IBPP3/4512-341/15/SR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/4512-341/15/SRinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 22 maja 2015r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.)

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 22 maja 2015 r.):

Gmina P. realizuje projekt pn. „...” w ramach zadań własnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym, tj. zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie infrastruktury okołoturystycznej (np. pkt 10 zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet III. Turystyka, Działanie 2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne, poziom dofinansowania to 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu (85% kosztów brutto, pod warunkiem, że z interpretacji będzie wynikać, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT-u).

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury Gminy P. oraz Gminy S., która umożliwi rozwój oferty i wykreowanie wspólnego, markowego produktu turystycznego w postaci nowej oferty imprez kulturalno-sportowych, w oparciu o tereny rekreacyjne i infrastrukturę budowaną/modernizowaną w ramach projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowanie na cele turystyczne przestrzeni publicznej na placu przy budynku Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w P. w Gminie P. oraz zagospodarowanie terenów przy Zamku w S. Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Harmonogram przedsięwzięcia zakłada rzeczową realizację projektu w I oraz II kwartale 2015 roku.

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury Gminy P. oraz Gminy S., która umożliwi rozwój oferty i wykreowanie wspólnego, markowego produktu turystycznego w postaci nowej oferty imprez kulturalno-sportowych, w oparciu o tereny rekreacyjne i budowaną/modernizowaną infrastrukturę. Dzięki realizacji ww. zadań wzrośnie poziom świadomości turystów odnośnie atrakcyjności obu gmin, wzrośnie atrakcyjność terenów rekreacyjno-sportowych, wzbogaci się oferta imprez kulturalno-sportowych oraz zostanie nawiązana ścisła trwała współpraca obu gmin na rzecz wspólnej promocji walorów turystyczno-rekreacyjnych i kulturowych.

Projekt wiąże się z następującymi wydatkami:

  • Opracowanie studium wykonalności projektu,
  • Zagospodarowanie placu OSP w P. (roboty ziemne i rozbiórkowe, nawierzchnia boiska, ogrodzenie, stałe wyposażenie boiska, zieleń, mała architektura, nawierzchnie piesze i placyki z ławeczkami, nawierzchnia utwardzona przy i pod sceną, rozbudowa istniejącego placu zabaw dziecięcych, odwodnienie placu i odwodnienie liniowe, roboty elektryczne),
  • Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w S.,
  • Promocja projektu.

Umowę z wykonawcą robót na zagospodarowanie placu OSP w P. zawarto 3 lutego 2015 r. Planowane zakończenie robót 16 czerwca 2015 r.

Sposób wykorzystania inwestycji:

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji niniejszej inwestycji będzie ogólnodostępna – dla mieszkańców obszaru projektu oraz wszystkich innych zainteresowanych osób. Stworzone zostaną dogodne warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy gminy oraz turyści odwiedzający gminę uzyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, przez co poprawią się warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, wzrośnie atrakcyjność miejsca ich zamieszkania oraz – w dalszej kolejności – poprawi się stan ich zdrowia oraz jakość życia. Projekt budowlany przewiduje, że plac rekreacyjno-sportowy w P. (Gmina P.) będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak krawężników oraz płaski teren zabudowy, osoby na wózkach inwalidzkich będą miały dostęp do wszystkich projektowanych funkcji na terenie działki. W odniesieniu do wnioskowanej inwestycji podmiotem odpowiedzialnym za trwałość projektu będzie Gmina P. reprezentowana przez Wójta. Jako właściciel powstałej w ramach projektu infrastruktury rekreacyjno-sportowej gmina będzie odpowiedzialna za jej utrzymanie.

Przewiduje się, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie generować jakichkolwiek przychodów (dochodów, obrotów). Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, toteż utrzymanie powstałego majątku będzie wymagało finansowania z budżetu gminy. Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizowaną inwestycją, o której mowa we wniosku są (i nadal będą) dokumentowane wystawionymi przez dostawców (wykonawców) na Wnioskodawcę fakturami VAT z wykazanym podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklaracje VAT-7. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

W piśmie z 22 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że:

  1. realizacja projektu pn. „...” wpisuje się w wykonywaną przez Gminę P. działalność publicznoprawną,
  2. każda z gmin t.j. Gmina P. i Gmina S. realizuje projekt w swojej części indywidualnie dokonując zakupu towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina P. ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w ramach realizacji przedmiotowego projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy P. nie ma ona prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w ramach realizacji przedmiotowego projektu pn. „...”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy o VAT.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że w przypadku, gdy zakupione przez podatnika towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Gmina realizuje przedmiotowy projekt w ramach zadań własnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym, tj. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10, a infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu ma być ogólnodostępna i nieodpłatna. Przedmiotowa inwestycja nie będzie generować żadnych przychodów (obrotów). Zatem Gmina P. nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących przedmiotowego projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosowanie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 15 i 18 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca uczestniczy w realizacji projektu, którego celem jest poprawa stanu infrastruktury Gminy P. oraz Gminy S., która umożliwi rozwój oferty i wykreowanie wspólnego, markowego produktu turystycznego w postaci nowej oferty imprez kulturalno-sportowych, w oparciu o tereny rekreacyjne i infrastrukturę budowaną/modernizowaną w ramach projektu. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji ww. projektu będzie ogólnodostępna – dla mieszkańców obszaru projektu oraz wszystkich innych zainteresowanych osób. Każda z Gmin, tj. Wnioskodawca i Gmina S. realizuje projekt w swojej części indywidualnie dokonując zakupu towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu, co potwierdzają faktury VAT dokumentujące te zakupy. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a także efekty projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Przedmiotowa inwestycja nie będzie generować jakichkolwiek przychodów (dochodów, obrotów).

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, nie nabyła ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupy te realizowane były do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a realizacja projektu wpisuje się w wykonywaną przez niego działalność publicznoprawną.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych przez niego na potrzeby realizacji projektu pn. „...”.

Podsumowując należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.