanym powyżej), a nowo powstająca nieruchomość nie będzie wynajmowana/dzierżawiona – ani przez Wnioskodawcę, ani przez ZSO, ani przez inne jednostki organizacyjne Miasta. Pobyt dziecka w przedszkolu – w ramach realizacji podstawy programowej – jest bezpłatny. Pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej jest odpłatny, ale ściśle regulowany ustawowo oraz uchwałami Rady Miejskiej.

Zarządzanie przedmiotem Projektu zostanie/zostało powierzone ZSO.

Od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca zakłada centralizację rozliczeń VAT obejmującą również rozliczenia VAT ZSO.

Niniejszy wniosek dotyczy stanu faktycznego/prawnego obowiązującego w 2016 r. oraz w kolejnych okresach.

Data pierwszego zakupu udokumentowanego fakturą nr ...: 29 maja 2015 r.; za „Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr ... w ...”; płatność częściowa na kwotę: ... zł netto tj. ... zł brutto.

Efekty Projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, ZSO ani inne jednostki organizacyjne Miasta do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny.

Na pytanie Organu „Czy realizacja projektu opisanego we wniosku wpisuje się w realizację zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność publicznoprawną?”, Wnioskodawca wskazał, że tak, realizacja Projektu wpisuje się w realizację zadań służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty (mieszkańców) i prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność publicznoprawną.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), każdy obywatel ma prawo nauki oraz nauka ta jest obowiązkowa do 18 roku życia. Organizację systemu oświaty reguluje ustawa o systemie oświaty /uoso/ (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156), zgodnie z którą na podstawie art. 5 ust. 3 JST mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. Rozdział 2 uoso określa zasady wychowania przedszkolnego. Zapewnienie spełniania obowiązku przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy (art. 14 ust. 4 uoso). Rozdział 7 uoso określa zasady finansowania szkół i placówek publicznych. Uwzględniając powyższe zapisy Wnioskodawca nie wykorzystuje produktów do działalności o charakterze gospodarczym, ponieważ zadanie edukacji przedszkolnej jest zadaniem z zakresu edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do wydatków związanych z Projektem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją Projektu.

Uzasadnienie stanowiska.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (tzw. odliczenie VAT). Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Tymczasem Wnioskodawca (ani ZSO) nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych VAT (zdefiniowanych w art. 5 ustawy o VAT) w związku z realizacją Projektu. W szczególności, infrastruktura wytworzona w ramach Projektu nie będzie w żaden sposób (bezpośrednio ani pośrednio) wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych VAT po stronie Wnioskodawcy lub ZSO (tj. do odpłatnego świadczenia usług lub do dostawy towarów w rozumieniu przepisów VAT).

Organizację systemu oświaty reguluje ustawa oso. Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy oso zapewnienie warunków do spełniania obowiązku przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy, a na podstawie art. 5 tej ustawy obowiązkiem gminy jest m.in. zakładanie i prowadzenie przedszkoli. Zasady finansowania szkół i placówek publicznych określa z kolei Rozdział 7 ustawy oso. Również ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, iż edukacja publiczna jest zadaniem własnym gminy. Z regulacji tych wynika, że w przypadku Projektu mamy do czynienia z realizacją zadania własnego Wnioskodawcy, będącego domeną publicznoprawną a nie cywilnoprawną

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy nie będzie mu przysługiwać odliczenie VAT od wydatków związanych z realizacją Projektu.

Stanowisko takie zostało potwierdzone w szeregu interpretacji podatkowych wydanych w podobnych stanach faktycznych (np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. IBPP3/4512-186/16/JP).

Podejścia tego nie zmienia orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14 (Miasto Wrocław), wyroki sądów krajowych wydawanych w sprawach „centralizacji VAT jednostek samorządu terytorialnego”, ani ewentualna późniejsza (tj. obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r. według obecnego stanowiska MF) centralizacja (konsolidacja) rozliczeń VAT całego Miasta (obejmująca również m.in. ZSO). Nawet bowiem przy skonsolidowaniu rozliczeń VAT Miasta, tego typu inwestycja nie prowadzi do powstania możliwości odliczenia VAT z tytułu realizacji Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Są to zatem wszelkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie edukacji publicznej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Jak stanowi art. 9 ust. 3 ww. ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 tej ustawy).

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą: „...”. Realizacja Projektu wpisuje się w realizację zadań służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty (mieszkańców) i prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność publicznoprawną. Data pierwszego zakupu udokumentowanego fakturą 29 maja 2015 r. za „Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr .. w ...”. Nowo powstałe przedszkole, w zakresie organizacyjno-finansowym wejdzie do końca 2017 r. na zasadzie trwałego zarządu w skład ZSO (tj. jednostki budżetowej Wnioskodawcy, obecnie nie zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny), z wykorzystaniem poniesionych nakładów wyłącznie na działalność dydaktyczno-oświatową przedszkola. Niniejszy wniosek dotyczy stanu faktycznego/prawnego obowiązującego w 2016 r. oraz w kolejnych okresach. Od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca zakłada centralizację rozliczeń VAT obejmującą również rozliczenia VAT ZSO. Wszystkie faktury wystawiane w związku z realizacją projektu przez podmioty trzecie będą wystawiane na ZSO (a od stycznia 2017 r. – zgodnie ze wskazanymi poniżej założeniami centralizacyjnymi – na ZSO stanowiącego dla celów VAT jednego podatnika VAT wspólnie z Wnioskodawcą). Właścicielem powstałej w ramach Projektu infrastruktury będzie Wnioskodawca. Efekt projektu nie będzie generował żadnych wpływów (poza wsadem do kotła), a nowo powstająca nieruchomość nie będzie wynajmowana/dzierżawiona – ani przez Wnioskodawcę, ani przez ZSO, ani przez inne jednostki organizacyjne Miasta.

Jak wskazano na wstępie obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić wyłącznie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Aby faktury umożliwiły zrealizowanie prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania nie będzie kwestionowany.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca stosuje dotychczasowy model rozliczeń i rozlicza się odrębnie od swojej jednostki organizacyjnej. Jak wskazano w opisie sprawy, Wnioskodawca zakłada centralizację rozliczeń VAT obejmującą również rozliczenia VAT ZSO od 1 stycznia 2017 r.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny, w odniesieniu do towarów i usług nabywanych nie przez Wnioskodawcę lecz przez jego jednostkę budżetową jaką jest ZSO należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada faktur dokumentujących nabycia towarów i usług, w których figuruje jako nabywca, to nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupów towarów i usług związanych z ww. projektem. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, a zatem podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców, nawet jeżeli są to jego jednostki organizacyjne, jeżeli traktuje je jako odrębnych podatników – co niewątpliwie ma miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy.

Również od momentu, kiedy Wnioskodawca dokona zgodnie z wnioskami płynącymi z ww. wyroku „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, tj. będzie rozliczać zarówno podatek należny jak i podatek naliczony powstały w wyniku działań realizowanych przez swoje jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe, warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony. Zgodnie bowiem z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jak wskazał Wnioskodawca – efekty Projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, ZSO ani inne jednostki organizacyjne Miasta do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny. Nowo powstałe przedszkole, w zakresie organizacyjno-finansowym wejdzie do końca 2017 r. na zasadzie trwałego zarządu w skład ZSO, z wykorzystaniem poniesionych nakładów wyłącznie na działalność dydaktyczno-oświatową przedszkola. A zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy należy wskazać, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.