IBPP3/4512-344/15/LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu szkolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu nurkowania wraz z uzyskaniem certyfikatu oraz przeprowadzeniu szkolenia z zakresu napełniania butli nurkowych mieszankami oddechowymi wraz z uzyskaniem certyfikatu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 22 maja 2015 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu nurkowania wraz z uzyskaniem certyfikatu oraz przeprowadzeniu szkolenia z zakresu napełniania butli nurkowych mieszankami oddechowymi wraz z uzyskaniem certyfikatu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach swojej działalności wnioskodawca który nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT wnioskował o dofinansowanie operacji pozwalającej na jej rozwój w ramach tzw. „Małych projektów” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13.

W ramach dofinansowanej operacji przewidziano działania:

  1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nurkowania wraz z uzyskaniem certyfikatu P1 dla pięciu osób
  2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu napełniania butli nurkowych mieszankami oddechowymi wraz z uzyskaniem certyfikatu GB 1 dla pięciu osób. Wszystkim tym osobom zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie.

Koszty poniesione w ramach operacji:

  • koszt wynajmu firmy szkoleniowej
  • koszt certyfikatów
  • koszt wyżywienia i zakwaterowania

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” i nie składa deklaracji VAT.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług

Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, w których Wnioskodawca figuruje jako nabywca

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej... (działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013)...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 maja 2015 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług dokonywanych w związku z realizacja projektu finansowego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego” a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to rejestrowanie.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt polegający na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu nurkowania wraz z uzyskaniem certyfikatu P1 dla pięciu osób oraz przeprowadzeniu szkolenia z zakresu napełniania butli nurkowych mieszankami oddechowymi wraz z uzyskaniem certyfikatu GB 1 dla pięciu osób. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” i nie składa deklaracje VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, w których Wnioskodawca figuruje jako nabywca. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenie podatku VAT naliczonego zawartego w cenie usług nabywanych w związku z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu nurkowania wraz z uzyskaniem certyfikatu oraz przeprowadzeniu szkolenia z zakresu napełniania butli nurkowych mieszankami oddechowymi wraz z uzyskaniem certyfikatu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.