IBPP3/4512-485/15/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismami z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) oraz z 2 września 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 12 sierpnia 2015 r. znak: IBPP3/4512-485/15/UH oraz pismem oraz z 2 września 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat ... (Wnioskodawca) realizował projekt tytuł – „...” IIPPZ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 Priorytet II termin realizacji od dnia zawarcia umowy na dofinansowanie projektu tj. od 16 stycznia 2013 r. do 30 marzec 2015 r.

System Informacji Przestrzennej jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników na stronie internetowej Wnioskodawcy. Każdy kto odwiedzi tą stronę może skorzystać z danych zawartych w systemie. System działa na zasadzie informacji z rejestru publicznego ewidencja gruntów i budynków, baza adresowa, w zakresie ulic i numerów adresowych, zasób nieruchomości rolnych, ewidencja urzędów, instytucji, rejestr obiektów służby zdrowia. wykaz aptek, rejestr zabytków, baza noclegowa w powiecie. Dane zasilające system zostały udostępnione bezpłatnie z urzędów gmin i różnych instytucji jak również ze starostwa, z wydziału geodezji, gospodarki mieniem powiatu, zarządzania kryzysowego, wydziału zdrowia architektury powiatowych dróg. Podstawowym systemem w geodezji jest program, który służy do obsługi wydziału geodezji to program ... zakupiony od firmy ... w 2007 r. na postawie danych zawartych w podstawowym oprogramowaniu i wszystkie zmiany wprowadzane są importowane do SIP-u. Inne, które brały udział w projekcie też mają możliwość aktualizacji bazy SIP na podstawie wydanych decyzji, które są sporządzane w innym oprogramowaniu.

Korzystanie z SIP jest nieodpłatne dla wszystkich użytkowników systemu działa na zasadzie ... .

System SIP nie jest podstawowym systemem elektronicznym z zakresu geodezji, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami ani obsługi powiatu. System jest pomocny przy wydawaniu decyzji jednak nie jest jedynym źródłem informacji. System ten będzie wykorzystywany w zakresie promocji powiatu, transportu i dróg publicznych, kultury, geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami administracji architektoniczno – budowlanej i ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

SIP w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do obsługi czynności o charakterze cywilnoprawnym jak pobieranie opłat z tytułu najmu dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wykorzystywanie tego systemu nie będzie przynosiło przychodów Wnioskodawcy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jest to bezpłatny system i nie generuje przychodów urzędowi.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, moduły, które będą służyły w obsłudze i aktualizacji systemu do uzupełnienia danych, a Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić zakupy związane wyłącznie z elementami systemu wykorzystywanymi do czynności opodatkowanym podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić zakupy związane wyłącznie z elementami systemu wykorzystywanymi do czynności opodatkowanym podatkiem VAT oraz zakupy związane z elementami, które nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca odprowadza do Urzędu Skarbowego naliczony podatek VAT z wystawionych faktur od wykonawców za usługi dla Starostwa. Starostwo nie dokonuje odliczeń podatku VAT Starostwo nie stosuje proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Starostwo nie ma ustalonej proporcji i nie dokonuje odliczeń podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku wskazano: Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składa deklarację VAT. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca widnieje Wnioskodawca.

Ponadto Wnioskodawca ostatecznie wyjaśnił, że powstały system będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Elementy systemu nie będą służyły równocześnie czynnościom opodatkowanym i zwolnionym od podatku VAT. Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat ... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu ......

Zdaniem Wnioskodawcy nie można obniżyć podatku od towarów i usług związanego z programem, ze względu na brak bezpośredniego i bezspornego związku pomiędzy zakupem sprzętu, oprogramowania, usług, a wykonywanymi zadaniami przez Wnioskodawcę. Po zakończeniu inwestycji zostało przekazane w nieodpłatnie użytkowanie i przekazanie mienia w trwały zarząd Starostwa Powiatowego. Towary i usługi nabyte przez Powiat nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Projekt służy rozwojowi Powiatu, promocji i poprawianiu wizerunku Powiatu, aktualizacji zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną, wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych w zakresie teleinformacji mieszkańców, inwestorów i turystów i szybkość realizowania procedur administracyjnych. SIP jest ogólnodostępny do przeglądania informacji na stronie starostwa dla osób fizycznych i prawnych bez pobrania z tego tytułu opłat.

Zdaniem Wnioskodawcy: Podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu ... . W związku z powyższym nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujący zakupy związane z realizacją projektu ... .

Aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie w naszym kraju jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska i przyrody (art. 4 ust. 1 pkt 9, 10, 11 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Z ww. przepisów wynika, że samorządowe osoby prawne (powiaty) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Starostwo powiatowe nie jest więc jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług na realizację projektu pn. „...”.

Analizując przedstawiony opis sprawy, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca wskazał, że mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.