IBPP3/4512-326/15/LŻ | Interpretacja indywidualna

Możliwość odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT w związku z realizacją projektu
IBPP3/4512-326/15/LŻinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT związanego z zagospodarowaniem ...... w całoroczną infrastrukturę turystyczno-sportową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT związanego z zagospodarowaniem stoku D. w całoroczną infrastrukturę turystyczno-sportową.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi uszczegółowienie wniosku, do którego wydano interpretację indywidualna IBPP3/443-430/14/AŚ z dnia 24 czerwca 2013 r. W niniejszym wniosku opis stanu faktycznego został uzupełniony o zapis dotyczący Administratora kontraktu jednego z dwóch komponentów projektu.

B., miasto na prawach powiatu (Wnioskodawca), realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z funduszy UE. Jednym z projektów inwestycyjnych, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO , jest projekt „...”.Celem projektu jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku, przez stworzenie możliwości uprawiania turystyki aktywnej na obszarze D. i terenu Pływalni .... Projekt realizowany jest w ramach realizacji zadań własnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Inwestorem było Miasto, przy czym zadanie realizowane było przez Urząd Miejski (wszystkie faktury wystawiane były na Urząd Miejski). Urząd Miejski jest czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT 7.

Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urząd ten nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych (gminy, powiatu, województwa) oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.

Projekt „....” składał się z dwóch komponentów: modernizacja Pływalni .... oraz zagospodarowanie ....... w całoroczną infrastrukturę turystyczno–sportową.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy komponentu zagospodarowania .....

Komponentem „...” zarządza operator, zewnętrzny wybrany w trybie koncesji na usługi. Operator posiada prawo wyłączne do wykonywania usług na powstałej w ramach projektu infrastrukturze, w tym pobierania pożytków, wraz z płatnością Beneficjenta. Operator ponosi wszelkie koszty wynikające z eksploatacji infrastruktury.

Zgodnie z umową koncesji nieruchomość wraz z wybudowaną infrastrukturą oraz urządzenia utrzymania stoku koncesjodawca przekazał koncesjonariuszowi (operatorowi) na czas obowiązywania umowy. Mienie jest wykorzystywane przez wyłonionego, w trybie koncesji na usługi Operatora do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na Administratora kontraktu został wyznaczony ... (x) – jednostka budżetowa Miasta. Wybudowane w ramach komponentu ... środki trwałe po zakończeniu i rozliczeniu przedmiotowego zadania zostały przekazane na stan księgowy X. Wobec powyższego, środki trwałe nie znajdują się w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego tylko w ewidencji księgowej X. X został upoważniony ponadto do:

 • bieżącej współpracy w imieniu Koncesjodawcy z Koncesjonariuszem;
 • nadzoru nad realizacją zapisów umowy koncesji przez Koncesjonariusza, w szczególności nadzoru merytorycznego i finansowego nad Koncesjonariuszem;
 • prowadzenia w ramach budżetu X rozliczeń finansowych z Koncesjonariuszem, w tym dokonywania określonych w umowie koncesji płatności w imieniu Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza.

Mienie nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez X, który jest czynnym podatnikiem VAT.

Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu jest Miasto.

Umowa koncesji na usługi polegające na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną ...., zawarta pomiędzy Gminą .. (zwaną dalej Koncesjodawca) a ... (zwaną dalej Koncesjonariuszem) w dniu 7 grudnia 2012 r. określa następujące warunki:

Obowiązki Koncesjonariusza:

Koncesjonariusz w ramach świadczenia usług utrzymania zobowiązany jest między innymi do utrzymania infrastruktury i zachowania jej w niepogorszonym stanie (z uwzględnieniem zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji) oraz do zarządzania jej funkcjonowaniem, co obejmuje m.in.:

 • w okresie obowiązujących gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - nadzór nad podmiotami dokonującymi wszelkich przeglądów serwisowych, pomiarów, badań, konserwacji, bieżących napraw i modernizacji infrastruktury i wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie objętym umową koncesji, zapewnienie dostaw mediów do terenu, objętego umową koncesji;
 • bieżące utrzymanie porządku i czystości nieruchomości i infrastruktury, w tym bieżący wywóz nieczystości;
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury poprzez zawarcie umów ubezpieczeń oraz zapewnienie ochrony;
 • zakup wszystkich materiałów, narzędzi, maszyn, sprzętu i zapasów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania infrastruktury;
 • opłacanie wymaganych prawem podatków i opłat związanych z funkcjonowaniem infrastruktury, w tym w szczególności składanie deklaracji podatkowych:
  1. podatku od nieruchomości za budowle i budynki, z których składa się Infrastruktura,
  2. podatku od nieruchomości za budowle, które składają się na przyłącze wody oraz kanalizację sanitarną do obiektów Infrastruktury,
  3. podatku od nieruchomości za grunty stanowiące własność Koncesjodawcy, na których zlokalizowana jest Infrastruktura.

Koncesjonariusz ponadto zobowiązany jest do świadczenia usług zarządzania, co obejmować będzie między innymi:

 • udostępnianie infrastruktury klientom;
 • pozyskiwanie klientów oraz wszelkie kontakty z pozostałymi kontrahentami, w tym rozliczenia i windykacja płatności;
 • zatrudnienia lub w inny sposób zaangażowania, opłacania, nadzorowania i kierowania personelem pracowniczym niezbędnym do funkcjonowania infrastruktury;
 • zarządzania wszelkimi zniszczeniami, zużyciami, awariami i uszkodzeniami, normalnymi i/lub anormalnymi, wynikłymi z użytkowania infrastruktury oraz wszystkich urządzeń wykorzystywanych w związku z jej prowadzeniem;
 • wykonywania wszelkich innych prac niezbędnych do utrzymania infrastruktury w dobrym stanie funkcjonowania, biorąc pod uwagę jej zużycie wynikające z wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych remontów i napraw oraz konserwacji, które powinny być jakości i klasy co najmniej równej tej, co przedmiot takiego remontu i naprawy lub konserwacji;
 • technicznego dokonywania płatności kosztów utrzymania i zarządzania, w szczególności uiszczania opłat za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków i centralne ogrzewanie, liczone według wskazań urządzeń zakupionych i odpowiednio zamontowanych w pomieszczeniach i lokalach użytkowych Infrastruktury;
 • bieżące prowadzenie serwisu internetowego o infrastrukturze.

Koncesjonariusz działa we własnym imieniu i na własny rachunek i ponosi wszelkie koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług utrzymania, z zastrzeżeniem płatności ponoszonych przez Koncesjodawcę.

Obowiązki Koncesjodawcy:

Koncesjodawca zobowiązuje się do przekazania Koncesjonariuszowi protokołem przekazania nieruchomości z wybudowaną infrastrukturą.

Koncesjodawca zobowiązuje się do jednorazowego przeszkolenia personelu pracowniczego w zakresie niezbędnym do użytkowania Infrastruktury przez Koncesjonariusza.

Koncesjodawca zobowiązuje się w uzgodnieniu z Koncesjonariuszem do zakupu materiałów, narzędzi, maszyn, sprzętu i zapasów niezbędnych do pierwszego uruchomienia Infrastruktury.

Finansowanie i wynagrodzenie:

Koncesjonariusz, na własne ryzyko i odpowiedzialność, będzie dokonywał opłat kosztów utrzymania i zarządzania, związanych ze świadczeniem usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą.

Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowią:

 • opłaty pobierane z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania infrastruktury, ze sprzedaży biletów, opłaty parkingowe oraz inne dochody z prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności gospodarczej z wykorzystaniem Infrastruktury;
 • środki przekazywane mu przez Koncesjodawcę na pokrycie kosztów podatków od budowli i budynków, z których składa się Infrastruktura;

Koncesjodawca zobowiązuje się do zapłaty czynszu dzierżawnego za działki, na których zlokalizowana jest infrastruktura oraz opłat publicznoprawnych wynikających z umów dzierżawy, zawartych przez Koncesjodawcę z podmiotami trzecimi. (Płatności w imieniu Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza dokonuje X).

Opłaty oraz sposób ustalania ich wysokości, pobierane przez Koncesjonariusza od Klientów z tytułu korzystania z Przedmiotu Umowy:

Koncesjonariusz ma wyłączne prawo do ustalania wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury przez klientów z zastrzeżeniem, że:

 • Koncesjonariusz przedstawi Koncesjodawcy każdorazowo na trzydzieści (30) dni przed planowaną zmianą projekt zmiany opłat i w miarę możliwości uwzględni opinię i sugestie Koncesjodawcy w tym zakresie;
 • Koncesjonariusz zobowiązuje się do nie podnoszenia wysokości opłat podanych w ofercie do 15 listopada 2013 r. Koncesjonariuszowi w każdym czasie trwania umowy przysługuje prawo do samodzielnego obniżenia opłat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania (odliczenia lub zwrotu) podatku VAT związanego z zagospodarowaniem .... w całoroczną infrastrukturę turystyczno-sportową...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca ma możliwość odzyskania (zwrotu) podatku VAT związanego z zagospodarowaniem ......

W ramach komponentu zagospodarowanie .... w całoroczną infrastrukturę turystyczno-sportową faktury za realizację inwestycji wystawiane były na Urząd Miejski. Po realizacji inwestycji faktury wystawia ...... operator zewnętrzny wybrany w trybie koncesji na usługi. Operator posiada prawo wyłączne do wykonywania usług na powstałej w ramach projektu infrastrukturze, w tym pobierania pożytków wraz z płatnością Beneficjenta. Operator ponosi wszelkie koszty wynikające z eksploatacji infrastruktury.

Udostępnienie przez Miasto powstałej w ramach inwestycji całorocznej infrastruktury turystyczno-sportowej koncesjonariuszowi w celu jej eksploatacji i czerpania zysków, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a odpłatnością dla Miasta jest świadczenie koncesjonariusza polegające na zarządzaniu, udostępnianiu i utrzymaniu infrastruktury. Skoro zatem całoroczna infrastruktura turystyczno-sportowa jest wykorzystywana przez Miasto do wykonywania czynności opodatkowanych, Miastu przysługuje prawo zwrotu podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT, obowiązujący do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT, obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy). Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto jest miastem na prawach powiatu, jednocześnie realizującym częściowo zadania gminy.

Jak stanowi art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym, prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

Ponadto w myśl art. 92 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w świetle art. 86 ustawy o VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do treści art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r. poz. 113), koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:

 1. koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
 2. koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.

W myśl art. 2 pkt 7 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o usługach, należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

Artykuł 3 ww. ustawy stanowi, że ustawę stosuje się do zawierania umowy koncesji przez:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, (...).

W świetle zacytowanych wyżej przepisów tj. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, dostawa towarów bądź świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, co do zasady, gdy mają charakter odpłatny, przy czym ustawodawca nie zdefiniował pojęcia odpłatności, jak również nie wskazał formy, w jakiej ma ona nastąpić.

Odpłatność ma miejsce, gdy:

 • istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym,
 • dostawcę towarów lub usługodawcę łączy z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności,
 • wynagrodzenie jest wyrażalne w pieniądzu, co oznacza, że istnieje możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług.

Należy stwierdzić, że wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze, np. zapłatą może być inny towar lub usługa) albo mieszaną – zapłata w części pieniężna, a w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

Jak wynika z zacytowanych w niniejszej interpretacji przepisów, czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, tym samym odpłatne realizowanie w ramach umów cywilnoprawnych usług przez Miasto na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług.

Z treści wniosku wynika, że Miasto w ramach projektu pn. „....” realizował komponent – zagospodarowanie ..... w całoroczną infrastrukturę turystyczno-sportową. Na usługi polegające na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną ....., zawarta została pomiędzy Gminą .... (Koncesjodawca) a ...... (Koncesjonariusz) umowa koncesji. Koncesjonariusz jako operator zewnętrzny, będzie zarządzać infrastrukturą. Operator posiada prawo wyłączne do wykonywania usług na powstałej w ramach projektu infrastrukturze, w tym pobierania pożytków. Operator będzie również ponosił wszelkie koszty wynikające z eksploatacji infrastruktury. Koncesariusz (operator) w ramach świadczenia usług utrzymania zobowiązany jest między innymi do utrzymania infrastruktury i zachowania jej w niepogorszonym stanie. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu jest Miasto ......

Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi przepisami prawa należy stwierdzić, że udostępnienie przez Miasto powstałej w ramach ww. inwestycji całorocznej infrastruktury turystyczno - sportowej koncesjonariuszowi w celu jej eksploatacji i czerpania zysków, będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a odpłatnością dla Gminy będzie świadczenie koncesjonariusza polegające na zarządzaniu, udostępnianiu i utrzymaniu infrastruktury.

W związku z tym, że umowa koncesji na usługi polegające na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną ...... została zawarta między Gminą (Koncesjodawcą) a .... (Koncesjonariuszem) to fakt wyznaczenia .... (X) (jednostki budżetowej Miasta) na Administratora kontraktu, nie ma wpływu na charakter opisanej czynności. Jak wskazał Wnioskodawca X został upoważniony do współpracy w imieniu Koncesjodawcy z Koncesjonariuszem, nadzoru nad realizacją zapisów umowy koncesji, prowadzenia w ramach budżetu X rozliczeń finansowych z Koncesjonariuszem, w tym dokonywania określonych w umowie koncesji płatności w imieniu Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza. Administrator realizuje jedynie określone zadania techniczne w celu pełnej realizacji umowy zawartej pomiędzy Miastem a operatorem zewnętrznym.

Zatem w ocenie organu całoroczna infrastruktura turystyczno - sportowa na .... będzie wykorzystywana przez Miasto do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z zagospodarowaniem ..... w całoroczną infrastrukturę turystyczno-sportową. Tym samym Wnioskodawca ma prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, co oznacza że Wnioskodawca na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów nabywanych w związku ze zrealizowana inwestycją.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 B..

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.