IBPP3/4512-410/15/KG | Interpretacja indywidualna

Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – faktury nie na Wnioskodawcę.
IBPP3/4512-410/15/KGinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. miasto
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania, tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania, tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/4512-410/15/KG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto (Wnioskodawca) realizuje projekt pn. „ ...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty, nr projektu 1745 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr xxx z 7 kwietnia 2015 r. zawartą pomiędzy Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO W a Wnioskodawcą, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w T.

Okres realizacji projektu ustalony jest na:

  1. poniesienie pierwszego wydatku w projekcie: 30 maja 2008 r.
  2. rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 1 kwietnia 2015 r.
  3. zakończenie rzeczowe realizacji: 30 czerwca 2015 r.
  4. zakończenie finansowe realizacji: 31 lipca 2015 r.

Prezydent Miasta udzielił pełnomocnictwa (pełnomocnictwo nr ... z 14 stycznia 2015 r.) Dyrektorowi Miejski Zarząd Oświaty do dokonywania w imieniu Miasta wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Jednostką organizacyjną wdrażającą projekt w imieniu Miasta jest zatem Miejski Zarząd Oświaty, z siedzibą przy Alei P. w T. MZO jest jednostką organizacyjną Miasta utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej w T. z dnia 10 lutego 1994 r.

Przedmiotem działalności MZO, zgodnie z § 3 ust. 1 statutu zatwierdzonego uchwałą nr xxx Rady Miasta z 29 października 2009 r. jest:

  1. kreowanie samorządowej polityki oświatowej oraz zarządzanie oświatą w zakresie powierzonym Miastu, w tym realizacja zadań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego lub zleconych przez organy Miasta;
  2. nadzór nad działalnością szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Miejski Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną Miasta działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 1/13) jednostka organizacyjna będąca jednostką budżetową nie jest samodzielna finansowo i nie może samodzielnie wykonywać działalności gospodarczej. Płatnikiem podatku VAT zatem w tym przypadku jest Beneficjent projektu Miasto.

Przedmiotowy projekt polega na doposażeniu 120 pracowni języków obcych i pracowni matematyczno-przyrodniczych zlokalizowanych w wybranych tyskich szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych w pomoce dydaktyczne, niezbędny sprzęt specjalistyczny, w tym w urządzenia multimedialne oraz funkcjonalne, posiadające wymagane certyfikaty meble szkolne oraz pozostałe wyposażenie wpływające na poprawę warunków i poziomu kształcenia. Realizacja projektu zapewni racjonalne zorganizowanie procesu kształcenia w szkole przez zapewnienie nowoczesnego materialnego środowiska edukacyjnego, czyli odpowiedniego wyposażenia istniejących pomieszczeń dydaktycznych wraz z niezbędną obudową medialną. Podjęte rozwiązania wpłyną na poprawę warunków i jakości nauczania tyskich uczniów.

Oprócz kosztów zakupu wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla szkół kosztem kwalifikowalnym w projekcie jest przygotowanie studium wykonalności inwestycji, obsługa procedur przetargowych oraz promocja projektu, realizowana zgodnie z wytycznymi IZ RPO W na lata 2007–2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji (wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych projektu).

Oprócz MZO jednostkami bezpośrednio zaangażowanymi w wdrażanie projektu będą wybrane publiczne szkoły, którym zostanie przekazane zakupione wyposażenie pracowni oraz sprzęt i urządzenia naukowo-dydaktyczne. Przekazanie sprzętu nastąpi w sposób nieodpłatny, zgodnie z ustalonym wcześniej planem doposażenia pracowni przedmiotowych poszczególnych placówek.

W piśmie z 22 czerwca 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 czerwca 2015 r. ,Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu będą dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca będzie figurował Miejski Zarząd Oświaty w T. – jednostka organizacyjna Miasta.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu nie zamierza wykorzystywać jego efektów dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako strona umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, wykonująca ww. czynności w projekcie, ma możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie, tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku VAT w przedmiotowym projekcie, tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków projektu, gdyż dostęp do produktów projektu jest bezpłatny. Wnioskodawca nie będzie wykonywało w projekcie żadnych usług podatkowych związanych z czynnościami opodatkowanymi. W ramach realizowanego projektu beneficjentowi nie będzie przysługiwało zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach Miasta. Nabyte w ramach projektu towary i usługi pozostają bez związku z czynnościami opodatkowanymi beneficjenta – Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwiec 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy (...) (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

W myśl art. 9 ust. 1 cyt. ustawy w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

W przedmiotowej sprawie Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu będą dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca będzie figurował Miejski Zarząd Oświaty w T. – jednostka organizacyjna Miasta. Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji zatem, gdy to nie Wnioskodawca, lecz powołana przez niego jednostka organizacyjna dokonała nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia kwoty podatku należnego występującego po stronie Wnioskodawcy o podatek naliczony zawarty w cenie przedmiotowych zakupów.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Miejskiego Zarządu Oświaty w T., ponieważ każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Interpretacja ta nie rozstrzyga zatem, czy jednostka organizacyjna będąca jednostką budżetową nie jest samodzielna finansowo i nie może samodzielnie wykonywać działalności gospodarczej, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie ani nie przedstawiono stanowiska. Powyższe zostało potraktowane jedynie informacyjnie jako element opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-410/15/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.