IBPP3/4512-330/15/MN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.
IBPP3/4512-330/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) oraz pisma z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od zakupionych usług i towarów w związku z realizacją projektu: „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od zakupionych usług i towarów w związku z realizacją projektu: „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 10 czerwca 2015 r.):

W wyniku weryfikacji złożonego przez Gminę zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego (... o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013, Priorytet 8. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświatowych, będzie realizowany projekt pn. „xxx”. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu gminy na Sesji Rady Gminy w dniu 9 lutego 2015 r. Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 3 862 148,47 zł w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich (EFRR) to kwota w wysokości 3 249 676,19 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 823 148,47 zł. Planuje się, że faza inwestycyjna projektu rozpocznie się w miesiącu kwietniu 2015 r. Zakończenie robót budowlanych 30 czerwca 2015 r., a rozliczenie rzeczowe i finansowe przedsięwzięcia nastąpi w sierpniu 2015 r.

Zaprojektowana sala sportowa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejącej szkoły podstawowej i mieszkańców miejscowości Z. W ramach projektu zostanie wybudowana jedna sala gimnastyczna o powierzchni 888 m kw. oraz cztery sale dydaktyczne o łącznej powierzchni 190,7 m kw. Ponadto zakupionych zostanie 67 sztuk sprzętu sportowego (materace, piłki, ławki, bramki itp.) Celem tego projektu jest poprawa warunków kształcenia oraz wzrost zainteresowania sportem w najbliższym środowisku, pokazanie potencjału sportu jako dziedziny życia i promowania aktywnego spędzania czasu. Poza celem ogólnym, realizowanych będzie kilka celów bezpośrednich m. in.: poprawa warunków w jakich odbywać się będą zajęcia wychowania fizycznego, podniesienie jakości procesu wychowawczego dla dzieci w wieku szkolnym, stworzenie warunków do organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, podniesienie podstawowej infrastruktury sportowej, a tym samym wpływ na atrakcyjność szkoły, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną, rozwój szkolnych klubów sportowych w Z., wzrost osiągnięć sportowych, stworzenie warunków do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży na skutek wzrostu zainteresowania uprawianiem sportu i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy itp. Przedsięwzięcie to, jak również cel projektu są zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013, w którego uszczegółowieniu wymieniono: Priorytet VIII: Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2.: Infrastruktura placówek oświaty. Typy projektów m. in. budowa lub przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów sportowych. Właścicielem nowej sali gimnastycznej będzie Gmina, której istnienie gwarantowane jest przez ustawę o samorządzie gminnym. Administratorem obiektu będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Z. (jednostką budżetowa). Placówka ta odpowiedzialna będzie za bieżącą eksploatację sali gimnastycznej, ubezpieczenie, bieżące remonty. Środki na utrzymanie szkoły i nowej sali gimnastycznej będą pochodziły z budżetu Gminy. Nowo powstała infrastruktura przyszkolna będzie wykorzystywana przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Z. oraz mieszkańców gminy. Wybudowany obiekt nie będzie generował przychodów, wykorzystywany będzie do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży aktywnego stylu życia, jak również promowania atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, co będzie służyło kreowaniu postaw zdrowego stylu życia. Stworzone zostaną również warunki dla aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy bez pobierania opłat, gdyż podstawowym celem projektu jest poprawa warunków kształcenia oraz wzrost zainteresowania sportem w najbliższym środowisku, pokazanie potencjału sportu jako dziedziny życia i promowanie aktywnego spędzania czasu. Usługi i towary zakupione w ramach projektu obciążone będą podatkiem VAT. Zgodnie z zasadami stosowanymi przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej podatek VAT uznaje się za kwalifikowalny w takim przypadku gdy ze strony beneficjenta dofinansowania nie ma prawnej możliwości odzyskania tego podatku. Gmina realizując projekt nie będzie mogła odzyskać podatku VAT, ponieważ usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT ponieważ z wybudowanej infrastruktury (sali gimnastycznej) nie będzie żadnych przychodów, (nie będą pobierane żadne opłaty).

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że realizacja inwestycji i jej późniejsze wykorzystywanie po oddaniu do użytkowania wpisuje się w realizację zadań własnych Gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i prowadzoną przez Gminę działalność publicznoprawną niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Inwestycja jest realizowana w zakresie zadań własnych Gminy nałożonych ustawą o samorządzie gminnym obejmujących sprawy edukacji publicznej oraz sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10). Gmina przestępując do realizacji inwestycji w zakresie budowy sali gimnastyczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Z. nie zamierzała wykorzystywać efektu inwestycji dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.). Towary i usługi nabywane przez Gminę w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w realizowanym projekcie „xxx” w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części zakupionych usług i towarów...

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 10 czerwca 2015 r.):

Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10 ww. ustawy w szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane przez Gminę w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wybudowany obiekt nie będzie generował przychodów. Stworzone zostaną również warunki dla aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy bez pobierania opłat. Realizacja inwestycji i jej późniejsze wykorzystywanie po oddaniu do użytkowania wpisuje się w realizację zadań własnych Gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i prowadzoną przez Gminę działalność publicznoprawną niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina przestępując do realizacji inwestycji w zakresie budowy sali gimnastyczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Z. nie zamierzała wykorzystywać efektu inwestycji dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.