IBPP3/4512-435/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na komputeryzacji szpitala, która będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do czynności zwolnionych
IBPP3/4512-435/15/AŚinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 2 lipca 2015 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 2 lipca 2015 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Wnioskodawca) jako podmiot w przeważającej części wykonuje działalność zaliczoną według PKD (2007) 8610Z.

Rodzaj i zakres prowadzonej działalności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 z póź. zmianami o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT.

Oprócz przychodów zwolnionych z naliczania podatku VAT Wnioskodawca uzyskuje również przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z następujących źródeł:

  • czynsz za wynajem powierzchni zbędnej do prowadzenia działalności medycznej,
  • odsprzedaż mediów dla podmiotów wynajmujących te pomieszczenia,
  • za przeprowadzone sekcje zwłok,
  • z tytułu opłat parkingowych,
  • za wynajem pomieszczeń na składowanie odpadów medycznych,
  • wywóz nieczystości.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2014 Wnioskodawca wyliczył zgodnie z art. 90 ust. 3, 4 i 10 wskaźnik proporcji sprzedaży opodatkowanej do ogólnego obrotu, który wyniósł 2,67%.

W związku z tym Wnioskodawca w roku 2015 nabył prawo do odliczania 3% podatku należnego od naliczonego na podstawie art. 90 ust. 2.

Jednakże kwota rocznych obrotów ogółem oraz przychodów opodatkowanych, stanowiących podstawę do obliczenia wskaźnika proporcji zgodnie na podstawie art. 90 ust. 3, 4 z zastrzeżeniem ust. 10 jest sumą usług wykonanych w dwóch miejscach prowadzenia działalności oraz kilku budynkach. Wnioskodawca w roku 2015 został zakwalifikowany do korzystania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach programu Wnioskodawca będzie w roku 2015 wykonywał zadanie pod nazwą „...”.

Według opracowanej dokumentacji projektu wykonanie inwestycji jest związane tylko z rozliczaniem wykonania działalności medycznej tj. rozliczanie usług zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18.

W celu właściwego rozliczenia środków finansowych przyznanych na podstawie umowy z Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO i prawidłowego zakwalifikowania naliczonego podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych PPZOZ zajął stanowiskowe nie odliczy 3% naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych za wykonanie prac komputeryzacji całego projektu od podatku należnego, gdyż przeprowadzona komputeryzacja szpitala jest związana tylko ze sprzedażą nieopadatkowaną.

Kwotę naliczonego podatku VAT w całej kwocie rozliczy jako wydatek kwalifikowalny.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklaracje VAT-7. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 lipca 2015 r.)

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 lipca 2015 r.)

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że w piśmie z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) uzupełniającym wniosek, Wnioskodawca przeformułował zadane pytanie oraz własne stanowisko. Tym samym przyjęto, że przedstawione w tym piśmie informacje są ostateczne i w tej wersji zostały one przywołane powyżej. Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do tej właśnie wersji pytania i stanowiska Wnioskodawcy.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest zatem związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak jednoznacznie wskazał Wnioskodawca towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu pn. „...” nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w żadnym zakresie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, będą one wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że Organ w niniejszej interpretacji nie rozstrzyga w kwestii zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Jednocześnie Organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę. Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.