IBPP3/4512-397/16-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia proporcją podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu pn. „...” w ramach programu X. w zakresie objętym projektem w okresie od 1stycznia 2016 do zakończenia projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 19 września 2016 r. (data wpływu 21 września 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia proporcją podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu pn. „...” w ramach programu X. w zakresie objętym projektem w okresie od 1stycznia 2016 do zakończenia projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia proporcją podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu pn. „...” w ramach programu X. w zakresie objętym projektem w okresie od 1stycznia 2016 do zakończenia projektu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 września 2016 r. (data wpływu 21 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 12 września 2016 r. znak: IBPP3/4512-397/16-1/BJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 19 września 2016 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Park Narodowy z siedzibą w K. jest Państwową Osobą Prawną. Działa na podstawie ustaw:

 • Ustawa o finansach publicznych – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
 • Ustawa o ochronie przyrody – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) Ustawa o podatku od towarów i usług – Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Parku Narodowego (Dz. U. Nr 64 z 1996 r. poz. 307)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2012 r w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego (Dz.U. z dnia 5 listopada 2012 r. poz. 1212).

Opis stanu faktycznego:

 1. Park Narodowy do 31 grudnia 2011 r. był państwową jednostką budżetową, od 1 stycznia 2012 r. jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy o ochronie przyrody i rozporządzenia RM w sprawie Parku Narodowego oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Park Narodowy jest czynnym podatnikiem VAT.
 3. Przychodami parku narodowego są według ustawy o ochronie przyrody (wyciąg z ustawy o ochronie przyrody art. 8h ust.1)
  1. dotacje z budżetu państwa;
  2. dotacje oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  3. dotacje oraz pożyczki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  4. wpływy z opłat za udostępnianie Parku lub niektórych jego obszarów;
  5. wpływy z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego oraz za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością;
  6. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń;
  7. wpływy z tytułu dzierżaw, najmu lub użytkowania nieruchomości;
  8. wpływy ze sprzedaży produktów uzyskiwane w ramach realizacji zadań wynikających z planu ochrony, lub zadań ochronnych;
  9. wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych;
  10. wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego;
  11. wpływy wynikające z prowadzenia działalności rolniczej;
  12. wpływy z tytułu nawiązek orzeczonych wobec sprawców skazanych za wykroczenia przeciwko środowisku;
  13. inne nie wymienione przychody wynikające z działalności parku narodowego.
 4. Przychodami parku narodowego mogą również być:
  1. dobrowolne wpłaty;
  2. spadki, zapisy i darowizny;
  3. świadczenia rzeczowe;
  4. wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony przyrody;
  5. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
  6. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
  7. dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną wartości przyrodniczych lub kulturowych regionu.
 5. Dotychczas przychody występujące w Parku Narodowym to punkty 3 a,b,d,e,f,g,h,i,j,k oraz 4b – darowizny i przychody wymienione w pkt 4d, f.
 6. Przeważający rodzaj działalności według PKD (2007 r.) to 9104 Z – działalność ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.
 7. Z tego tytułu Park uzyskuje dochody z opłat za udostępnianie niektórych jego obszarów (opodatkowane stawką 8%).
 8. Obok wykonywania działalności statutowej (zadań z zakresu ochrony przyrody) uzyskuje dochody niezwiązane bezpośrednio z działalnością statutową. Są to następujące tytuły dochodów:
  • z najmu i dzierżawy obiektów na cele mieszkaniowe (zwolnione z VAT) oraz cele inne niż mieszkaniowe (opodatkowane stawką 23%)
  • z dzierżawy gruntów na cele rolnicze (zwolnione z VAT) oraz na cele inne niż rolnicze (opodatkowane stawką 23%)
  • z wynajmu obiektów związanych działalnością edukacyjną (opodatkowane stawką 23%)
  • ze sprzedaży drewna opałowego (opodatkowane stawką 8%) oraz drewna pozostałego (opodatkowane stawką 23%), oraz wykorzystuje na potrzeby własne – (nie podlegające VAT)
  • ze sprzedaży siana i sianokiszonki (opodatkowane stawką 8%)
  • ze sprzedaży tusz zwierzyny (opodatkowane stawką 5%)
  • ze sprzedaży sadzonek drzew i krzewów (opodatkowane stawką 8%)
  • ze sprzedaży wydawnictw według stawek z faktur zakupu
  • ze świadczenia usług parkingowych (opodatkowane stawką 23%)
  • z udostępniania terenu Parku do filmowania i fotografowania (opodatkowane stawką 23%).

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wyjaśnia, że do dnia 1 stycznia 2016 r. w zakresie realizacji zadań projektowych Park Narodowy działał w oparciu o interpretację IBPP3/443-1484/13/KG z dnia 21 lutego 2014. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów Park wnioskuje o wydanie interpretacji tylko odnośnie zadań projektowych pozostałych do realizacji od dnia 1 stycznia 2016 r. w stosunku, do których obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy.

W dniu 22 sierpnia 2013 r. podpisana została umowa nr X/2013/X/X/D pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w dniu 30 sierpnia 2013 r. pomiędzy Komisją Unii Europejskiej, a Parkiem Narodowym o dotację dla projektu w ramach programu X. nr projektu pn. „...” (...). Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w formie dotacji w okresie od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2018 r. (50% wydatków) oraz współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (45%) przy udziale środków własnych (5%).

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 • Wykup gruntów przez PPN;
 • Zabiegi ochronne na łąkach i młakach;
 • Remont i modernizacja szlaków turystycznych;
 • Zabiegi ochronne na murawach;
 • Ochrona pszonaka p. Erysimum pieninicum;
 • Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, które zagrażają gatunkom rodzimym;
 • Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu w miejscu rozrodu płazów.

Działaniom podstawowym towarzyszą działania promocyjne i edukacyjne mające na celu popularyzację idei sieci Natura 2000 i zwiększenie akceptacji społecznej dla działań ochronnych prowadzonych przez PPN.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących efektów:

 • Wykup gruntów przez PPN (powierzchnia gruntów przeznaczonych do wykupu – 40 ha);
 • Zabiegi ochronne na łąkach i młakach (przywrócenie zabiegów ochronnych na wykupionych gruntach nieleśnych – 24 ha);
 • Remont i modernizacja szlaków turystycznych (ograniczenie negatywnego wpływu ruchu turystycznego na ekosystemy leśne na długości 1260 mb);
 • Zabiegi ochronne na murawach (poprawa stanu ekosystemów murawowych na powierzchni 8 ha);
 • Ochrona pszonaka p. Erysimum pieninicum (poprawa warunków siedliskowych pszonaka pienińskiego w obrębie wzgórza zamkowego w C.);
 • Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, które zagrażają gatunkom rodzimym (ograniczenie populacji rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego wzdłuż D. na odcinku 9 km);
 • Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu w miejscu rozrodu płazów (poprawa warunków bytowania płazów poprzez zabezpieczenie istniejących i stworzenie nowych miejsc rozrodu).

Efekty projektu to poprawa stanu składników przyrody oraz popularyzacja idei sieci Natura 2000, a także zwiększenie akceptacji społecznej dla działań ochronnych prowadzonych przez PPN. Z efektów projektu korzystać będą nieodpłatnie: turyści zwiedzający Park, naukowcy prowadzący badania naukowe oraz osoby uczestniczące w działaniach edukacyjnych zaplanowanych w projekcie tj. miejscowa ludność (dzieci, młodzież, flisacy, samorządowcy), przewodnicy, nauczyciele.

Celem projektu jest zachowanie, bądź poprawa stanu zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w obszarze „...” poprzez zróżnicowane działania.

Bezpośrednim celem projektu jest realizacja zadań niepodlegających opodatkowaniu w ramach działalności statutowej w zakresie ochrony przyrody.

Do realizacji od dnia 1 stycznia 2016 r. pozostały następujące działania:

 1. wykupy gruntów (kontynuacja)
 2. zabiegi na łąkach i młakach (kontynuacja)
 3. remont szlaku X
 4. usuwanie gatunków inwazyjnych (kontynuacja)
 5. monitoring efektów działań ochronnych
 6. warsztaty edukacyjne
 7. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
 8. zabezpieczenie miejsc rozrodu płazów (kontynuacja)
 9. konferencja kończąca projekt
 10. ocena wpływu społeczno–gospodarczego działań projektowych na lokalną społeczność (ankiety)
 11. audyt finansowy projektu

Działania a, b, d, e, f, g, h, i – działalność statutowa (ochrona przyrody) – zwolniona z opodatkowania, działanie c – remont i modernizacja szlaków – działalność opodatkowana i zwolniona – na pozostałym do remontu odcinku – działalność statutowa (ochrona przyrody) – zwolniona z opodatkowania.

Realizacja projektu nie ma bezpośredniego wpływu na zwiększenie obrotów z prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 19 września 2016 r.):

Czy Parkowi Narodowemu jako jednostce, która realizuje projekt pt. „...” w ramach programu X. w związku z nowelizacją ustawy o VAT, przysługuje prawo do odliczenia proporcją podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu w zakresie objętym projektem w okresie od 1stycznia 2016 do zakończenia projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 19 września 2016 r.):

 1. W stosunku do działań niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z art. 86 ust. 2a Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego obliczoną proporcją w ramach realizacji projektu ... pomimo tego, że obliczona proporcja przyjmuje też przychody na pokrycie tych działań, gdyż nie będą one służyć sprzedaży opodatkowanej.
 2. W stosunku do działań w zakresie modernizacji i remontu szlaków turystycznych realizowanych w ramach projektu ... Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę naliczonego. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem PPN nie będzie miał do czynienia z obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie będzie mógł odliczyć od podatku należnego podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, które będą nabywane w celu realizacji projektu.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku do realizacji w ramach zadania – remont i modernizacja szlaków – pozostał do remontu fragment szlaku na odcinku X, który nie prowadzi bezpośrednio do miejsc odpłatnie udostępnionych. Utworzenie ścieżek pieszych na tym odcinku ma na celu odsunięcie zwiedzających od cennych przyrodniczo siedlisk Natura 2000 (żyzna buczyna k., p. buczyna storczykowa, jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym) i pozwoli przeciwdziałać niszczeniu (rozdeptywaniu) siedlisk. Budowa szlaku nie przyczyni się do zwiększenia dochodów z tytułu udostępniania obszarów PPN do zwiedzania, zapewni natomiast opanowanie i skanalizowanie ruchu turystycznego, aby zachować różnorodność biologiczną i nie dopuścić do przekształceń ekosystemów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Z powołanych przepisów wynika, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Celem zrealizowania przysługującego uprawnienia podatnik jest obowiązany do bezpośredniego przyporządkowania dokonanych zakupów do czynności dających prawo do odliczenia. Jeśli nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów towarów i usług w całości do czynności dających prawo do odliczenia, ponieważ podatnik świadczy jeszcze inne czynności, ma on prawo do odliczenia jedynie tej kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać tym czynnościom.

Działalność gospodarczą należy rozumieć w kontekście definicji działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca – Park Narodowy, jest państwową osoba prawną utworzoną i działającą na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz ustawy o finansach publicznych. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „..” (... w okresie od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2018 r. Do realizacji od dnia 1 stycznia 2016 r. pozostały następujące działania:

 1. wykupy gruntów (kontynuacja)
 2. zabiegi na łąkach i młakach (kontynuacja)
 3. remont szlaku X
 4. usuwanie gatunków inwazyjnych (kontynuacja)
 5. monitoring efektów działań ochronnych
 6. warsztaty edukacyjne
 7. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
 8. zabezpieczenie miejsc rozrodu płazów (kontynuacja)
 9. konferencja kończąca projekt

Działania a, b, d, e, f, g, h, i – działalność statutowa (ochrona przyrody) – zwolniona z opodatkowania, działanie c – remont i modernizacja szlaków – działalność opodatkowana i zwolniona – na pozostałym do remontu odcinku – działalność statutowa (ochrona przyrody) – zwolniona z opodatkowania. Realizacja projektu nie ma bezpośredniego wpływu na zwiększenie obrotów z prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) formami ochrony przyrody są parki narodowe.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Stosownie do art. 8a ust. 1 ww. ustawy park narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Jak stanowi art. 8b ust. 1 ustawy do zadań parków narodowych należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;
 2. udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy (art. 8b ust. 2).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał, że bezpośrednim celem projektu jest realizacja zadań niepodlegających opodatkowaniu w ramach działalności statutowej w zakresie ochrony przyrody. Realizacja projektu nie ma bezpośredniego wpływu na zwiększenie obrotów z prowadzonej działalności opodatkowanej. Jak wynika z treści wniosku jedynym działaniem realizowanym w ramach projektu, związanym z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT jest remont szlaku X. Jednak realizacja tego działania w zakresie pozostałym do wykonania po dniu 1 stycznia 2016 r. związana jest z działalnością statutową (ochrona przyrody).

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W sytuacji więc, gdy określone wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami niepodlegajacymi opodatkowaniu, to ewentualne doszukiwanie się pośredniego wpływu tych czynności na działalność opodatkowaną nie może prowadzić do zmiany ich kwalifikacji z punktu widzenia możliwości zastosowania odliczenia. Taki związek jest bowiem zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że ze względu, na brak związku nabywanych towarów i usług w ramach realizacji projektu – w okresie od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia projektu – z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie tych zakupów.

W konsekwencji, w odniesieniu do opisanego we wniosku projektu nie znajdą zastosowania regulacje art. 86 ust. 2a ustawy.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego obliczonego proporcją w stosunku do działań niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych w ramach realizacji projektu ... . Również w stosunku do działań w zakresie modernizacji i remontu szlaku X na odcinku pozostałym do realizacji po 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku z uwagi na brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy wskazać, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawidłowości zakwalifikowania przez Wnioskodawcę działań pozostałych do realizacji od dnia 1 stycznia 2016 r. jako działalności statutowej (ochrona przyrody) – zwolnionej z opodatkowania. Interpretacje wydano przy założeniu, że faktycznie bezpośrednim celem projektu jest realizacja zadań niepodlegających opodatkowaniu i realizacja projektu nie ma bezpośredniego wpływu na zwiększenie obrotów z prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Zaznacza się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, interpretacja traci ważność w przypadku zmiany stanu prawnego lub w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.