IBPP3/4512-40/15/LŻ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu - ...
IBPP3/4512-40/15/LŻinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. (data złożenia 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie Wnioskodawca nie jest zarejestrowany także jako podatnik podatku od towarów i usług, gdyż nie spełnia wymogu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W październiku 2014 r. Wnioskodawca podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty).

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

  1. Niwelacje terenu wraz z brukowaniem i przepustem,
  2. Budowa chartki góralskiej,
  3. Wybudowanie placu zabaw,
  4. Wybudowanie grilla z kamienia,
  5. Wybudowano ogrodzenie.

Wszystkie opisane zakupy usług i towarów Wnioskodawca dokonywał jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i opłacał je ze środków własnych niezwiązanych z żadną działalnością gospodarczą. Za wykonane usługi i zakupione towary otrzymano oraz opłacono faktury VAT.

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie dokonywał żadnej sprzedaży oraz żadnych innych czynności, które byłyby zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, traktowane jako obrót gospodarczy. Takowego Wnioskodawca nie wykonuje, gdyż jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Dlatego w ramach projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług.

Ponadto wykazuje się, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) nie są wykorzystywane obecnie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną.

W przyszłości Wnioskodawca planuje otworzyć działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym zakwaterowaniu PKD 93.29.Z jednak, z uwagi na planowany obrót nie będzie spełniał obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług VAT czynny na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w ramach realizacji projektu" pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z realizacją projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty), Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 15, art. 86 i art. 88 ust. 4 i art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo edo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca „...”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) nie są wykorzystywane obecnie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związku z realizacją projektu pn. „...”jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystania efektów projektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.